Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dokuz Eylül Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Çocuklar için depresyon değerlendirme ölçeği-gözden geçirilmiş formunun Türkçe uyarlamasının Türk populasyonundaki ergenlerde psikometrik özellikleri

Adaptation of childre's depression rating scale-revised in Turkish and it's psychometric properties in Turkish adolescents

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 319126 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Çocukluk çağı depresyonu tanı konulmasında belirlenmesi zor noktalar içerdiğinden şiddetinin ölçülmesi için çeşitli değerlendirme yöntemlerine ihtiyaç duyulmuştur.Çocuklar İçin Depresyon Değerlendirme Ölçeği-Gözden Geçirilmiş formu (ÇDDÖ-R), ebeveynler, çocuk ve klinik gözlem ile elde edilen bilgilerin bir araya getirilmesine ihtiyaç duyulan, değerlendirmeyi klinisyenin yaptığı bir ölçektir. Klinik örneklemde ÇDDÖ-R formu, depresyonun şiddeti ve depresif belirti profili hakkında genel bir bilgi sağlar. Ölçek yalnızca teşhisle değil, hastalık tanısının konulmasını takiben başlangıçta ve izlem sürecinde tedaviye yanıtın ölçümü ile ilgili de bilgi edinilmesine olanak verir.Bu çalışmadaki amacımız çocukluk ve ergenlik yaş grubunda depresyon tanısı almış olgularda ÇDDÖ-R formunun Türkçeye çevrilerek; Türk toplumundaki kullanımında psikometrik özelliklerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda ÇDDÖ-R formunun çeviri ve geri çevirileri yapılarak Türkçe formu elde edilmiştir. Ölçeğin Türkçe formunun iç tutarlılığı, görüşmeciler arası güvenirliği, yapı geçerliği, ölçüt geçerliği, diskriminant (ayırt edici) geçerliği, kriter ilişkili geçerliği belirlenerek; ölçeğin kullanıldığı görüşmeler ile elde edilen veriler, Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Versiyonu (ÇDŞG-ŞY), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Genel Klinik İzlenim-Şiddet formu (Clinical Global Impression-Severity Form-CGI-S) ve Çocuklar için Genel Değerlendirme Ölçeği (Children's Global Assesment Scale-CGAS) uygulanarak elde edilen veriler ile karşılaştırılmıştır.Yöntem: Çalışma 12-18 yaş aralığında DSM-IV-TR tanı ölçütlerine göre eksen I'de Major Depresif Bozukluk tanısı olan 38 ergen ve eksen I'de herhangi bir psikiyatrik bozukluk tanısı olmayan 38 ergen olmak üzere, toplam 76 kişilik bir örneklem grubu ile yapılmıştır. Katılan tüm olgularla Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Versiyonu (ÇDŞG-ŞY) ve Çocuklar için Depresyon Değerlendirme Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formu (ÇDDÖ-R) görüşmeleri yapılmış, olgulara sosyodemografik veri formu, yaşlarına göre Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) (14-18 yaş) veya Çocuklar için Depresyon Ölçeği (ÇDÖ) (8-14 yaş), Genel Klinik İzlenim-Şiddet formu (CGI-S) ve Çocuklar için Genel Değerlendirme Ölçeği (CGAS) uygulanmıştır. Değerlendirmelerin tamamı klinisyenler tarafından yapılmıştır. Görüşmeciler arası güvenirlik için olgular ve aileleri önceden bilgilendirilmiş, onayları alınarak ÇDDÖ-R formu görüşmelerinin video kaydı yapılmış, böylelikle ikinci klinisyenin görüşmeleri puanlaması sağlanmıştır.Bulgular: Çalışmamızda elde ettiğimiz bulgular ile ÇDDÖ-R formunun Türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri değerlendirilmiştir. ÇDDÖ-R formunun Major depresif bozukluk tanılı çocuk ve ergenin oluşturduğu örneklemden elde edilen veriler ile hesaplanan Cronbach's ? değeri (0.876) yüksek düzeyde güvenilir olarak bulunmuştur. Görüşmeciler arası güvenirlik için hesaplanan gruplar arası korelasyon katsayısı (Intraclass corelation coefficents-ICC) değerleri MDB tanısı olan grupta her bir madde için 0.92 ile 0.99 arasında değişmekte olup, bu grupta görüşmeciler arası güvenirlik istatistiksel olarak anlamlı ve belirgin olarak yüksek bulunmuştur. Eksen I'de MDB tanısı olan grupta tüm ÇDDÖ-R formu maddeleri anlamlı düzeyde birbirleriyle korelasyon göstermiştir.Geçerlik kapsamı içinde, Yapı geçerliliği için yapılan faktör analizinde, özdeğer istatistiği 1'den büyük olan dağılımın %94.1'ini tanımlayan 16 faktör elde edilmiştir. Varimax döndürme işlemi uygulanmış ve özdeğeri 1'in üstünde olan 4 faktör değerlendirmeye alınmıştır. ÇDDÖ-R formu maddelerine ilişkin ortak varyansların 0.45 ile 0.87 arasında değiştiği gözlenmektedir.Ölçüt geçerliliğine katkıda bulunmak için, aynı görüşmede klinisyen tarafından değerlendirilen CGI-S ölçeği ve CGAS ölçeği puan ortalamaları ile ÇDDÖ-R formu Ham özet puan ortalamaları karşılaştırılmış; yüksek derecede korelasyon bulunmuştur.Eşzaman geçerliğini belirlemek için yapılan değerlendirmelerde ise BDÖ'nün duyarlılığı %90,9; özgüllüğü %87,8; olumlu öngörü değeri %88 ve olumsuz öngörü değeri ise %90 olarak bulunurken; bu değerlerin hepsinin ÇDDÖ-R formu için %100 olarak bulunmuş olması dikkat çekici olmuştur.Sonuç: Çalışmamızda ÇDDÖ-R formunun Türkçe uyarlamasının, Türk populasyonundaki ergenlerde psikometrik özellikleri değerlendirilmiş bu kapsamda Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenirliğine ait öncül veriler elde edilmiştir.Anahtar Sözcükler: Major Depresif Bozukluk, Ergen, Çocuklar için Depresyon Değerlendirme Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formu

Summary:

Objective: Because it has several difficulties to determine how to diagnose childhood depression, it has been needed reliable different evaluation enstruments to decide the existence and severity of this disorder. Children Depression Rating Scale-Revised (CDRS-R) is an estrument that is evaluated by a clinican and it needs bringing up the information from child/adolescent, parents and clinical assesment together. In clinical population, CDRS-R provides general information about depressive symptomatology and severity of depression also. It provides information not only during diagnosis but also during the course of disease and it?s treatment response.The aim of this study is to translate and adaptation of CDRS-R in Turkish and evaluate it?s psychometric properties in adolescence in Turkish population.Because of this purpose CDRS-R has been translated and retranslated. Turkish form has been established at the end of the translation process. It has been determined internal consistancy, interrater reliability, construct validity, discriminant validity and criterion validity of CDRS-R Turkish form. The information were derived from the visits in which CDRS-R Turkish form used, compared with the information from Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School Aged Children, Present and Lifetime Version (K-SADS P/L) evaluation, Beck Depression Scale, Clinical Global Impression-Severity Form (CGI-S), Children?s Global Assesment Scale (CGAS).Method: This study was designed with 76 adolescents. 38 adolescents within range 12-18 of age; that were diagnosed as Major Depressive Disorder (MDD) and 38 adolescents within range 12-18 of age; who had no axis I disorder indeed. It had been performed both K-SADS P/L and CDRS-R clinical interviews with all subjects and applied socio-demograpich data form, considering of their age Beck Depression Scale (14-18) or Children Depression Inventory (8-14), both CGAS and CGI-S to all. All the evaluations were performed by the clinicans. After the parents and the child/adolescent had been informed, the CDRS-R interviews were recorded to achieve the second clinican to grade CDRS-R for the evaluation of interrater reliability.Findings: With all data we had provided from our study, we evaluated CDRS-R?s psychometric properties for Turkish adaptation in Turkish adolescents. From the data we had provided from the population who had diagnosed as MDD, we found the value of Cronbach?s ? (0.876) was highly reliable. To determine interrater reliability we calculated Intraclass corealation coefficents(ICC) for MDD diagnosed group. We found ICC between the range of 0.92 to 0.99 for each item that means interrater reliability was found statistically significant and highly correlated. Each of CDRS-R items were significantly correlated with eachother in the group of MDD diagnosed patients.For validity evaluation, it had been performed factor analysis for constract validity, we had managed to identify 16 factors that?s eigenvalues were bigger than one. Varimax rotation was performed and four factors were evaluated. It has been observed that CDRS-R?s items common variables were within the range of 0.45 to 0.87.To support the construct validity of the CDRS-R, CGI-S and CGAS points that were determined by the clinican during the interview were compared with the CDRS-R Raw score; and they were found highly correlated.To determine paralel form validity we performed statistical analysis. We found Beck Depression Scale?s sensitivity was 90.9%, and spesifity 87.8% and positive predicitive value was 88%, negative predictive value was 90%. We found 100% both sensitivity, specifity, positive and negative predictive values for CDRS-R that were significantly high.Conclusion: In our study we evaluated CDRS-R?s psychometric properties in Turkish adolescents and in this context we performed it?s Turkish adaptation and identified the preliminary findings of validity and reliability. We found that CDRS-R Turkish version has reliability and validity for using the diagnosis and rating of severity of MDD in Turkish children and adolescents.Key Words: Major Depressive Disorder, Adolescent, Children?s Depression Rating Scale-Revised