Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı

Brexit örneğinde Avrupa'da yükselen aşırı sağın popülist söylemleri

The rising populist discourses of far right in Europe: In the case of brexit

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 607405 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Popülizm ve aşırı sağ kavramları, günümüz siyasi literatüründe kendilerine sıkça yer bulmakta olan iki kavramdır. Toplumu "biz" ve "öteki" olmak üzere iki farklı gruba bölen popülizm, ayrıştırıcı özelliklere sahiptir. Popülizmin ayrıştırıcı özelliği, geliştirilen popülist söylemlerle açığa çıkmakta ve kitleleri peşinden sürüklemektedir. Popülizmin kitleleri peşinden sürükleme becerisi, günümüz aşırı sağı tarafından başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Aşırı sağın kullanmakta olduğu popülist söylemler, Avrupa siyasetinde değişimin önünü açmaktadır. Popülist söylemlere sahip aşırı sağ partiler, seçimlerde başarılı sonuçlar elde etmekte ve ana akım partileri bu yükselişe karşı önlem almak zorunda bırakmaktadırlar. Birleşik Krallık'ta hükümetteki Muhafazakar Parti'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmayı öngören bir referandum gerçekleştirilmesi kararı alması, bu süreçteki gelişmelerden biri olmuştur. Brexit adı verilen referandum sürecinde popülist aşırı sağ parti Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi, ayrılıkçı tarafta konumlanmış ve bu doğrultuda popülist söylemler geliştirerek seçmenlerini ikna etmeye çalışmıştır. Bu tezin temel argümanı, "Brexit sonucunun ayrılık lehinde sonuçlanmasında, Avrupa kıtasında ve Birleşik Krallık özelinde son dönemde yükselmekte olan popülist aşırı sağ partiler ve popülist söylemler etkili olmuştur." şeklindedir. Bu argümanın doğruluğunun kanıtlanabilmesi adına ilk olarak popülizm ve aşırı sağın birlikteliği üzerine kavramsal bir çerçeve kurulmuştur. Bununla birlikte bu birlikteliğin bir sonucu olan popülist aşırı sağ partiler, bu partilerin seçim başarıları ve seçmen profilleri, Brexit sonuçları ile sağlıklı bir karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla bu tezde konu edinilmiştir. Ayrıca aşırı sağın popülist söylemlerinin yükseliş süreci ve bu sürece etki eden faktörler, Brexit'in oluşmasında etkili olan faktörlerin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla açıklanmıştır.

Summary:

Populism and far right are two concepts that are frequently found in the current political literature. Populism, which divides society into two different groups "us" and "them", has discriminatory features. The distcriminatory feature of populism is revealed by the developed populist discourses and leads the masses. The ability of populism to lead the masses in pursuit is also successfully accomplished by the today's far right. In this direction, today's far right develops populist discourses and increases their gains. The populist discourse that far right uses is paving the way for change in European politics. The far right parties with populist rhetoric achieve successful results in the elections and force the mainstream parties to take measures against this rise. One of the developments in this process was the decision of the government's Conservative Party in the United Kingdom to hold a referendum on leaving the European Union. In the referendum process called Brexit, the populist far-right party, the United Kingdom Independence Party, was positioned on the separatist side and tried to convince its constituents by developing populist discourses. The main argument of this thesis is that "The increasing populist far-right parties and populist discourses in the Europe and in the United Kingdom have been effective in the conclusion of the Brexit result in favor of separation.". In order to prove the accuracy of this argument, firstly, a conceptual framework was established on the association of populism and far right. In addition, populist far right parties, which are a result of this association, their election successes and their voter profiles are discussed in this thesis, in order to make a healthy comparison with the results of Brexit. Also, the process of the rising populist discourses of the extreme right and the factors affecting this process have been explained in order to better understand the factors affecting the formation of Brexit.