Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Ciddi sepsis ve septik şoklu hastalarda resistin, pentraxin-3,IL-6, nöron spesifik enolaz'ın prognostik değeri

The prognostic value of resistin , pentraxin-3, IL-6, neuron-specific enolase in patients with severe sepsis and septic shock

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 325403 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AmaçYoğun bakım kökenli SIRS, sepsis ve septik şok hastalarda CRP, prokalsitonin (PCT) , pentraxin-3 (PTX-3) , IL-6, resistin, nöron spesifik enolaz (NSE) düzeyleri aktif olarak izlenip, bunların tanısal ve prognostik değeri araştırmak.Gereç ve YöntemÇalışmada 25 sepsis, 39 ciddi sepsis ve septik şoklu iki grup ve 30 kişilik kontrol grubu olmak üzere calışmaya toplam 94 olgu dahil edildi. Tüm olguların anamnez, risk faktörleri, fizik muayene ve laboratuar bulguları kaydedildi. Hasta grubunda ve kontrol grubunda 1.ve 24'üncü saatlerde iki kez alınan örneklerde PTX-3, NSE, IL6, Resistin, PCT, CRP değerlerine bakıldı.BulgularSepsis, septik şok grubunda ortalama CRP 1. Saat değerleri sırasıyla 87,8 / 88,1 bulundu.CRP'nin 24.'üncü saat ölçüm değerleri sırasıyla 89,1 / 87,8 bulundu.Ortalama PCT 1. saat değerleri sırasıyla 26,4 / 15,3 bulundu. PCT 24. saat değerleri sırayla18,4 / 11,9 bulundu. Sepsis, ciddi sepsis ve septik şok gruplarındaki ortalama 1. saat ve 24. saat CRP, PCT değerlerine bakıldı. Bu düzeyler ortalama takip süresi ile karşılaştırıldı. İstatistiksel yönden anlamlı ilişki tesbit edilmedi (p>0,05). Sepsis, ciddi sepsis ve septik şok gruplarındaki ortalama 1.ve 24. saat CRP, PCT değerlerine bakıldı. Bu düzeyler ortalama GKS ile karşılaştırıldı. İstatistiksel yönden anlamlı ilşki tesbit edildi.Septik şok grubunda hastaların PCT 1. saat ve 24. saat düzeyleri ile negatif ilişki saptandı. Düzeyler arttıkça, hastaların GKS değeri düştü. CRP ilişki kurulamadı (p>0,05).Sepsis, ciddi sepsis ve septik şok gruplarındaki ortalama 1. saat ve 24. saat biomarker düzeylerinin kontrol grubuna göre ilişkisine bakıldı. PTX-3, IL-6, Resistin, NSE ,1 saat ile 24. saat değerleri istatitiksel olarak kontrol grubuna göre anlamlı idi. Kontrol grubu, sepsis ve septik şok grubunda ortalama 1. Saat PTX-3 değerleri sırayla 4,4 / 152,9 / 115,7 / bulundu. Ortalama 24. saat PTX-3 değerleri sırayla 4,4 / 105,4 / 50,9 / idi. Kontrol grubu, sepsis ve septik şok grubunda ortalama 1. saat IL-6 değerleri sırayla 12,0 / 600,5 / 288,8 / bulundu. Ortalama 24. saat IL-6 değerleri sırayla 12,0 / 534,4 7 271,3 / idi. Resistin 1. saat değerleri ortalama sırayla 15,1 / 108,5 / 114,4 / bulundu. Ortalama 24. saat değerleri sırayla 15,1 / 115,3 / 112,4 / idi. NSE 1. saat değerleri ortalama sırayla 5,9 / 19,1 / 23,2 / bulundu. Ortalama 24. saat IL-6 değerleri sırayla 5,9 / 17,3 / 22,0 / idi.Sepsis, ciddi sepsis ve septik şok gruplarındaki ortalama 1. saat ve 24. saat biomarker düzeylerinin takip süresi ile ilişkisine bakıldı. PTX3-1.saat ile Resistin 24.saat düzeyleri ile anlamlı idi (p<0.05). Sepsis grubunda PTX-3 1.saat ortalama değeri -0,492 bulundu. Septik şok grubunda Resistin 24. saat değeri 0.337 idi.SonuçCRP ve PCT' nin sepsis ve ilgili tabloların tanısında yol gösterici olabilse de prognoz tayininde yeterince yararlı olamadığı, buna karşın PCT değerinin yüksek olması GKS değerini düşüreceği için kötü prognoz ve mortalite ile bağdaştırılabilir.Sepsis ve septik şok hastalarında PTX-3, IL-6, Resistin, NSE değerlerinin anlamlı olduğu, takip süresi ile ilişkileri nedeniyle özellikle PTX-3, Resistin'nin mortalitenin habercisi olup sepsis ve septik şokta kullanımı yaygınlaştırılabilir.Anahtar kelimeler: Pentraxin-3, IL-6, NSE, Resistin, PCT, CRP

Summary:

AIMThe aim of this study is to investigate the diagnostic and prognostic value of CRP, procalcitonin(PCT), pentraxin-3(PTX-3), IL-6, resistin and neuron specific enolase (NSE) levels in patients with SIRS, sepsis and septic shock at the intensive care unit.MATERIAL-METHODThis study included 94 patients in total; 25 patients had sepsis, 39 patients had severe sepsis and septic shock and 30 patients was in control group.We recorded patient history, risc factors, phsiycal findings, labratory tests for all patients.In tree groups first hour and 24.hour PTX-3, NSE, IL-6, resistin, PCT, CRP levels measured.RESULTSIn sepsis and septic shock group, the mean first hour CRP values, respectively 87.8 / 88.1 found.CRP 24 'th hour of measurement values of 89.1 / 87.8 found.The average values of the first hour PCT was found 26.4/15.3 respectively. PCT 24?th hour values were 18,4 / 11,9. In sepsis, severe sepsis and septic shock groups the average first hour and 24?th hour CRP, PCT values were measured.These levels compared with an average follow-up period. An istatistically significant relationship was not detected (p> 0.05). In sepsis, severe sepsis and septic shock groups the average 1.ve 24 hours of CRP, PCT levels measured.These levels compared with mean of Glaskow Coma Scale (GCS).There was istatistically significant relationship.Group of patients with septic shock, a negative relationship with the first hour and 24?th hour PCT levels. Higher levels correlated with the decrease of GCS. Relationship with CRP wasn?t found. (p> 0.05).In sepsis, severe sepsis and septic shock groups the average first hour and 24?th biomarker levels compared with the control group.PTX-3, IL-6, resistin, NSE levels was higher istatistical significantly at the first hour and 24?th hour than control group.In the control group, sepsis and septic shock group, the mean first hour PTX-3 values respectively 4.4 / 152.9 / 115.7 / found.Average 24?th hour PTX-3 values was found respectively 4.4 / 105.4 / 50.9. In control group,sepsis and septic shock group avarage of first hour IL-6 levels were respectively 12,0/ 600,5 /288,8.Avarage of 24?th hour IL-6 levels were respectively 12,0 / 534,4 / 271,3.Avarage of resistin first hour levels were respectively 15,1 / 108,5 /114,4.Avarage 24?th hour levels of resistin were respectively 15,1/115,3/112,4.The avarage of NSE first hour levels were respectively 5,9/ 19,1/ 23,2. The avarage of 24?th hour levels of IL-6 were respectively 5,9/ 17,3/ 22,0.In sepsis, severe sepsis and septic shock groups, the average first hour and 24?th biomarker levels compared with the follow-up times.First hour PTX-3 level and 24?th resistin levels were significantly higher (p <0.05).In sepsis group, the mean value of the firs hour PTX-3 found -0,492.In septic shock group 24?th hour resistin level was found 0,337.CONCLUSIONCRP and PCT can have value in the diagnosis of sepsis and sepsis related situations but there is not enough clue that they can predict the prognosis. High PCT levels may cause reduced Glascow Coma Scale so this can be related with poor prognosis and mortality.PTX-3, IL-6, resistin, NSE levels were meaningly high in patients with septic shock and sepsis. As its follow up time and correlation PTX-3 and resistin can predict mortality and can be commonly used in the future in patients with sepsis and septic shock.