Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Color engineering of π-conjugated donor-acceptor systems: The role of donor and acceptor units on the neutral state color

π-konjüge donör-akseptör sistemlerde renk ayarlanması: Nötral haldeki renk üzerine donör ve akseptör grupların etkisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 305101 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Design of a monomer is a viable route for adjusting the properties of its corresponding polymer. The main goal of this study is to design and synthesize novel soluble polymers having various colors of color palette and amenable for use in electrochromic device applications. In designing the monomers, the factors affecting the properties of the polymers are also considered. For this purpose, each part of the monomers is chosen properly for each desirable properties and the effect of them is investigated separetely. Thus, this study is based on the investigation of the effect of three major parts on the polymer properties: Donor groups, acceptor groups and the length of alkyl chain. For this aim, nine D-A-D type monomers, TSeT, ESeE, PSeP-C10, PSP-C10, PNP-C10, POP-C10, PSeP-C4, PSP-C4 and PSP-C6, and their corresponding polymers, P(TSeT), P(ESeE), P(PSeP-C10), P(PSP-C10), P(PNP-C10), P(POP-C10), P(PSeP-C4), P(PSP-C4) and P(PSP-C6), based on thiophene, 3,4-ethylenedioxythiophene (EDOT), and 3,3-dialkyl-3,4-dihydro-2H-thieno[3,4-b]-[1,4]dioxepine (ProDOT-Cn) as D units and 2,1,3-benzoselenadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 2-decyl-2H-benzo[d][1,2,3]triazole, and 2,1,3-benzooxadiazole as A units were synthesized. The obtained polymers have somewhat low band gap between 1.13 eV and 1.80 eV, they show electrochromic behaviors. Among them P(POP-C10), P(PSP-C10) and P(PSP-C6) have cyan color which is one leg of CMY (Cyan-Magenta-Yellow) color spaces. Since there have been scant studies on cyan colored polymers in the literature, these polymers are so precious. Via copolymerization of PNP-C10 and PSeP-C10, the first electrochemically synthesized neutral state black polymer was obtained.

Summary:

Polimerin özelliklerini ayarlayabilmek için öncelikle monomerin yapısının tasarlanması önemlidir. Bu çalışmada temel amaç, birçok farklı renkte, çözünürlük özelliğine sahip ve elektrokromik cihaz uygulamalarında kullanılabilecek polimerler sentezlemektir. Monomer yapıları tasarlanırken, polimerlerin özelliklerini etkileyecek faktörler de göz önünde bulundurulmuştur. Bu amaçla, monomerlerin herbir birimi istenenen herbir özellik için özenle seçilmiş ve herbir birimin etkisi ayrı ayrı incelenmiştir. Bu nedenle, bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır: Donör gruplarının, akseptor gruplarının ve alkil zincirlerinin polimerin özellikleri üzerine etkisi. Tüm bu hedeflerin ışığında, tiyofen, 3,4-etilendioksitiyofen (EDOT), 3,3-didialkil-3,4-dihidro-2H-tiyeno[3,4-b]-[1,4]dioksefin (ProDOT-Cn) gruplarını D birimi olarak; 2,1,3-benzoselenadiazol, 2,1,3-benzothiadiazol, 2-decyl-2H-benzo[d][1,2,3]triazol ve 2,1,3-oksadiazol gruplarını A birim olarak içeren, dokuz adet D-A-D tipi monomer, TSeT, ESeE, PSeP-C10, PSP-C10, PNP-C10, POP-C10, PSeP-C4, PSP-C4 ve PSP-C6, ve bunların polimerleri, P(TSeT), P(ESeE), P(PSeP-C10), P(PSP-C10), P(PNP-C10), P(POP-C10), P(PSeP-C4), P(PSP-C4) ve P(PSP-C6), sentezlenmiştir. Elde edilen polimerlerin 1.13 eV ile 1.80 eV arasında değişen, oldukça düşük bant aralıklarına sahip oldukları ve elektrokromik özellikleri olduğu görüldü. Bu polimerler arasında P(POP-C10), P(PSP-C10) ve P(PSP-C6)'nın CMY (Cyan-Cam Göbeği, Magenta-Mor, Yellow-Sarı) renk sisteminin bir elemanı olan cam göbeği rengine sahip oldukları görüldü. Literatürde cam göbeği renkli polimerlerin saysısının az olması sebebiyle, bu polimerler oldukça değerlidir. PNP-C10 ve PSeP-C10'un kopolimerizasyonu ile ilk defa elektrokimyasal yöntemle sentezlenen nötral halinde siyah renkli polimer elde edilmiştir.