Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı / Felsefe ve Din Bilimleri Bilim Dalı

Cezaevlerinde verilen din ve ahlak eğitiminin mahkûmların davranışları üzerindeki etkileri (İzmir örneği)

The impacts of religious and moral education in prisons on prisoner behaviors (Izmir case)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 589960 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Dünyadaki kötülüğün artarak yaygınlaştığı ve insanların kolaylıkla suça karıştıkları bir çağda yaşıyoruz. Yıllar geçtikçe suç oranlarındaki artış ve suç çeşitliliğinin çoğalması, sosyal bir olgu olan suçun önlenmesi için toplumsal bir mücadeleyi de zorunlu kılmaktadır. Suçluların hapsedilerek cezalandırılmasının yanı sıra ıslah edilerek yeniden topluma kazandırılması gerekmektedir. Hükümlülerin suçun pişmanlığını yaşayarak arınmaları, eğitim ve iyileştirme çalışmaları ile ıslah edilerek mahkûmiyet sonrası hayata sorumluluk bilinci kazanmış olarak dönmelerinde din ve ahlak eğitiminin sağlayacağı katkı önemlidir. Mahkûmların dini bilgi düzeylerini yükseltmek, manevi gelişimlerini sağlamalarına yardımcı olmak ve işledikleri suçlardan dolayı pişmanlık duymaları için din ve ahlak eğitiminin kendilerine sunulması gerekmektedir. Ceza İnfaz Kurumlarında yürütülen din ve ahlak eğitimi bir yandan mahkûmların cezaevlerine uyum sağlamasına destek olurken diğer taraftan hükümlülerin rehabilitasyonuna ve tahliyeden sonra toplumsal yaşama yeniden adaptasyonuna katkı sunmaktadır. Hükümlülerin ıslah edilerek iyileştirilmeleri, dini ve ahlaki konularda bilgilendirilmeleri, hüküm giydikleri suçlardan pişmanlık duymaları, cezaevi sonrasında topluma yararlı ve uyumlu birer kişi olarak dönmelerinde ceza infaz kurumlarında yürütülen din ve ahlak eğitimi ile manevi rehberlik çalışmaları son derece önemlidir. Dolayısıyla cezaevlerindeki din ve ahlak eğitiminin suçluların yaşama umutla tutunmalarına yaptığı katkının, farklı suç grupları üzerindeki suçu engellemeye yönelik etkilerinin ve cezaevi öncesindeki dini yeterliliklerinin suçu engelleyebilme durumunun tespit edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda cezaevlerinde yürütülen din ve ahlak eğitiminin mahkûm davranışları üzerindeki etkilerini görmek için cezaevlerinde bu eğitimi almış hükümlüler içerisinden seçtiğimiz bir örneklem grubu ile cezaevindeyken ve çıktıktan sonra yaptığımız görüşmelerde din ve ahlak eğitiminin mahkumun hayatına katkısını anlamak için böyle bir araştırma yapmaya karar verdik. Araştırmamız cezaevinden çıkmış hükümlülerle yaptığımız görüşmelerin sonucuna göre şekillenmiştir. Araştırma, giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Girişte araştırmanın problemi, amacı, önemi, varsayımları, kapsam ve sınırlılıkları, alanla ilgili yapılan çalışmalar, araştırmanın metot ve tekniği üzerinde durulmuştur. Birinci bölümde Din ve Ahlak eğitimi ile ilgili bazı kavramlar açıklanmıştır. Ayrıca dini ve ahlaki değerler eğitiminin insan hayatına katkısı, bireysel ve toplumsal gelişmeye etkisi, dezavantajlı gruplar üzerindeki etkileri ile cezaevlerindeki din eğitimin tarihçesi üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde cezaevlerinde yürütülen dini ve ahlaki içerikli eğitimler, din ve ahlak eğitimine duyulan ihtiyaç, mahkûmlardaki din algısı, din ve ahlak eğitiminin yeniden suçu önlemedeki etkisi, cezaevlerinde görev yapan din görevlilerinin nitelikleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise cezaevine girip çıkmış katılımcılarla yapılan çalışmalar ve görüşme sonuçları değerlendirilmiştir. Yine yarı yapılandırılmış nitel bir araştırma özelliği taşıyan bu çalışmamızla, örneklem grubu üzerindeki gözlemlerimiz ve görüşmelerimiz neticesinde cezaevinde verilen din ve ahlak eğitiminin mahkûmların davranışları üzerindeki etkileri anlaşılmaya çalışılmıştır. Netice itibariyle cezaevlerinde verilen din ve ahlak eğitimi mahkûmların davranışlarını olumlu olarak etkilemektedir. Anahtar Kelimeler: Din, Ahlak, Cezaevi, Mahkûm, Hükümlü, Değer.

Summary:

We live in an age in which the evil in the world is becoming increasingly widespread and people are easily involved in crime. Over the years, the increase in crime rates and the increase in the diversity of crime necessitates a social struggle to prevent crime, which is a social phenomenon. Criminals must be imprisoned and punished, and rehabilitated and reintegrated into society. Religion and Ethics education is important for the convicts to be purified by experiencing the regret of the crime they committed and to return to life after the conviction by being reformed with education and awareness of responsibility. Religious and moral education should be provided to prisoners in order to raise their religious knowledge, to help them improve their spiritual development and to regret the crimes they have committed. Religious and moral education in penal institutions contributes to prisoners' adaptation to prisons, while at the same time contributing to the rehabilitation of prisoners and their adaptation to social life after release. Religious and Moral Education and Spiritual Guidance studies are very important for the improvement of the convicts by improving them, informing them about religious and moral issues, regretting the crimes they are convicted, and returning them as a useful and harmonious person after the prison. Therefore, the contribution of the Religious and Moral Education in prisons to the hopeful attachment of perpetrators to life, their effects on preventing crime on different criminal groups and their religious qualifications before entering prison need to be determined to prevent crime. In this context, in order to see the effects of Religious and Moral education on prisoners' behavior in prisons, we decided to undertake such research in order to understand the contribution of Religion and Morality education to life after prison in our interviews with a sample group of convicts who have received this education in prisons. Our research was shaped according to the results of our interviews with jailer. The research consists of an introduction and three parts. In the introduction, the problem, aim, importance, assumptions, scope and limitations of the research, studies on the field, method and technique of the research are discussed. In the first chapter, some concepts related to religious and moral education are explained. In addition, the contribution of religious and moral values education to human life, its impact on individual and social development, its effects on disadvantaged groups and the history of religious education in prisons are emphasized. In the second part, religious and moral trainings carried out in prisons, the need for religious and moral education, the perception of religion in prisoners, the effect of religious and moral education in preventing crime again, the qualifications of religious officials working in prisons are examined. In the third part, the studies conducted with the participants in and out of the prison and the results of the interviews were evaluated. In this semi-structured qualitative study, we tried to understand the effects of religious and moral education in prison on prisoner behaviors as a result of our observations and interviews on sample group. Cosequently, religious and moral education in prisons positively affects the behaviour of prisoners. Keywords: Religion, Morality, Ethics, Prison, Prisoner, Convict, Value.