Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ege Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

Çanakkale'nin (Kal'a-i Sultâniyye) H. 1239 - 1243 (M. 1823 - 1827) tarihli Şer'iye Sicili: Transkripsiyon ve değerlendirme

The judicial court register of Çanakkale (Kal'a-i Sultâniyye) dated A. H. 1239 - 1243 (A. D. 1823 - 1827): Transcription and its evaluation

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 337417 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırma H. 1239 - 1243 (M. 1823 - 1827) yıllarına ait Kal'a-i Sultâniye (Çanakkale) Şer'iyye Sicili'nin transkripsiyon ve değerlendirmesidir. Defter Kal'a-i Sultâniye Mahkemesi'nde görülen davaları, tereke kayıtlarını, vasî tespitlerini ve merkezden gönderilen ferman, berat ve buyruldu suretlerini içermektedir. Ayrıca, tahsîs edilen vergiler, kazâya ait 6 ya da 8 aylık masraf defterleri, vakıf ve mürâsele kayıtları da sicilde nicelik bakımından önemli bir yer kaplar. II. Mahmut'un saltanat yıllarına denk gelen bu sicil pek çok önemli belgeyi de bulundurmaktadır. Özellikle Mora İsyanı sırasında Çanakkale'ye gönderilen emirler dönemin havasını yansıtması açısından önemlidir. Çalışmada 1823 ve 1827 yıllarında Osmanlı Devleti'nin iç ve dış meseleleri hakkında verilen bilgilerin yanı sıra defterdeki görevlilerin tespitine ve kayıtların konularına göre tasnifine de yer verilmiştir.

Summary:

This research is transcription and evaluation of the Judicial Court Register of Kal'a-i Sultâniye (Çanakkale) in A. H. 1239 - 1243 (A. D. 1823 - 1827). The register involves cases heard at the court of Kal'a-i Sultâniye, heritage records, guardion determinations and firmans, berats and commands sent from the center. Also, allotted taxs, six or eight monthly expense records belonging to subdivision of a province, wakf and mürâsele records in the register are important in terms of quantity. This register which is based upon sovereignty period of Mahmut II. involves many important records, too. Especially, commands sent to Çanakkale during Morea Insurrection are notable in terms of reflecting the state of the period. In addition to information given about inward and outward questions of Ottoman Empire in 1823 and 1827 determination of the officials in the register and classification of the records according to their subjects are included in the study.