Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ege Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Adli Tıp Anabilim Dalı

Bölgemizde ele geçen narkotik maddeler ve madde bağımlılarının İncelenmesi

Evaluation of narcotic and stimulant drugs and drug abusers obtained in our region (Aegean region)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 144453 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Madde bağımlılığı diğer ülkeler gibi ülkemiz için de giderek artan bir sorundur. Sorunun çözümünde adli kolluk kuvvetleri, mahkemeler, sağlık kuruluşları gibi birimlerden elde edilen verilerin birlikte değerlendirilmesinin önemi çok büyüktür. Ülkemiz için ortak bir veri tabanı oluşturulmasının önemi ve gerekliliğine dikkat çekmek için planlanan çalışmada bölgemizde ele geçirilen uyuşturucu-uyarıcı maddeler ile madde bağımlılarına ait veriler değerlendirilmiştir. Araştırmanın kapsadığı üç yıllık dönemde (2001-2003) Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Kimyasal Tahliller İhtisas Dairesine Ege bölgesindeki il ve ilçelerden 1417 inceleme isteği gelmiştir. En sık rastlanan madde kenevir ve esrardır. Bunu çeşitli uyuşturucu-uyarıcı ilaçlar ve eroin takip etmektedir. Narkotik maddelerin ele geçirildiği iller içinde Aydın birinci sırayı alırken, İzmir ikinci sırada yer almaktadır. Bağımlı bireyler değerlendirildiğinde, erkeklerde daha sık bağımlılık saptanmıştır (%86.4). Yaş ortalaması erkekler için 24,3±8,1, Kadınlar için 23,5+10,9 olarak bulunmuştur. Bağımlı bireyler arasında işsiz ve serbest meslek sahipleri çoğunluktadır (35'er olgu). Esrar kullanımı ilk sırada yer almaktadır (81 olgu). Bunu ilaç bağımlılığı (50 olgu) ve uçucu solvent bağımlılığı (30 olgu) takip etmektedir. Bağımlı bireylerde ruhsal sorunlar ile karşılaşma ve suç işleme oranları normal bireylerden yüksektir. Sonuç olarak Ege Bölgesinin doğudan batıya doğru doğal, batıdan doğuya doğru ise sentetik uyuşturucu kaçakçılığı rotası üzerinde olması ve özellikle esrar üretimine uygun iklim şartları bulundurması nedeni ile uyuşturucu sorunu ile ciddi şekilde karşı karşıya olduğu görülmüştür. 66Çalışmada elde edilen veriler özellikle diğer maddelere geçişte ilk basamak olan esrar kullanımının yaygın olduğunu göstermektedir. Bölgede bir ön çalışma niteliğinde yapılan çalışmamızda ele geçen maddeler ile bağımlıların kullandıkları maddelerin farklı olduğu, ele geçen madde miktar ve türüne bakıldığında madde kötü kullanımı sorununun oldukça büyük olduğu anlaşılmaktadır. Madde kötü kullanımı ile etkin mücadele için değişik kaynaklardan elde edilen veriler dikkate alınarak yapılacak eğitim çalışmaları, önleyici faaliyetler, madde bağımlılarının rahatlıkla başvuruda bulunabilecekleri ortam ve merkezlerin oluşturulmasının çok önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmada elde edilen verilere diğer illerden ve kaynaklardan sağlanacak verilerin eklenmesi uyuşturucu-uyarıcı madde üretim ve kullanımına ilişkin bölgesel haritalar oluşturulabilecek sorunun çözümü ile ilgili daha etkin mücadele yapılabilecektir. 67

Summary:

ABSTRACT Drug abuse is an increasing problem in Turkey as well as in other countries. The analysis of data obtained from police, court and medical centers is very important to overcome this problem. In this study that was planned to take attention to the importance and necessity of collecting a common data base for our country, the data of narcotic and stimulant drugs, and drug abusers were evaluated. During the three years period of the study (2001-2003), 1417 events were sent to The Chemical Analysis Department of The Council of Forensic Medicine, Izmir Group Chairmanship from the towns and cities of Aegean Region. Cannabis is the most frequently reported illicit drug. Other narcotic and stimulant drugs and heroin follow it. Aydın is the first and Izmir is the second city in which narcotics were mostly obtained. Drug abuse was mostly seen in men (86.4%). The mean age is 24.3±8.1 for men and 23.5±10.9 for women. The unemployed and self employed persons are the most among them (35 cases for each). Cannabis use is at the first place (81 cases) follow the by other drugs of abuse (50 cases) and volatile solvents (30 cases. Psychiatric problems and delinquency rate in these addict cases is higher than normal persons. As a conclusion, Aegean region is seriously opposed to the narcotic problem, since it is in the way of natural narcotics smuggling from east to west and synthetic narcotics smuggling from west to east. The climature is very available for cannabis breeding as well. Data obtained from this study revealed that cannabis use is the first step of other drug use. 68In this preliminary study of the region, it is observed that the captured and used narcotics are different.The amount and type of the narcotics shows that the drug abuse problem is very large. Considering the data obtained from different related studies, the education programs, centers for abusers which they can admit easily and preventive studies are needed for an effective struggle with drug abuse. Regional maps of narcotic production and abuse can be constructed by the data of this study and the data from different cities and sources. This will help in solving the problem with effective struggling. 69