Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı

Bölge adliye (istinaf) mahkemelerinin kuruluşu ve çalışma usulleri

Formation and system in courts of appeal

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 207929 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Maddi hakikati arayan ceza muhakemesinde, maddi konunun en iyi biçimde kontroledilebilmesi şarttır. Yapılacak sistem değişikliğinde, ülkemiz ceza muhakemesi hukukukolluktan başlayarak yargılamanın çeşitli evreleri açısından somut olayda maddi hakikatin eniyi ve çabuk bir biçimde araştırılması için dengeli işleyen bir sistem halinde yenidendüzenlenmelidir. Sadece kanun yolunda yapılacak değişikliğin tek başına hiçbir başarı şansıyoktur.Maddi konudaki hatanın giderilmesi gerekir, çünkü maddi konudaki hata, hukukikonuyu ve dolayısıyla son kararı hatalı hale düşürmektedir. Maddi konuyu inceleyecek birikinci derece mahkemesi bulunmaması nedeniyle, Yargıtay zorunlu olarak maddi konuyu daincelemektedir.Maddi konuların en iyi bir biçimde tekrar gözden geçirilmesini ve kontrol edilmesinisağlayacak ve ayrıca ilk derece mahkemelerine mümkün olduğu kadar yakın yerlerdekurulacak istinaf mahkemelerinin kabulü, amaca en uygun olanıdır.İstinaf mahkemelerinin yargılamayı uzatacağı düşüncesi ile derece teminatındanvazgeçilemez. Davaların uzamasının önlenmesi için, istinaf edilebilen konularda yargılamabasitleştirilmeli, istinaf dar anlamda alınarak bütün tespitler tekrar yapılmamalıdır. Sadeceihtilaflı olan kısımlar tekrarlanmalıdır.5271 sayılı CMK'nun 278/1. maddesinde, bölge adliye mahkemesi cumhuriyetbaşsavcılığınca düzenlenen tebliğnamenin ilgililere tebliğ edileceğinin düzenlenmesinerağmen ilgililerin cevap verme hakkı ve süresinden bahsedilmediği, bu hususun davasızyargılama olmaz ilkesinin zedelenmesine yol açacağı ve bölge adliye mahkemesitebliğnameyi aldıktan sonra yeni bir yargılama yaparak ilk derece mahkemesi son kararınıdeğiştirebileceği ve ilgililer aleyhine ağırlaştırabileceği de düşünülerek, tebliğnamenin tebliğiiçin uygun bir süre öngörülerek ilgililerin cevap verme haklarının sağlanması gerekir.Ayrıca ilk derece mahkemesinde yapılan maddi tespitlere herhangi bir itirazıolmayan kişinin hukuki tespiti inceletebilmek için doğrudan doğruya Yargıtay'abaşvurabilmelidir. Böylece kabul edilecek sıçrama temyizi yolu ile istinaf mahkemelerinin işyükünün gereksiz yere artması önlenmiş olunacaktır.

Summary:

İt is obligatory to be able to control the subject of fact in a best way in punishmentjudgement looking for truth. In the system changc to bc carricd out, the punishment judgemntlaw of our country should be rearranged in the way of a system functioning moderately to beinspected the truth in a real event as fast and well possible in view of several stages ofjudgement beginning from the police. There is no possibility of success of change to be doneon the way of law alone.It is necessary that the mistake in the subject of fact be removed, because the mistakein the subject of fact makes the legal subject and; thus, the last judgement faulty. As a resultof that there is no second degree law court to inspect the subject of fact, Supreme Court ofAppeal inspects the subject of fact inevatibly.The accept of Courts of Appeal which will be founded in places as near as possibleto the first degree law courts and provide the subjects of fact with having a look again in abest way and controlling is the best one for the aim.It is impossible to give up from the guaratee of degree and the thought of that Courtsof Appeal prolong the judgement. To prevent the trials from prolonging, judgement should bemade easy in subjects which may be appealed, all the fixings should be re-done in the way ofnarrowing the appeal down.Only parts in conflict should be repeated.In the Article 278/1 of Law of Punishment Judgement, nr. 5271, although it isprepared that the notification issued by Reigon Court, Attorney Generalship of Republic willbe notified to the concerned, by thinking that the right and period of giving answer are notmentioned and this matter may give harm to the principle that it is impossible to judgewithout a trial and first degree court may change the the last decision after Region Law Courttakes the notification, and the decision may be made harder for the concerned and bydetermining an appropriate period for to notify the notification, it is necessary that theconcerned be provided with the right of giving answer.Morever, a person who has no objection to fixings of fact made by the first degreecourt should be able to counsel directly to the Supreme Court of Appeal to make the legalfixing be inspected. Therefore, the increase in vein in labour burdcn of the Courts os Appcalwill bc prevented by the way of discerment of transition.