Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Behçet sendromlu hastalarda faktör analizinin gösterdiği hedef organ ilişkileri

Target organ associations in Behcet's syndrome analysed by factor analysis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 91748 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Amaç. Bu çalışmanın amacı, Behçet sendromunda görülen organ tutulumları arasındaki ilişkiyi faktör analizi ve kros-tabulasyon yöntemleri ile araştırmaktı. Hastalar ve Metotlar. Ardışık 272 Behçet sendromlu hastada, prospektif olarak hedef organ ilişkileri çalışıldı. Oral ve genital ülser, eritema nodozum, papulo- püstüler deri lezyonları, üveit, eklem tutulumu ve yüzeyel ve derin ven trombozları faktör analizi ve kros-tabulasyonda kullanılan değişkenlerdi. Sonuçlar. Verilere faktör analizi uygulanınca 4 faktör ortaya çıktı. Faktör 1 oral ülser, genital ülser ve eritema nodozum arasında olan ilişkiyi, Faktör 2 yüzeyel ve derin ven trombozu arasında olan ilişkiyi, Faktör 3 tek basma üveiti ve Faktör 4'de Papulo- püstüler deri lezyonları ile eklem tutulumu arasında olan ilişkileri gösterdiler. Sonuç. Oral ülser, genital ülser ve eritema nodozum gibi mukokutanöz manifestasyonlar Behçet sendromlu hastaların belirlenmesinde önemlidir. Yüzeyel ve derin ven trombozu muhtemelen patogenetik ilişki göstermektedirler. Üveit tek başına Behçet sendromunun klinik manifestasyonu olabilir. Son olarak, eklem tutulumu ile populo-püstüler lezyonlar arasında patogenetik ilişki olabilir ve bu durum reaktif artriti düşündürtebilir.

Summary:

SUMMARY Objective. The aim of this study was to search target organ associations in Behcet's syndrome, using factor analysis and cross tabulation. Patients Methods. We prospectively studied target organ associations in 272 consecutive patients with Behcet's syndrome. Oral and genital ulcers, erythema nodosum, papulo-pustular skin lesions, uveitis, joint involvement, and superficial and deep vein thrombosis were used variables for the factor analysis and cross tabulation. Results. We got four factors after applying factor analysis. Factor 1 represented the associations between oral ulcer, genital ulcer and erythema nodosum, Factor 2 the association between superficial and deep vein thrombosis, Factor 3 the uveitis and Factor 4 represented the associations between papulopustule skin lesions and joint involvement. Conclusions. Mucocutaneous manifestations of oral and genital ulcers and erythema nodosum are important in identifying patients with Behcet's syndrome. Superficial and deep vein thrombosis are probable pathogenetically related. Uveitis may be the only dominant lesion of Behcet's syndrome. And the association between joint involvement and papulopustular skin lesions may be pathogenetically related and suggest a reactive arthritis. es 20 e».