Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı / Yabancı Dil Öğretimi Bilim Dalı

Candidate English teachers' preferences about error feedback in l2 writing classes

İngilizce öğretmeni adaylarının İngilizce yazma derslerinde verilen geri bildirim tercihleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 215682 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The main objective of this study is to interpret the results of a survey conducted oncandidate EFL teachers to reveal their preferences about error correction in writing classes. Toaccomplish this, 32 last-year students from AIBU(Abant Izzet Baysal University) and 28 lastyearstudents from HU (Hacettepe University) were surveyed using an instrument. The surveygathered information on forth-year foreign language education department students' feedbackpreferences by focusing on students' feelings about the importance of errors in general, andabout different kinds of errors; how often they looked carefully at comments in differentareas, including content and organization as well as language; how they wanted the teacher todeal with errors; and how they acted on feedback. Also, students' preferences for differenterror correction techniques were revealed.In addition to items investigating student preferences for different feedback techniques(i.e. using symbols or codes, underlining the mistakes, directly correcting of the written text,conferencing and showing students the reference to help them find their errors themselves),this survey includes items about various feedback foci (i.e. grammar, spelling, punctuation,vocabulary, content, and organization) on student compositions.Also, the question whether there is a relationship between gender and error correctionpreferences was analyzed.In analysis and presentation of the data derived from this study, SPSS 13 wasused. In analysis of the data, the Chi-square test was used.At the end of this study it was observed that there is not a significant differencebetween two universities in terms of feedback techniques and feedback focus. Both Hacettepeand Abant Izzet Baysal University's forth-year ELT students came up with similar responsesto the survey. No significant difference related to students' preferences at two universities wasseen on the following variables: grammar, spelling, vocabulary choice, punctuation,organizations, and content. It was revealed that AIBU and HU students' general beliefs abouthow they wanted the teacher to deal with errors; and how they acted on feedback show nodifferences. Moreover, AIBU and HU students have similar preferences of different correctiontechniques, which are "using symbols or codes, underlining the mistakes, directly correctingthe written text, conferencing, showing students the reference to help them find their errorsthemselves and no correction". Finally, it was proven that there is not a significantrelationship between gender and error correction preferences.The findings of this study give a general insight to researchers and teachers of EnglishLanguage in terms of preferred types of error correction and the focus given to certain errorsby the students. Researchers and educators might benefit from the results of this study whilegiving feedback to their students in their English writing classes.Key Words: error correctionlstudents' preferenceslfeedback

Summary:

Bu çalışmanın asıl amacı son sınıf İngilizce öğretmeni adaylarının İngilizce yazma derslerindeki tercihlerini açığa çıkarmaktır. Bunu yapmak için Abant İzzet Baysal Üniversitesinden 32,Hacettepe Üniversitesinden 28 son sınıf öğrencisine anket uygulanmıştır. Bu çalışma son sınıf yabancı dil bölümü öğrencilerinin İngilizce yazma derslerinde yapılan hataların önemiyle ilgilidir. Bu çalışmada kullanılan anket, içerik ve dil yapısını da içine alacak şekilde farklı hata çeşitlerine, değişik hatalar hakkında yapılan öğretmen yorumlarının ne kadar sıklıkla öğrenci tarafından dikkatle incelendiğinde, öğrencilerin öğretmenlerinden hatalarını nasıl değerlendirmelerini istediklerine ve farklı değerlendirmelere karşı nasıl tepkide bulunduklarına ilişkin bilgi toplayan bir ankettir. Ayrıca, öğrencilerin farklı hata düzeltme teknikleriyle ilgili tercihleri açığa çıkarılmıştır.Uygulanan anket, öğrencilerin farklı geribildirim teknikleriyle ilgili tercihlerini(semboller kullanma, hatanın altını çizme, yazılı metni doğrudan düzeltme, konferans ve öğrenciye hatalarını bulmasına yardımcı olmak için gerekli kaynağı göstermek)içine aldığı gibi, öğrencilerin kompozisyonundaki farklı hata çeşitleriyle de(dilbilgisi, imla, noktalama, kelime bilgisi, içerik ve düzelmeme) ilgili maddeler de içerir.Aynı zamanda, bu çalışmayla cinsiyetle hata düzeltme tercihleri arasında bir ilişki olup olmadığı da analiz edilmiştir.Bu çalışmadan elde edilen verilerin analizi ve sunumumda Kay-kare testi kullanıldı.(SPSS 13)Bu çalışmanın sonunda, iki üniversite arasında geribildirim teknikleri ve hangi hataların geri bildirimi ile ilgili tercihler açısından anlamlı bir fark olmadığı gözlenmiştir. Hem Hacettepe hem de Abant İzzet Baysal İngilizce Öğretmenliği son sınıf öğrencileri ankete benzer cevaplar verdiler. Dilbilgisi, yazma, kelime seçimi, noktalama, organizasyon ve içerik açısından öğrencilerin tercihleri açısından da fark görülmedi. Hacettepe ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinin öğretmenlerinden hatalarını nasıl ele almalarını istediklerine ve öğrencilerin geribildirim verildiğinde nasıl tepkide bulundukları arasında da fark olmadığı saptanmıştır. Buna ek olarak, AİBÜ ve HÜ öğrencilerinin farklı geribildirim tekniklerine(semboller kullanma, hatanın altını çizmek, yazılı metni doğrudan düzeltmek, konferans ve öğrenciye hatalarını bulmasına yardımcı olmak için gerekli kaynağı göstermek) ilişkin tercihleri de benzerlik göstermektedir. Son olarak da, cinsiyetle hata düzeltme tercihleri arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı kanıtlanmıştır.Çalışmanın bulguları araştırmacılara ve İngilizce öğretmenlerine, tercih edilen hata bildirim çeşitleriyle ve hangi hata türlerinin düzeltilmesinin öğrenci tarafından tercih edildiğiyle ilgili genel bir anlayış kazandırır. Araştırmacılar ve eğitimciler İngilizce yazma derslerinde öğrencilere geribildirim de bulunurken bu çalışmanın sonuçlarından yararlanabilir.Anahtar kelimeler: hata düzeltme/öğrenci tercihleri/geribildirim