Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü

British philosophical history and the empires of antiquity

İngiliz felsefi tarih ve antik çağ imparatorlukları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 187797 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTBRITISH PHILOSOPHICAL HISTORY AND THE EMPIRES OF ANTIQUITYAtaç, C. AkçaPh.D., Department of HistorySupervisor: Assoc. Prof. C.D.A. LeightonSeptember 2006Although eighteenth-century British empire may seem a topic much exhausted byhistorians, there is still room for fresh primary sources and new approaches. AncientGreek and Roman histories published in eighteenth-century Britain are in fact validprimary sources to contribute to the studies of empire. This dissertation strives toplace these sources among the vast literature on the eighteenth-century Britishempire. In comparison with other types of history, ancient history was believed toplay a more significant role in the design of guiding the political nation. Historianswere attracted to ancient history particularly on account of the belief that the ancientshad already experienced all the hardship that troubled the moderns in their politicallife. In this sense, the eighteenth century witnessed the publication of an inordinatenumber of texts on ancient history. Throughout the first half of the century, inparticular, the analogy between Rome and Britain so predominated that the historiansof antiquity thought of little else than demonstrating a common interest in producingthe most authentic, well-written and informative Roman history ever, with the hopeof providing the political nation with all the instruction required. Only from the1740s onwards was the attention of the historians with ancient history diverted toancient Greece to a certain degree. Therefore, it was an eighteenth-century truismthat ancient history had the capacity to offer valuable insights into all contemporarypolitical debates among which the question of empire had a prominent place. TheBritish looked into a multitude of sources with the hope of finding guidance in theunknown path to imperial greatness. Eighteenth-century ancient history writingoffered insights into imperial matters such as expansion, colonial governance, therole of commerce as a substitute for military action, the desirable degree ofinteraction with natives and the fight against decline. Under the influence of Plutarchand venerable literary genre, the ?mirror for princes,? ancient Roman historieselucidated those subjects. As for ancient Greek histories, whose publications mostlycoincided with the rise of discussions about civilisation, they sought to deliver theirremarks on empire through comparisons of the states and civilisations that ancientGreece sheltered.Keywords: Eighteenth-century British empire, ancient history-writing, imperial studiesiii

Summary:

ÖZETİNGİLİZ FELSEFÎ TARİH VE ANTİK ÇAĞ İMPARATORLUKLARIAtaç, C. AkçaDoktora, Tarih BölümüTez Yöneticisi: Doç. Dr. C.D.A. LeightonEylül 2006Onsekizinci yüzyıl Britanya İmparatorluğu, tarihçiler tarafından çok çalışılmış birkonu olsa da, hâlâ taze birincil kaynakların getireceği yeni yaklaşımlara olanaktanımaktadır. Onsekizinci yüzyılda Britanya'da yayımlanmış antik Yunan ve Romatarihleri, söz konusu çalışma alanına yeni yaklaşımlar katabilecek niteliktedir. Bu tez,bu antik tarih kitaplarının da onsekizinci yüzyıl Britanya İmparatorluğu ile ilgili çoksayıdaki eser arasında sayılması gerektiğini savunmakta ve bu şekilde onsekizinciyüzyıl Britanya İmparatorluğu ile ilgili literatürü genişletmeyi amaçlamaktadır. Odönemde tarihçi, bilimsel nesnelliği hedeflerken tarih bilgisine, hukuk bilgisi gibi,ortak bilimsel yöntemlerle ulaşılabileceğini savunuyordu. Bu tartışmalar, İskoçAydınlanması ile birlikte iyice yoğunlaştı. Bu bağlamda antik tarihin, diğer tarihlerekıyasla devlet adamlarına rehberlik etmede daha belirgin bir rol oynadığınainanılıyordu. Tarihçilerin antik tarihe olan bu ilgisi ve bağlılığı, antikite insanının,modern insanın karşılaştığı bütün politik güçlüklerle daha önceden karşılaştığına vehepsine çözüm bulduğuna yönelik inançtan kaynaklanmaktaydı. Antik dönembilgeliğinin, modern insana, tecrübe ettiği bütün zorluklarda rehberlik edeceğidüşünülüyordu. Bu nedenle de onsekizinci yüzyılda, önemli sayıda antik tarih kitabıbasıldı. Yüzyılın ilk yarısında, özellikle Roma ve Britanya arasındaki analoji o kadargüçlüydü ki, antik tarih yazarları, o zamana kadar yazılmış en doğru ve kapsamlıRoma tarihini yazma eğilimi gösteriyorlardı. Özellikle imparatorluk konusundaİngilizler, büyüklük ve kalıcılık hedefine ulaşmada kendilerine rehberlik etmesibeklentisiyle sayısız kaynağa başvuruyorlardı. Bunlardan bir tanesi olan antik tarihseiçinde, genişleme, kolonilerin yöntemi, askeri yöntemler yerine ticaret aracılığıylahükmetmek, yerliler ile iletişim ve çöküşün önlenmesi gibi imparatorluk konularınayanıtları barındırmaktaydı. Bu nedenle de Britanyalı tarihçilerin bir kısmı, yukarıdabahsi geçen konulara, Plutarch'ın etkisinde ve dönemin edebi akımı, ?prensler içinayna tutma? yöntemini kullanarak yazdıkları antik Roma tarihi ile yanıt aradılar.Diğer bir kısmı da, ideal bir imparatorluk yaratmanın yollarını, basımları medeniyetile ilgili tartışmaların gündemde olduğu bir zamana tesadüf eden, esas olarak antikYunanistan'daki farklı devlet ve medeniyetlerin karşılaştırılmasından oluşan antikYunan tarihleri yazarak aradılar.Anahtar Kelimeler: Onsekizinci Yüzyıl Britanya İmparatorluğu, Antik Tarih Yazımı,İmparatorluk Çalışmalarıiv