Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Çocuklarda geleneksel formüller ve ultrasonografi ile endotrakeal tüp boyutu tespitinin postoperatif hava yolu komplikasyonlarına etkisi

Comparison of effects of ultrasound method and empirical formulas on postoperative airway complications

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 452426 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Pediyatrik hastalarda kaflı endotrakeal tüp (ETT) boyutunun belirlenmesinde USG ile ölçülen subglottik çap ölçümünün geleneksel yaşa bağlı formüllerle karşılaştırılması ve yöntemlerin erken dönem komplikasyonlar üzerine olan etkilerinin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: 2-10 yaş arası (ASA I-II) adenoidektomi, tonsillektomi ve adenotonsillektomi operasyonu için genel anestezi alacak olan 118 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar, USG ile subglottik çap ölçümü yapılan ve yaşa bağlı Motoyama formülü kullanılarak endotrakeal tüp boyutu belirlenen olmak üzere iki gruba ayrıldı. Geleneksel grup'ta (n=59) entübasyon için kullanılacak kaflı ETT boyutunu belirlemek için Motoyama formülü kullanıldı. USG grubu'nda (n=59) subglottik alan transvers çapını ölçmek için apne sırasında krikoid kıkırdak seviyesinde USG ile ölçüm yapıldı ve bu ölçüme en yakın dış çapa (OD) sahip olan tüp kafı tamamen indirilerek kullanıldı. >20 cmH2O kaçak sesi halen duyulmuyorsa ETT 0.5 mm küçük, <10 cmH2O basınç altında kaçak sesi duyuluyorsa bir numara büyük tüp ile değiştirildi. ETT'nin değiştirilme ihtiyacı, USG ölçüm süresi, kaçak volümler, ventilasyon için gerekli olan minimum kaf hacmi, USG ölçümü, entübasyon, extübasyon ve derlenme ünitesindeki solunum komplikasyonları kaydedildi. Bulgular: USG yöntemi ile entübe edilen grupta ilk denemede uygun endotrakeal tüp boyutu tespiti başarısı %98.3. Gereken kaf volümleri daha düşük (p= 0,006), seçilen tüp boyutları daha büyük (ID'ye göre median değer; geleneksel grup: 5.0, US grubu: 5.5) iken; stridor, ıkınma ve laringospazm daha az görüldü (sırası ile p=0,021, p=0,004, p=0,011). Diğer komplikasyonlar benzerdi. Sonuç: Çalışmamız pediyatrik hastalarda kaflı endotrakeal tüp boyutunun belirlenmesinde USG yönteminin daha doğru sonuçlar verdiğini ve erken dönemde görülen stridor, ıkınma, laringospazm gibi istenmeyen komplikasyonları azalttığını göstermiştir.

Summary:

Aim: The aim of this study was investigate the success of ultrasound guided predicting an appropriate cuffed endotracheal tube (ETT) size and the effect on respiratory complications that seen during the surgery, extubation or in postoperative care unit (PCU) in pediatric patients. Methods: 118 children who were 2-10 years of age (ASA I-II) and assigned to receive general anesthesia for adenoidectomy, adenotonsillectomy and tonsillectomy were enrolled in the study. 59 of them, intubated with the ETT predicted by USG measurement, while the rest were intubated with the ETT by Motoyama's formula. In USG group, the transvers diameter of the subglottic airway was measured with US at the cricoid level during apnea. The outer diameter (OD) of the maximum available ETT which cuff was totally deflated was chosen according to the measured subglottic airway diameter. In the absence of audible leak at airway pressure >20 cmH2O, the ETT was replaced with a tube 0.5 mm smaller. If a leak was audible at airway pressure <10 cmH2O, the tube was changed to a tube one size larger. The requirement for ETT replacement, the duration of measurement by USG, the cuff volume needed to achieve a seal, the volume of the leak that develop when the cuff deflated, the complications which seen during USG measurement, intubation, extubation or in PCU were recorded. Results: The success rate of first attempt with USG was %98.3. The cuff volumes that needed were lower (p= 0,006), the size of the tubes chosen were larger (according to ID; median for formula group: 5.0, USG group: 5.5), and the rates of stridor (p=0,021), bucking (p=0,004) and laryngospasm (p=0,011) were lower in USG group. Other complications were not significant statistically (p>0,05). Conclusion: Our findings show the subglottic measurement by USG at cricoid level to be a reliable method for estimating the appropriate pediatric ETT size. And also USG may decrease stridor, bucking and laryngospasm in early period especially during extubation and after.