Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilim Dalı

Beş –altı yaş çocukların sosyal becerilerinin, ebeveynlerinin aile işlevleri açısından incelenmesi

An analysis of five- to-six-year-old children's social skills in terms of their parents' family functions

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 492173 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmada okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların sosyal becerileri, ebeveynlerinin aile işlevleri ve sosyo-demografik özelliklerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında ihtiyaç duyulan verileri toplamak amacıyla küme örnekleme yöntemi kullanılmış, örnekleme birimi olarak okullar alınmıştır. Konya ili Selçuklu İlçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 140 okul öncesi eğitim veren kurumlardır. İlgili kurumlar arasından tesadüfi küme örnekleme yöntemiyle 17 okul öncesi eğitim kurumu çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Çalışma grubuna alınan 17 okul öncesi eğitim kurumundaki 306 5-6 yaş grubundaki öğrencinin anne–babası ve 17 öğretmen üzerinde çalışılmıştır. Anne babalara Aile İşlevleri Ölçeği (ADÖ), öğretmenlere Okul Öncesi Sosyal Beceri Ölçeği (OSBEDÖ) verilmiştir. Araştırma bulgularını elde etmek üzere üç adet veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırmada çocukların sosyal becerilerini ölçmek için Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği (OSBEDÖ) Öğretmen Formu, ebeveynlerin aile işlevlerini ölçmek için Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ), daha önceden aldığı okul öncesi eğitimi, çocuğun okula gitmeden önce bakım hizmetini veren kişi gibi bağımsız değişkenleri belirlemek için ise Sosyo-demografik bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda çocukların ebeveynlerinin aile işlevleriyle, sosyal becerinin alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimler: Aile İşlevleri, Sosyal Beceri, Sosyal Gelişim, Sosyal Yeterlik

Summary:

In this study, it was aimed to examine the social skill levels of five- to six-year-old children attending pre-schools in terms of their parents' family functions and socio-demographic characteristics. In order to collect the data for the research, stratified sampling method was used, and schools were taken as sampling units. Target population of the study involves five- to six-year-old children attending independent kindergartens affiliated to the Ministry of National Education and primary schools, parents and class teachers in the province of Konya. Classification was done by using random sampling method by selecting 17 schools out of these schools. The population of the study consists of 306 five- to six-year-old children, 306 parents and 17 teachers. Three data collection tools were used in the study. They were Social Skills Assessment Scale (OSBED) to measure social skills of children in the study, Family Assessment Scale (FAS) to assess family functioning, and The Socio-demographic Background Questionnaire to determine independent variables such as, maternal education level, father's education level, household monthly income, number of children, pre-school education. The data obtained in this study were analyzed using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 22.0 program. Frequency, percentage, mean and standard deviation were used as descriptive statistical methods in the analysis of the data. As a result of the research, it was found out that there were significant relationships between family functions of children's families and sub-dimensions of social skills. While there was no significant difference between gender and social skills. Key words: Family Functions, Social Skill, Social Development, Social Competence.