Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Yeditepe Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Comparison of Turkish EFL university students' use of reading strategies in L1 and L2 and the possible effects of the reading strategy instruction on their L1 and L2

İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Türk üniversite öğrencilerinin Türkçe ve İngilizce'deki okuma strateji kullanımının ve okuma strateji eğitiminin ana dilleri ve yabancı dilleri üzerindeki olası etkilerinin kıyaslanması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 308855 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, the main aim was to investigate the students? awareness of reading strategies and to determine the strategies to be taught explicitly, to examine the effect of a four-week strategy instruction in both L1 and L2, and to see which level would benefit more from strategy training- low ability readers or high ability readers. In order to realize these aims, both qualitative (questionnaires with open-response items and interview) and quantitative (pre- and post-tests) research methods were utilized to get in-depth understanding and results.For the purposes of the study, thirty-four preparatory school students of a private university in Istanbul participated in this study. Fourteen of the participants were intermediate and twenty of them were pre-intermediate level students. A self-designed questionnaire with open-response items (adapted from the questionnaire with 25 Likert-type items used by Bezci, 1998 (cited by Civelek, M, 2006) under the headings of pre-reading, while-reading and post-reading) was used in order to measure students? awareness of reading strategies in both L1 and L2. The same questionnaire was administered to assess reading strategy use in two languages on different days by changing the order of questions and adding the word `Turkish? to the questions in the one for L1. In addition, to investigate the effects of the strategy instruction, pre tests in English and Turkish, which were administered as post tests as well, were chosen from TOEFL IBT (Longman, Preparation course for the TOEFL test by Deborah Phillips, 2006); for the Turkish test, a test from that book was translated into Turkish by the researcher and three English instructors. Also, the students from both intermediate and pre-intermediate levels were interviewed and asked five questions in order to increase the reliability of the test results. Finally, the subjects answered a background questionnaire about their age, gender, the years of exposure to English and the ways they use to improve their English.The analysis of the quantitative data revealed that the instruction enabled the students in both levels to improve their reading in English although the pre-intermediate level showed more success than the intermediate group. In relation to the test in Turkish, there was no significant difference between the pre and post tests of the intermediate group. However, a slight difference can be seen between the Turkish pre and post tests of the pre-intermediate level. It shows that lower level benefited much more from the reading strategy instruction in English and Turkish than the intermediate group. Furthermore, the analysis of the questionnaires as the qualitative data revealed that both high and low ability readers seemed to be using the same kinds of reading strategies, but low ability readers without knowing how to use a strategy successfully and orchestrate its use with other strategies (Anderson, 1991). Lastly, the analysis of other qualitative data, focus group interviews, showed that the students in both levels gained awareness of not only what reading strategies to use, but also how to use them successfully and orchestrate their use with other strategies through the four-week instruction, which is called metacognitive awareness.

Summary:

Bu çalışmadaki temel amaç, öğrencilerin okuma stratejileri hakkındaki farkındalıklarını araştırma ve öğretilecek stratejileri belirleme, dört haftalık strateji eğitiminin ana ve ikinci dillerindeki etkilerini inceleme ve hangi seviyenin- düşük seviye veya yüksek seviye- eğitimden daha çok faydalanacağını görmektir. Bu amaçları gerçekleştirmek ve derinlemesine bir anlayış ve sonuç elde etmek için, hem niteliksel hem de niceliksel araştırma yöntemleri kullanılmıştır.Çalışmanın amaçları doğrultusunda, İstanbul'daki özel bir üniversitenin 34 hazırlık sınıfı öğrencisi çalışmaya katılmıştır. Katılımcılardan 14' ü İngilizce orta seviye, 20' si İngilizce ön orta seviyededir. Öğrencilerin ana ve ikinci dillerindeki okuma stratejileri hakkındaki farkındalıklarını ölçmek için, Bezci'nin 1998 de kullandığı 25 soruluk Likert türü anketten uyarlanarak, araştırmacı tarafından bu çalışma için hazırlanan açık uçlu 20 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Her iki dildeki okuma strateji kullanımını değerlendirmek için, aynı anket, farklı günlerde, soruların yerleri değiştirilerek İngilizce ve Türkçe olarak öğrencilere yöneltilmiştir. Bu anketlerin yanı sıra, strateji eğitiminin etkilerini araştırmak için, öğretim öncesi ve sonrası, TOEFL IBT (Longman, Preparation course for the TOEFL test by Deborah Phillips, 2006) kitabından seçilen iki ayrı test İngilizce ve Türkçe ?araştırmacı ve üç İngilizce okutman tarafından çevrilerek- uygulanmıştır. Ayrıca, test sonuçlarının güvenilirliğini arttırmak için, hem İngilizce orta seviye, hem de İngilizce ön orta seviyeden öğrencilerle görüşmeler yapılmış ve onlara yöneltilen beş soruyu yanıtlamaları istenmiştir. Son olarak, öğrenciler, yaş, cinsiyet, kaç yıl İngilizce eğitimi gördükleri ve İngilizcelerini geliştirmek için hangi yolları kullandıkları hakkında bir anket cevaplandırmışlardır.Niceliksel veri analizi, ön orta seviyenin orta seviyeden daha fazla başarı göstermesine rağmen, öğretimin her iki seviyede, öğrencilerin İngilizce okumayı geliştirdiklerini ortaya çıkarmıştır. Türkçe açısından, orta seviyenin öğretim öncesi ve sonrası test sonuçları arasında kayda değer bir fark olmadığı ama ön orta seviyenin eğitim öncesi ve sonrası Türkçe test sonuçları arasında ufak bir fark olduğu gözlemlenmektedir. Bu bulgu, daha düşük seviyedeki öğrencilerin, hem Türkçe, hem de İngilizce okuma strateji öğretiminden daha çok faydalandığını göstermektedir. Ayrıca, anketlerden ortaya çıkan niteliksel veri sonuçlarına göre iyi ve zayıf okuyucuların aynı tür okuma stratejileri kullanmalarına rağmen, zayıf okuyucular bir stratejiyi başarılı bir şekilde ve diğer stratejilerle uyum içinde nasıl kullanacaklarını bilmemektedirler (Anderson, 1991). Son olarak, odak grup görüşmeleri, her iki seviyedeki öğrencilerin dört haftalık eğitim sayesinde, sadece hangi okuma stratejilerinin gerekliliği değil, aynı zamanda onları başarılı ve diğer stratejilerle uyumlu bir şekilde kullanacakları konusunda farkındalık kazandıklarını göstermektedir ki; bu da diğer bir niteliksel veri olarak değerlendirilebilir.