Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Mersin Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı

Bir hastane acil servisine düşme ön tanısıyla başvuran 65 yaş üstü bireylerde evde düşme risk faktörlerinin belirlenmesi

Hospital emergency department admitting a fall in the pre-diagnosis 65 years of age above the individual determination home fall risk factors

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 471628 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma düşme ön tanısıyla acil servise başvuran 65 yaş üstü bireylerin ev içi düşme risk faktörlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Acil Servisine başvuran 65 yaş üstü düşme öntanısı olan 100 birey oluşturmuştur. Veriler Kişisel Anket Formu ve Ev İçi Kontrol Listesi kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma , Student t test, ANOVA ve post-hoc Tukey testi kullanılmıştır. İstatistik anlamlılık seviyesi olarak p<0,05 alınmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin yarısı 65-75 yaş aralığında, %70'i kadın, %44'ü okur-yazar olmayan, %61'i düzenli geliri olmayan bireylerdir. Yaşlı bireylerin %49'unun daha önce düşme öyküsünün olduğu, %40'ının düşme korkusu yaşadığı ve bu bireylerde de Güvenli Ev Koşulları puan ortalamalarının düşme korkusu yaşamayan yaşlı bireylerden daha yüksek olduğu saptanmıştır. Yaşlı bireylerin %89'unun kronik bir hastalığı olup, %87'si sürekli ilaç kullanmaktaydı. Kronik hastalık varlığı, sürekli ilaç kullanma ve kullanılan ilaç sayısının düşme sayısını etkilediği saptanmıştır. Yaşlı bireylerin gelir durumu, yaşadıkları evin ısınma şekli, alışveriş ve çocuk bakma gibi günlük yaşam aktivitelerini yapabilmesi, düşme korkusu yaşayarak aktivitelerine kısıtlama getirmesi, kullanılan yardımcı araç türü gibi etkenlerin güvenli ev koşulları puan ortalamaları bu faktörlerin olmadığı bireylerden daha yüksek bulunarak aralarında anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,05). Anahtar Kelimeler: Düşme, yaşlı birey, risk faktörleri

Summary:

This study was carried out to determine the risk factors of falling in the elderly over 65 year old who applied emergency services. The sample of the study consisted of 100 individuals who were referred to Mersin University Health Research and Application Center Emergency Department and whose ages were above 65 year old. Data were collected using the Personal Questionnaire Form and the Home Checklist. Number, percentage, mean and standard deviation, Student t test, ANOVA and post hoc Tukey test were used in the analysis of the obtained data. The statistical significance level was taken as p <0,05. Half of the individuals participating in the study are between the ages of 65-75, 70% are women, 44% are illiterate and 61% have not regular income. It was determined that 49% of elderly individuals had experienced fallen before, 40% had a fear of falling, and the fear of falling in the average of Safe House Conditions scores in these individuals was higher than elderly individuals who were living. 89% of elderly individuals were chronic illnesses, and 87% were on continuous medication. The presence of chronic illness, continuous drug use and the number of drugs used were found to be affected by the number of fallings. It was found that elderly individuals have higher average scores of safe house conditions than those who do not have such factors, such as the income status of the elderly, the ability to make daily living activities such as living in a house, shopping and looking after children, restricting activities by experiencing falling fear (p<0,05). Keywords: falls, elderly people,risk factors