Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Yeditepe Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Bridging the gap: Comparing the relative effects of sustained silent reading (SSR), assisted repeated reading (ARR), and traditional reading (TR) on EFL learners' reading comprehension and silent reading rate, vocabulary knowledge, motivation for reading, and attitudes toward reading

Aralıksız sessiz okuma (ASO), yardımlı tekrarlı okuma (YTO), ve geleneksel okuma (GO) yöntemlerinin İngilizce'yi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin okuduğunu anlama ve sessiz okuma hızı, kelime bilgisi, okuma motivasyonu ve okumaya yönelik tutumları üzerindeki nispi etkilerinin karşılaştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 555702 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This quasi-experimental study, which employed a pretest-posttest design and a mixed-methods approach, aimed (1) to investigate the effects of 10-week Sustained Silent Reading (SSR), Assisted Repeated Reading (ARR), and Traditional Reading (TR) instructions on reading performance of Turkish EFL university students in terms of their L2 reading comprehension and silent reading rate, vocabulary knowledge (i e , receptive and productive vocabulary knowledge), and individual factors involving L2 reading motivation (i e , intrinsic and extrinsic motivation for reading) and attitudes toward reading in L2 by also taking into consideration the possible effect of different proficiency levels (i e , low and high-proficiency participants) both within and across groups The second aim was (2) to investigate the relationship among L2 reading comprehension, silent reading rate, vocabulary knowledge (i e , receptive and productive), and reading motivation (i e , intrinsic and extrinsic) ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Öntest-sontest dizaynı ve karma yöntem yaklaşımını benimseyen bu yarı deneysel çalışmanın amacı, (1) 10-haftalık Aralıksız Sessiz Okuma (ASO), Yardımlı Tekrarlı Okuma (YTO), ve Geleneksel Okuma (GO) öğretimlerinin etkilerini İngilizce'yi yabancı dil olarak öğrenen Türk üniversite öğrencilerinin yabancı dilde okuduğunu anlama ve sessiz okuma hızı, kelime bilgisi (algısal ve üretimsel kelime bilgisi) ve yabancı dilde okuma motivasyonu (içsel ve dışsal okuma motivasyonu) ve yabancı dilde okumaya yönelik tutumlarını kapsayan bireysel faktörler açısından okuma performanslarını, hem grupları içinde hem de gruplar arasında farklı yeterlilik seviyelerinin (düşük ve yüksek dil yeterliliğine sahip katılımcıların) olası etkilerini de göz önüne alarak araştırmaktır Çalışmanın ikinci amacı, (2) yabancı dilde okuduğunu anlama, sessiz okuma hızı, kelime bilgisi (algısal ve üretimsel) ve okuma motivasyonu (içsel ve dışsal) arasındaki olası ilişkiyi araştırmaktır Çalışmanın üçüncü ve son amacı ise (3) yabancı dilde okuduğunu anlama becerisinin yordayıcılarını araştırmaktır Çalışmanın amaçları doğrultusunda çalışmaya, Türkiye'deki karma dilli bir devlet üniversitesindeki İngilizce Hazırlık Programı, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören kırk bir Türk üniversite öğrencisi katılmıştır Nicel veriler (a) okuduğunu anlama ve sessiz okuma hızı testi, (b) kelime testleri ve (c) okuma motivasyonu anketi ile toplanmış olup, tüm testler ön ve son test olarak uygulanmıştır Öte yandan, nitel veriler ise (d) katılımcı yansıtmaları ve (e) yarı yapılandırılmış odak grup görüşmelerinden elde edilmiştir Çalışmanın bulguları, bu çalışmada odaklanılan üç okuma öğretim türlerinden hiçbirinin (yani, ASO, YTO, ve GO) yabancı dilde okuduğunu anlama becerisinin tüm bileşenlerini tek başına iyileştirmediğini ve bu yüzden de İngilizce'nin yabancı dil olarak öğretildiği üniversite düzeyi bağlamında hem alternatif hem de geleneksel okuma öğretimlerinin bütünleştiği "hibrit" okuma programlarının farklı dil yeterlilik seviyesindeki öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanması gerektiğini ortaya koymaktadır Sonuçlar ayrıca, düşük dil yeterlik seviyesine sahip olan öğrenciler için geleneksel ve yardımlı tekrarlı okuma öğretimine odaklanan YTO ve GO öğretim türleri daha faydalı olduğunu gösterirken, yüksek dil yeterlik seviyesine sahip olan öğrencilerin ise anlamlı okuma olanaklarının sunulduğu ASO okuma yönteminden daha fazla yararlandıklarını göstermiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.