Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı

Büyük verinin üniversite kütüphaneleri açısından önemi ve kütüphane hizmetlerinde kullanımı: Ankara Üniversitesi Kütüphaneleri örneği

The importance of big data for university libraries and its usage in library services: Ankara University Libraries case

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 407337 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Büyük veri günümüzde yeni bir devrin başlangıcı olarak yorumlanmaktadır. Büyük veri ile birlikte dünyada büyük bir dönüşüm gerçekleşirken, kütüphanelerinde bu dönüşümün dışında kalmaları mümkün görünmemektedir. Kütüphaneler açısından büyük veri iki temel başlık altında incelenmiştir. Bunlar; i. Kütüphanelerin dermesinde büyük verinin yer alabilmesi, ii. Kütüphane işlem ve hizmetlerinde büyük verinin, bu işlem ve hizmetleri geliştirmek için kullanılabilirliğidir. Bu dönüşüm sürecinde ise üniversite kütüphanelerine de yapılarından dolayı büyük görevler düşmektedir ve bu dönüşümde öncü olmaları gerekmektedir. Fakat büyük verinin kütüphaneler için yeni bir kavram olduğu, literatürde kütüphane uygulamalarına ilişkin çok fazla araştırmayla karşılaşılmadığı ortadadır. Bu durum meslek uzmanlarının (bilgi yöneticiler/kütüphaneciler) kendilerini bu konuda yetiştirmelerinin ötesinde konunun kendilerince öneminin farkındalığına varılması açısından da olumsuz bir ortam yaratmaktadır. Yukarıda bahsedilen farkındalığın var olup olmadığı, Ankara Üniversitesi Kütüphanelerinde çalışan meslek mezunlarına bir anket uygulamasıyla ölçülmeye çalışılmıştır. Bu uygulamada önce 28 kütüphaneciye, büyük veri hakkında fikir sahibi olup olmadıklarını ortaya koyabilmek için küçük bir anket yapılmış hemen ardından büyük veri ve kütüphanelerde kullanımına yönelik bilgilendirici sunum gerçekleştirilmiştir ve sunuma 22 kütüphaneci katılmıştır. Sunum sonrasında 22 kütüphaneciye tekrar bir anket uygulanarak büyük veri konusunda farkındalığın sağlanıp sağlanamadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmamızın sonucuna göre eğitim sunumuna katılan kütüphanecilerin, sunumdan sonra büyük veri konusunda temel bilgi düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış olduğu söylenebilir. Yine bu sonuçlara göre kütüphanecilerin, mesleklerinin doğası gereği, büyük veri konusuna ne kadar çabuk adapte oldukları görülebilir. Büyük verinin bu yüzden kütüphanecilik mesleği içinde de değerlendirilmesi gerektiği ve büyük veri ile ilgili hazırlanacak eğitim programlarının kütüphanelere olumlu katkılar sağlayacağı söylenebilir.

Summary:

Big data can be considered as the beginning of a new era. With the effects of the big data while world is in a big transition, it is not seen as possible to keep libraries out of this big transition. Big data is evaluated for libraries under two basic chapters within the scope of this study: i. Place of big data in libraries` collection ii. Usage of big data in the library operations and services, and improvements of these operations and services In this transition, university libraries have a lot of responsibilities due to their structure and they should lead this transition. However it is very clear that big data is a new concept for libraries and in literature there are not many researches on the execution of big data in the libraries. This situation results in a negative environment in which occupation experts (data managers and librarians) neither have the awareness on the importance of the subject nor incentive and desire to develop themselves. To understand the level of the mentioned awareness, a research was conducted with the graduates of the occupation who works in Ankara University Library. In this conduct, a small survey was made with 28 librarians to measure the level of their information on big data and then, just after the survey, an informative presentation about big data was made in which 22 librarians attended. After the presentation another survey was conducted to these 22 librarians to understand whether awareness on big data were raised on not. Based on our study, it can be said that librarians who attended the presentation statistically significantly increased their knowledge on the basic levels of big data. Based on these results, it can be also seen how quickly librarians get adapt to the big data which may be also thought as a natural consequences of their occupation. Thus big data should be considered in the occupation of the librarianship and it can be said that education curriculums about big data would have positive contribution to libraries.