Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı

Connecting staff development to teacher improvement: A case study of an in-service teacher education program for English teachers

Hizmet içi eğitimin öğretmen gelişimine etkisi: İngilizce öğretmenleri için düzenlenen bir hizmet içi eğitim programı üzerine durum çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 321037 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this study was to investigate the impact of a staff development program designed through the cascade-training model by the MoNE on primary school English teachers and their actual classroom practices. In line with this, it aimed to establish a connection between aspects of planning, implementation, and evaluation of staff development and their impact on teachers and students. A qualitative case study was employed and data were collected from 10 teachers, eight teacher trainers, and three faculty members through semistructured interviews. Moreover, 23-hour seminar and 50-hour classroomobservations were conducted, and the documents related to the seminar and actual classroom practices of the teachers were analyzed to complement the interview findings.The results indicated that the effective practices (e.g., use of participantcentered approaches, English as the medium of instruction, practical ideas and suggestions and course book based activities) and ineffective practices (e.g., lack of needs assessment, traditional way of session delivery, and lack of follow-up) employed in the planning, implementation and evaluation phases of staff vdevelopment had an impact on teachers' (1) pedagogical beliefs, (2) pedagogical content knowledge, (3) actual classroom practices, (4) personal and professional growth, and (5) students. The findings further revealed that these five levels of impact interacted with each other based on the characteristics of the teachers (teaching experience and gender), their motivation, self-concepts, and the teacher education programs they attended. Keywords: Staff Development, In-service Education, Teacher Education, Teacher Improvement, Case Study

Summary:

Bu ara?tırmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından piramit eğitim modeli kullanılarak düzenlenen bir hizmet içi eğitim programının ilköğretim ?ngilizce öğretmenleri ve bu öğretmenlerin sınıf içi uygulamaları üzerindeki etkisini ara?tırmaktır. Bu bağlamda, bu ara?tırma, hizmet içi eğitim programının planlama, uygulama ve değerlendirme boyutu ile bu programın öğretmenler ve öğrenciler üzerindeki etkisi arasındaki ili?kiyi irdelemektedir. Ara?tırmada, nitel ara?tırma yakla?ımıyla uyumlu olan durum çalı?ması deseni kullanılarak, 10 öğretmen, sekiz formatör öğretmen ve üç akademisyenden yarı yapılandırılmı? görü?meler ile veri toplanmı?tır. Görü?melere ek olarak, 23 saat seminer ve 50 saat sınıf gözlemi yapılmı?; seminerlerle ilgili ve öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarına yönelik dokümanlar analiz edilmi?tir.Ara?tırma sonuçları, hizmet içi eğitimin planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde i?e ko?ulan etkili uygulamaların (örn. katılımcı odaklı yakla?ımların kullanımı, ?ngilizce'nin ileti?im dili olarak kullanılması, uygulanabilir fikirler ve önerilerin sunulması ve ders kitabı kaynaklı etkinliklerin viiyapılması) ve etkili olmayan uygulamaların (ihtiyaç analizinin yapılmamı? olması, oturumların geleneksel yakla?ımlarla sunulması ve seminer sonrası takip sisteminin bulunmaması) öğretmenlerin (1) pedagojik inançları, (2) pedagojik alan bilgileri, (3) sınıf içi uygulamaları, (4) ki?isel ve mesleki geli?imleri ve (5) öğrencileri üzerinde etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bulgular ayrıca, bu be? alandaki etkinin öğretmen özellikleri (öğretmenlik deneyimi ve cinsiyet), öğretmenlerin motivasyon düzeyleri, öz benlik algıları, ve mezun oldukları lisans programına bağlı olarak birbiriyle etkileşim içinde olduğunu ortaya koymaktadır.Anahtar kelimeler: Hizmet içi Eğitim, Öğretmen Eğitimi, Öğretmen Gelişimi, Durum Çalı?ması