Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı

Construction of a mathematics related belief scale for elementary preservice mathematics teachers

İlköğretim matematik öğretmen adayları için matematik hakkındaki inanışlar ölçeği geliştirme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 300695 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this study is to construct a valid and reliable mathematics related beliefs scale for determining preservice elementary mathematics teachers? mathematics related beliefs in Turkey and investigating the impact of the gender and year level on the preservice mathematics teachers? mathematics related beliefs. For the first purpose, the ?Mathematics Related Belief Scale (MRBS)? was developed based on the combination of the belief frameworks in the literature. Data were collected from ten different universities from Ankara, Balıkesir, Burdur, Bolu, Gaziantep, İzmir, Van, and Samsun in the spring semester of 2009-2010 academic year. A total of 584 third and fourth year preservice mathematics teachers participated in this study. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics.The results showed that MRBS was a valid and reliable scale which measured Turkish preservice teachers? mathematics related beliefs. MRBS had two components ?constructivist beliefs? and ?traditional beliefs? of mathematics and teaching mathematics. There was a significant effect of gender on preservice teachers? mathematics related beliefs. No significant difference in preservice teachers? mathematics related beliefs was detected in terms of year level in the teacher education program. The MRBS could be used for investigating preservice teachers? mathematics related beliefs in order to determine effective teacher education program experiences.

Summary:

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik hakkındaki inanışlarını belirlemek için geçerli ve güvenilir ?Matematik Hakkındaki İnanışlar Ölçeği (MHİÖ)? geliştirmek ve cinsiyetin ve sınıf düzeyinin ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik hakkındaki inanışları üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla, alanyazındaki inanış modellerinin birleştirilmesi ile Matematik Hakkındaki İnanışlar Ölçeği oluşturulmuştur. Veriler Ankara, Balıkesir, Burdur, Bolu, Gaziantep, İzmir, Van ve Samsun illerindeki on değişik üniversiteden 2009-2010 akademik yılının bahar döneminde toplanmıştır. Toplam 584 üçüncü ve dördüncü sınıf öğretmen adayı bu çalışmaya katılmıştır. Veriler, betimsel ve çıkarımsal istatistiksel yöntemleri aracılığıyla analiz edilmiştir.Sonuçlar, MHİÖ'nin Türkiye'deki ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik hakkındaki inanışlarını ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir. MHİÖ'nin ?geleneksel inanışlar? ve ?yapılandırmacı inanışlar? olmak üzere iki bileşeni ortaya çıkmıştır. Ayrıca, sonuçlar cinsiyetin ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik hakkındaki inanışları üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğunu göstermektedir. Diğer bir taraftan sonuçlar, sınıf düzeylerinin ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik hakkındaki inanışları üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını göstermektedir. MHİÖ öğretmen eğitimi programlarının etkililiğini arttırmak amacı ile öğretmen adaylarının matematik hakkındaki inanışlarını belirlemek için kullanılabilir.