Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Computer simulation of a mobile radar in a sea scenario

Hareketli bir radarın deniz platformunda bilgisayar simülasyonu

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 38582 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT COMPUTER SIMULATION OF A MOBILE RADAR IN A SEA SCENARIO ALPARSLAN, Selçuk Kerem M.S. in Electrical and Electronics Engineering Supervisor: Prof. Dr. Altunkan HIZAL February, 1995, 154 pages. This thesis covers a theoretical and practical study on the performance prediction of a "radar system". The theoretical modelling of a radar system, with radar principles, target characteristics and propagational aspects, is developed and a software simulation of the theory on a sea platform scenario is performed. At the first stage of the study, the theory on wave propagation and radar systems has been examined, and existing computer simulation programs RADCAL and first version of RADSEA, which had been written out by Prof. Dr. A. Hizal have been analyzed. After these theoretical studies, the structure and algorithm of the new simulation software, which is required to be more user friendly and easily improvable, have been developed and coded. As a practical output, the computer program "RADSEA 1.0 for Windows" has been created. This program simulates the performance of a missile radar against a ship (target), while being subjected to ground and rain clutter, as well as on-board or off-board noise jamming. Moreover, it presents attractive user interface and display capabilities. Keywords: Radar, propagation, effective signal-to-noise ratio, noise jamming, detectability factor, attenuation, pulse integration, target fluctuation, rain clutter, ground clutter, jamming clutter, Knife-Edge diffraction, reflection, object oriented design. Science Code: 609.02.04 111

Summary:

ÖZ HAREKETLİ BİR RADARIN DENİZ PLATFORMUNDA BİLGİSAYAR SİMÜLASYONU ALPARSLAN, Selçuk Kerem Yüksek Lisans Tezi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Altunkan HIZAL Şubat, 1995, 154 sayfa. Bu tez çalışması, "radar sistemlerinin" performans tahmini üzerine teorik ve pratik çalışmaları kapsamaktadır. Radar sisteminin, radar prensipleri, hedef özellikleri ve dalga propagasyonu açısından bir bütün olarak, teorik modellemesi ve bu teorinin deniz platformundaki bir senaryo üzerinde bilgisayar simülasyonu çalışmaları yapılmıştır. Başlangıçta, dalga propagasyonu ve radar sistemleri hakkında temel bilgiler geliştirilmiş, ve bu konu ile ilgili, Prof. Dr. A.Hızal tarafından yazılmış RADCAL ve RADSEA (ilk versiyonu) simülasyon programlan incelenmiştir. Sözkonusu çalışmaların ardından, kullanımı daha rahat olan ve kolayca genişletilebilmesi beklenen yeni bir simülasyon programının, algoritmaları ve yapısı oluşturulmuştur. Bu çalışmaların pratik bir sonucu olarak da "Windows için RADSEA 1.0" geliştirilmiştir. Bu program, bir füze radarının, denizdeki bir gemiye (hedef) karşı, yer ve yağmur karışıklığı altında ve gemiden veya sabit bir yerden yapılan gürültü karıştırmasına maruz kaldığı durumdaki, sistemin tüm performansım simüle etmektedir. Bundan başka, çekici kullanım ve gösterim özelliklerine sahiptir. Anahtar Sözcükler: Radar, propagasyon, etkin sinyal-gürültü oram, gürültü karıştırması, tespit faktörü, zayıflama, atma entegrasynu, hedef titremesi, yağmur karışıklığı, yer karışıklığı, karıştırma karışıklığı, Knife-Edge kırılması, yansıma, objeye yönelimli tasarım. Bilim Dalı Sayısal Kodu: 609.02.04 iv