Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Resim Bölümü / Resim Anasanat Dalı

Çağdaş Türk resim sanatında figüratif soyutlama

Figurative abstraction in contemporary Turkish art

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 273392 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmada Çağdaş Türk Resim Sanatında soyutlamanın figüratif resim anlayışı içindeki yerinin kuramsal bir çerçevede incelenmesi amaçlanmıştır Bu araştırma figürün yapıtlar üzerinde farklılaşarak nasıl soyutlandığının ve nasıl bir noktaya geldiğinin anlaşılması açısından önemlidir Araştırma Çağdaş Türk Resim Sanatında Figüratif Soyutlama yapan sanatçılar ve eserleri ile sınırlıdır Araştırmanın birinci bölümünde; figür, figüratif resim ve soyutlamanın tanımı, Resim tarihinde figürün yeri ve önemi vurgulanarak Avrupa resminde geometrik soyutlamanın ve dışavurumcu soyutlamanın figüratif soyutlamaya olan etkilerinden bahsedilmiştir Figür ve figüratif soyutlama kavramlarının Çağdaş Türk Resim sanatı içerisindeki yeri ve tarihsel gelişimi başlığı altında yer alan ikinci bölümde, Türk Sanatında figürün ilk oluşumuna değinerek minyatürden başlayan sürecin Batılı anlamda resim anlayışıyla oluşan gelişimine yer verilmiştir Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliğiyle ortaya çıkan kübist eğilimler ve sonrasında meydana gelen sanat akımları, gruplar ve gruplar içinde figür resminin anlatım biçimi, tekniği, konusu ve anlayışında ortaya çıkan değişiklikler incelenmiştir Araştırmanın üçüncü bölümde ise Çağdaş Türk Resim sanatında figüratif soyutlama yapan ressamlar Fikret Mualla, Mehmet Güleryüz, Burhan Uygur, Mustafa Ata ve Mustafa Horasan resimleri incelenmiştir Anahtar Kelimeler: Figüratif Resim; Soyutlama; Figüratif Soyutlama; Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği; Çağdaş Türk Resim Sanatı ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The aim of this research is to examine the place of abstraction in Contemporary Turkish Art in the figurative concept of art within a theoretical frame This research is important in the aspect of understanding how a figure becomes abstract differentiating on a composition and comes to different points In the first part of the research, besides the definition of figure, figurative art and abstraction, the impact of geometrical and expressionist abstraction on European Art is also referred by emphasizing the place and importance of the figure in the history of art The second part of the research is about the place and the historical development of the figure and figurative abstraction in Contemporary Turkish Art This part tells us about the first formation and the development of the figure starting with the miniature and continuing with the Western Art concept The tendencies arose by the Union of Individual Artists and Sculptors, and following movements of art, groups and the manner of expressing figurative art, technique, the differences occurring in the subject and understanding in these groups are also studied in this part of the research In the third part of the research, the paintings of the artists Fikret Mualla, Mehmet Güleryüz, Burhan Uygur, Mustafa Ata and Mustafa Horasan who use figurative abstraction in Contemporary Turkish Art are analyzed Keywords: Figurative Art; Abstraction; Figurative Abstraction; Union of Individual Artists and Sculptors; Contemporary Turkish Art ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.