Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Çekim soketine yerleştirilen polilaktik-glikolik asitin alveoler kemik hacmini korumaya yönelik etkilerinin klinik, histolojik ve radyolojik olarak değerlendirilmesi

Clinic, histologic and radiologic evaluation of dimensional alteration in extraction sockets after alveolar socket preservati̇on with polylactic-CO-glycolic aci̇d scaffold

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 431588 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Diş çekimi sonrasında iyileşmekte olan alveoler kemikte rezorbsiyona bağlı gerçekleşen hacim kaybı, planlanan implant ya da konvansiyonel restorasyon tedavilerini komplike hale getirmektedir. Bu çalışmanın amacı; iyileşme sırasında yaşanan rezorbsiyonu engellemek için çekimi takiben soket içine uygulanan polilaktik-glikolik asit (PLGA) materyali (Alvelac, Bio-Scaffold Pte Ltd, Singapur) ile yapılan soket koruma yönteminin alveoler kemik hacmini korumaya yönelik etkilerinin klinik, histolojik ve radyolojik olarak değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışma grubunda (ÇG) 14 sokette PLGA ile soket koruma yapılırken kontrol grubunda (KG) 14 soket spontan iyileşmeye bırakıldı. Hastaların iyileşme dönemleri klinik olarak takip edildi. Başlangıçta ve 4 aylık iyileşme süresi sonunda alınan dental volümetrik tomografilerle (DVT) soketlerde preoperatif ve postoperatif ölçümler yapıldı. İmplantlar cerrahisi sırasında hazırlanan implant yuvalarından elde edilen kemik materyali histopatolojik olarak incelendi. Bulgular: Yapılan histopatolojik incelemeler ile PLGA'nın tamamen rezorbe olduğu gözlemlendi. DVT ölçümlerinde; koronoapikal yönde 3 seviyeden yapılan horizontal ölçümlerde ÇG'da; -1 mm'de 2,05±1,05 mm, -3 mm'de 1,51±0,89 mm ve -5 mm'de 0,92±0,7 mm; KG'da; ise -1 mm'de 1,22±1 mm, -3 mm'de 0,92±0,67 ve -5 mm'de 0,73±0,69 mm rezorbsiyon miktarı görüldü. ÇG'da -1 mm seviyesinde görülen rezorbsiyon miktarı istatistiksel olarak anlamlı derecede KG'dan daha düşük bulundu. Vertikal yükseklikte rezorbsiyon miktarı; ÇG'da bukkal kemikte 1,64±1,11 mm, lingual kemikte 1,56±1,08 mm, KG'da bukkal kemikte 2,08±1,44 mm, lingual kemikte 1,73±1,27 mm dir; gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Sonuç: 4 ay sonunda PLGA'nın tamamen rezorbe olarak yeni kemik oluşumuna engel teşkil etmediği gözlendi. Soket koruma yapılan hastalarda postoperatif komplikasyon gelişmedi. ÇG'da, rezorbsiyonun en fazla görüldüğü koronal seviyede (-1 mm) KG'a göre daha az rezorbsiyon görüldü. Anahtar Kelimeler: alveoler kemik rezorbsiyonu, soket koruma, polilaktik-glikolik asit, dental volümetrik tomografi, dental implant

Summary:

Purpose: After tooth extraction, the healing process involves bone resorption and soft tissue contraction, events that can compromise ideal implant placement with functional and aesthetic limitations. The aim of this study is evaluate the extraction socket healing and dimensional changes following alveolar ridge preservation using polylactide-co-glicolide scaffold (Alvelac, Bio-Scaffold Pte Ltd, Singapore). Material and method: In our study 28 teeth were extracted from 14 patients according to criteria to be inclueded in the study. 28 sockets were divided into two groups: 14 study and 14 control. Socket preservation was performed to study group (SG) with PLGA scaffold, control group (CG) underwent spontaneous healing. Cone beam computed tomographies were taken at baseline and 4 months and measurements recorded preoperatively and postoperatively. After 4 months of healing, trephine core biopsy specimens were obtained for histological analysis and implants were placed after biopsy harvesting. Results: Histologic analyses found that PLGA scaffold was resorbed in 4 months. According to CBCT, from 3 different coronoapical levels, the horizontal dimension of the crest decreased 2,05±1,05 mm at -1 mm, 1,51±0,89 mm at – 3 mm and 0,92±0,7 mm at -5 mm level in the SG; 1,22±1 at -1 mm, 0,92±0,67 at -3 mm and 0,73±0,69 at -5 m level in the CG. The horizontal losses were significantly lower at – 1 mm level in SG than CG. Vertical dimension of the crest decreased by 1,64±1,11 mm on the buccal bone height, 1,56±1,08 mm on lingual bone height in SG; 2,08±1,44 mm on the buccal bone height, 1,73±1,27 mm on the lingual bone height in CG. The vertical losses were not significantly different between groups statistically. Conclusion: After 4 months PLGA scaffold was totally resorbed. The preserved sockets healed witout any postoperative complication. According to CBCT measurements; horizotal resorption was lower than CG at -1 mm (most coronal level). Key Words: alveolar bone resorption, socket preservation, polylactide-co-glicolide acid, cone beam computer tomography, dental implant