Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Üsküdar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Klinik Psikoloji Anabilim Dalı

Çocuk merkezli oyun terapisinin çocuk evlerinde kalmakta olan 5-10 yaş grubu çocukların travma sonrası duygusal stres düzeylerine etkisi; Retrospektif bir çalışma

The effect of child-centered play therapy on post-traumatic emotional stress levels of a group of 5-10 years old children who stay at child houses; A retrospective study

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 535217 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Travmalar bireylerin hayatlarında bilişsel, duygusal ve davranışsal izler bırakan olaylardır. Özellikle çocukluk çağı travmaları bireyin yetişkinlik yıllarında da etkisini devam ettirmektedir. Çocukluk çağı travması sonrasında bireylerde birçok semptom ortaya çıkmaktadır. Bu semptomların tedavisinde kullanılan yöntemlerden biri de çocuk merkezli oyun terapisidir. Bu çalışmanın amacı çocuk merkezli oyun terapisinin çocuklardaki travma sonrası duygusal stres düzeyinin azaltılmasındaki etkisinin incelenmesidir. Çalışmaya travmatik geçmişi olan ve Mutlu Yuva Derneği Çocuk Evleri'nde kalan yaş ortalaması 7,28±1,52 olan 16 kız ve 24 erkek olmak üzere toplam 40 çocuk katılmıştır. Çocuklara 45 dakikalık ve 12 seans olmak üzere çocuk merkezli oyun terapisi uygulanmıştır. Çocuklara terapi öncesi ve sonrası sosyodemografik veri formu ve travma sonrası duygusal stres düzeyi ölçeği uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda çocukların terapi öncesi ve sonrası duygusal stres puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucu elde edilmiş ve yapılan seanslar sonucunda katılımcıların çoğunluğunda duygusal stres düzeylerinin azaldığı görülmüştür. Demografik değişkenlere göre katılımcıların terapi öncesi ve sonrası duygusal stres puanları için anlamlı farklılıklar bulunmaktadır.

Summary:

Traumas are events that leave cognitive, emotional and behavioral traces in the lives of individuals. Especially childhood traumas continue to affect the individual in adulthood. Many symptoms occur in individuals after childhood trauma. One of the methods used in the treatment of these symptoms is child-centered play therapy. The aim of this study is to investigate the effect of child-centered play therapy on the reduction of post-traumatic emotional stress levels in children. A total of 40 children who stay Mutlu Yuva Derneği including 16 girls and 24 boys with a traumatic history and a mean age of 7.28±1.52 were participated in the study. Children were given child-centered play therapy 45 minutes and 12 sessions. Pre-and post-therapy sociodemographic data form and post-traumatic emotional stress level scale were applied to children. As a result of the analyses, it was concluded that there was a significant difference between the emotional stress scores of children before and after therapy and the emotional stress levels of the participants decreased in the majority of the participants as a result of the sessions. According to demographic variables, there are significant differences between the participants for emotional stress scores before and after therapy.