Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Çukurova Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı / Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dalı

Çocukluk çağı tik bozukluklarının sosyodemografik verileri ve klinik özellikleri

Demographic data and clinical features of childhood tic disorders

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 365957 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Çocukluk Çağı Tik Bozukluklarının Sosyodemografik Verileri ve Klinik Özellikleri Amaç: Çocukluk çağı tik bozukluklarının etyopatogenezi yeterince aydınlatılmamakla birlikte enfeksiyonun tetiklediği immun reaksiyonlar, prenatal ve perinatal nedenler, genetik ve psikososyal stresörler sorumlu tutulmaktadır. Bu çalışmada, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğine başvuran ve tik bozukluğu tanısı alan çocuk ve ergenlerin sosyodemografik verileri, klinik özellikleri ve özellikle enfeksiyonun tetiklediği tik bozukluklarının ayırt edilmesinde yol gösterici olacağı düşünülmüştür. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğinde 2012 Kasım 2013 Aralık tarihleri arasında değerlendirilen ve Tik Bozukluğu tanısı olan 4-18 yaş aralığında 37 kız ve 150 erkek olmak üzere toplam 187 olgu alındı. Ruhsal belirtilerin taranması amacı ile Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam boyu Şekli Türkçe uyarlaması ÇDŞG-ŞY (K-SADS-PL), Tik belirti şiddeti için, Yale Genel Tik Ağırlığını Derecelendirme Ölçeği (YGTDÖ) kullanıldı. Olguların demografik bilgileri, enfeksiyon ve romatizmal hastalık öyküsü kaydedildi. Çalışma verilerinin istatistiksel analizleri SPSS 16.00 sürümü ile yapılmıştır. Bulgular: Tik Bozukluğu tanısı alan 4-18 yaş aralığında (ortalama 10,9±2,6 yaş), 37 kız (ortalama 10,9±2,5 yaş) ve 150 erkek (ortalama 10,9±2,7 yaş) olmak üzere toplam 187 olgu alındı. Tanı alt gruplarına göre; olguların 104'ü (% 55,6) PANDAS, 26'sı (% 13,9) PANDAS olmayan (N-PANDAS) ve 57'si (% 30,5) PANDAS-varyant (PANDAS-V) olarak gruplandırıldı. Kız ile erkek olgular arasında ortalama yaş ve belirtilerin başladığı sıradaki yaş ortalamaları açısından anlamlı fark saptanmadı (p=0,845, p=0,095). Sonuç: Tik bozukluğu olan olguları, enfeksiyonun tetiklediği immun etyoloji zemininde fenomenolojik düzeyde değerlendiren ilk çalışma olması nedeniyle çalışmamızın literatüre önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Anahtar Sözcükler: Tik bozukluğu, PANDAS, fenomenoloji

Summary:

ABSTRACT Demographic Data And Clinical Features of Childhood Tic Disorders Objective: Although the pathogenesis of childhood tic disorders has not been sufficiently clarified, immune reactions triggered by infections, prenatal and perinatal factors, genetic and psychosocial stressors are held responsible for its pathogenesis. In this study, we aimed to investigate the sociodemographic and clinical characteristics of children and adolescents diagnosed with tic disorders admitted to Cukurova University Faculty of Medicine, Child and Adolescent Psychiatry Department and, we believe that these will help to differentiate the tic disorders triggered by infections. Methods: The study population included 37 females and 150 males with tic disorders, aged between 4 and 18 years, admitted to the outpatient clinic of the Child and Adolescent Psychiatry Department, between November 2012 and December 2013. The data were obtained by using Yale Global Tic Severity Scale, Screen for Child Anxiety and Related Disorders, Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School Age Children-Present and Lifetime Version (K-SADS-PL). The demographic information, history of infection and rheumatic diseases were recorded. Statistical analysis was performed with SPSS version 16.00. Results: This study was conducted on 187 children with Tic Disorders, including 150 (mean±SD: 10,9±2,7 years) boys and 37 (mean±SD: 10,9±2,5 year) girls, aged between 4 and 18 years (mean±SD:10,9±2,6 years). Of all cases, 104 were classified as PANDAS (n=104; 55,6%), 26 as non-PANDAS (n=26; 13,9%) and 57 as PANDASvariant (n=57; 30,5%) according to the diagnostic subgroups. No significant difference was detected in terms of mean age and mean age of onset of symptoms between girls and boys (p=0,845; p=0,095). Conclusions: The importance of this study is that it evaluates the association between phenomenology and the immune etiology triggered by infections in childhood tic disorders. Key Words: Tic disorder, PANDAS, phenomenology.