Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Compositional principles in classical, modern and postmodern lnguages of architecture: A Case study on mass and facde compositions of apartment buildings in Ankara

Klasik, modern ve postmodern mimarlık dillerinde kompozisyon ilkeleri: Ankara'daki apartman yapılarının kütle ve cephe kompozisyonları üzerine bir araştırma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 68480 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT COMPOSITIONAL PRINCIPLES IN CLASSICAL, MODERN AND POSTMODERN LANGUAGES OF ARCHITECTURE: A CASE STUDY ON MASS AND FACADE COMPOSITIONS OF APARTMENT BUILDINGS IN ANKARA Korkmaz, Zeynep M. Arch., Department of Architecture Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Aydan Balamir January 1997, 101 pages This thesis aims at searching for the compositional characteristics through which classical, modern and postmodern languages of architecture are appropriated, and to analyze the extent to which the codes, i.e. the set of principles, of these languages are fulfilled in mass and facade compositions. Codes of the languages are compiled mainly from three sequential books on classical, modern and postmodern languages by J.Summerson, B.Zevi and C.Jencks, respectively. The application of these compositional codes are exemplified on the apartment buildings in Ankara in a district which consists of buildings from 1940s to the present. The district includes Çankaya, Gaziosmanpaşa, Aşağı Ayrancı, Yukarı Ayrancı, Kavaklıdere, Küçükesat and Kızılay. The apartment buildings which display the compositional features of classical, modern and postmodern languages are selected and grouped according to their common compositional characteristics. It is observed that those buildings which bear the classical discipline and sensibilty, attain these characters mostly through the code of 'articulation in iiimassing and detailing.' The symmetrically disposed compositions and linearly articulated masses achieve the classical spirit. 'Individualistic treatments within classical codes' are often observed as the appropriation of classical understanding through the idioms of Turkish architecture. Codes of the modern language are studied in two parts. Among the modern codes which are identified by B.Zevi, 'asymmetry and dissonance,' 'antiperspective three dimensionality' and 'cantilever structure' are the codes which are appropriated most frequently and truly. These codes provide dynamic compositions which make the exterior appearance impressive. The codes of the International Style, as compiled by H.R. Hitchcock and P. Johnson, are applied and fulfilled most appropriately. All of the codes can be simultaneously found in its exemplary buildings. Wide glass areas,. repetitive floors and flat roofs are the most recognizable characteristics of these buildings. Appropriation of the code 'plurality of motifs and meanings: historical and popular references' is the most significant code in attaining the postmodern character. Plurality is often observed as the application of classical columns and pediments, or traditional motifs of stalactites and lattices on ordinary facades with modernist tendencies. Keywords: Architectural language, architectural composition, classical codes, modern codes, postmodern codes, architectural mass and facade, apartment buildings IV

Summary:

öz KLASİK, MODERN VE POSTMODERN MİMARLIK DİLLERİNDE KOMPOZİSYON İLKELERİ: ANKARA'DAKİ APARTMAN YAPILARININ KÜTLE VE CEPHE KOMPOZİSYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Korkmaz, Zeynep Yüksek Lisans, Mimarlık Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Aydan Balamir Ocak 1997, 101 sayfa Bu tezin amacı klasik, modern ve postmodern mimarlık dillerinin uyarlandığı kompozisyon karakteristiklerini araştırmak, ve bu dillerin kodlarının, yada ilkeler dizgelerinin, kütle ve cephe kompozisyonlarında ne kadar sağlandığını incelemektir. Dillerin kodları klasik, modem ve postmodern diller konusunda birbirini izleyen üç ana kaynaktan, sırasıyla J.Summerson, B.Zevi ve C.Jencks'ten derlenmiştir. Bu kompozisyon kodlarının uygulanışı, Ankara'nın 1940'lardan günümüze kadar tarihlenen yapıları içeren bir bölgesindeki apartman yapıları üzerinde örneklenmiştir. Bu bölge Çankaya, Gaziosmanpaşa, Aşağı Ayrancı, Yukarı Ayrancı, Kavaklıdere, Küçükesat ve Kızılay semtlerini içermektedir, örnekleme çalışması için klasik, modern ve postmodern dillerin kompozisyon özelliklerini taşıyan apartman yapıları seçilmiş ve ortak kompozisyon karakteristiklerine göre gruplanmıştır. Araştırma sonucunda, klasik disiplin ve duyarlılığı barındıran yapıların, bu özelliklerini 'kütle ve detayda artikülasyon' kodu ile edindikleri görülmüştür. Simetrik düzenli kompozisyonlarda ve kütlelerin çizgisel artikülasyonundaklasik ruh gözlenmektedir. 'Klasik kodlar içinde bireysel tavır,' klasik anlayışın Türk mimarlığı üsluplarıyla uyarlanmasında gözlenmiştir. Modern dilin kodları iki kısımda çalışılmıştır. B.Zevi tarafından tanımlanan modern kodlar arasında 'asimetri ve uyumsuzluk,' 'antiperpektif üç boyutluluk' ve 'konsol yapı' en sıklıkla ve doğrulukla uygulanan kodlardır. Bu kodlar, dış görünüşü etkileyici kılan dinamik kompozisyonlar sağlamaktadır. Özellikle H.R.Hitchcock ve P.Johnson tarafından derlenen Uluslararası Üslupla ilgili modern kodlar ise, en sıklıkla ve en doğru olarak uygulanmışlardır. Genellikle örnek yapılarda kodların tümü bir arada bulunabilmektedir. Geniş cam yüzeyler, tekrar eden katlar ve düz çatılar bu yapıların en belirgin özellikleridir. 'Motif ve anlam çoğulluğu: tarihsel ve popüler referansların uyarlanması, yapılara postmodern karakter kazandıran en önemli koddur. Bu çoğulluğun, modernist eğilim gösteren sıradan cepheler üzerinde klasik kolon ve alınlıklar ile mukarnas ve pencere kafesi gibi geleneksel motiflerin kullanılmasıyla sağlandığı gözlenmiştir. Anahtar kelimeler: Mimarlık dili, mimari kompozisyon, klasik kodlar, modern kodlar, postmodern kodlar, mimari kütle ve cephe, apartman yapıları