Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Erciyes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Betonarme kolon performansına çelik lif etkisinin incelenmesi

Performance analysis of reinforced concrete columns with different steel fiber quantity

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 246064 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, C20 beton kalitesindeki betona çelik lif 30 kg/m3 ve 60 kg/m3 oranlarında ilave edilerek çelik lif katkısız olarak 3 adet betonarme kolon numunesi hazırlanmıştır. Hazırlanan numuneler 28 gün sonunda yatay yük etkisi altında kırılarak taşıma gücü özellikleri ve performansları incelenmiştir.Artan çelik lif oranı betonarme kolon davranışlarında pozitif bir katkı sağlamıştır. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda taşıma gücü değişimi için çok önemli artış olmamıştır fakat enerji tüketimlerinde artış olmuştur. Bu artış çelik lif katkısız referans numuneye göre artan lif oranı ile birlikte %11 ve %19 olarak gerçekleşmiştir. Sünekliliğin bir ölçüsü olan bu değer, özellikle depremlerde betonarme kolonlara lif katkısının önemli performans sağladığının sonucudur.Çelik lif katkılı numunelerde, çatlak gelişimi daha sık ve çok sayıda meydana gelmiş olmamıştır, ayrıca çatlak boyutları küçük mertebelerde kalmıştır. Bunun sonucunda rijitlik azalması artan çelik lif oranı ile birlikte çelik lif katkılı kolonlarda daha az olmuştur. Özellikle mafsal oluşan düğüm noktası bölgesinde beton ufalanmaları çelik lif katkısı ile azalmıştır.Sonuç olarak, çelik lif katkısı deneysel veriler değerlendirildiğinde süneklik ve rijitlik değişimlerinde etkili olmuştur. Özellikle çelik lif katkılı numunelerde çatlak gelişiminin azalması ve çatlak açıklıklarının düşük kalması betonarme davranış için önemlidir. Betonarme numune performanslarının çelik lifli elemanlarda artması, betonarme taşıma gücü hesaplarında çelik lifin etkisinin de dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.Anahtar Kelimeler: Çelik lifli beton, betonarmede performans, statik itme analizi, plastik mafsal, süneklik.

Summary:

In this study, three RC columns, which are C20 quality, added RN 80/60 steel fiber are produced. Steel fiber `s quantities are about 0 kg/m3, 30 kg/m3 and 60 kg/m3, after samples completed solidification in 28 day period, they had broken under horizontal load and examined their performance.Increasing steel fiber quantity contributes RC column behavior positively. The results of experiments that made, bearing capacity doesn?t change significantly but energy consumption increases. This increasement with steel fiber becomes 11% and 19% according to sample without steel fiber. This value which is measurement of ductility contributes the performance of RC column with addition steel fiber especially at earthquakes.In the samples with steel fiber, progress of crack doesn?t become more frequent and in large quantity and also crack dimensions stay minor extent. As a result of this, decreasing of rigidity with increasing steel fiber quantity becomes less than samples with steel fiber. Especially, at nodal point zone consists of hinge, concrete disintegration reduces with steel fiber addition.To sum up, the addition of steel fiber, while considering the experiment results, affects the changing at rigidity and ductility. Above all, to reduce crack progress and to remain crack span at lower degree is very important for RC behavior. Increasing the performance of RC sample with steel fiber, considering the effect of steel fiber is necessary for calculating bearing capacity.Keywords: Concrete with steel fiber, reinforced concrete performance, pushover analysis, plastic hinge, ductile.