Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Bursa Uludağ Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

Cooperating teachers' awareness of their roles and their opinions about the effectiveness of the INSET on their supervisory skills

Danışman öğretmenlerin görev farkındalıkları ile danışman öğretmen yetiştirme hizmet içi eğitim programının danışmanlık becerilerine katkısı üzerine görüşleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 601757 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

COOPERATING TEACHERS' AWARENESS of THEIR ROLES,and THEIR OPINIONS about THE EFFECTIVENESS of INSET on THEIR SUPERVISORY SKILLS The quality of education depends on the quality of teachers educating the generations. Therefore, teacher training activities both for pre-service teachers (PRESET) and in-service teachers (INSET) are undeniably valuable for their professional development. Acting as a gate to profession, the course 'teaching practice' stands as a PRESET where student teachers (STs) collaborate with more competent and experienced in-service teachers, defined as cooperating teachers (CTs). As success of 'teaching practice' is directly attributed to the quality of CTs, their training gains extra importance. In this sense, the Turkish Ministry of National Education (MoNE) organizes INSET programs in cooperation with General Directorate of Teacher Training to prepare teachers for their CT roles. Introducing Clinical Supervision Model (CSM), the INSETs aim to empower CTs with several supervisory techniques to support STs during this process more effectively. The present study aims to investigate both the effectiveness of the INSET in providing these skills to CTs and the usability of CSM in practice. Designed as a mixed method research, the data of the study was collected from 120 teachers of English for the questionnaires and 6 teachers of English for the personal interviews. Both the quantitative and qualitative data indicate that Clinical Supervision Model is effective and usable in practice as it empowers CTs with several supervisory techniques especially to observe and give feedback and the INSET has been successful in providing these techniques. However, participants of the interviews criticize the INSET for lacking follow up support and activities as they feel the need for more practice of these techniques. Therefore, observation and reflective sessions within school-based study groups of CTs are suggested as a follow up activity after the program. Additionally, some adjustments are proposed for the timing of INSET and evaluation process on MEBBIS in order to improve the effectiveness of the program. Keywords. Clinical Supervision Model, cooperating teacher, cooperating teacher's responsibilities, perceptions of cooperating teachers, scale development

Summary:

DANIŞMAN ÖĞRETMENLERİN GÖREV FARKINDALIKLARI ile DANIŞMAN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME HİZMET-İÇİ EĞİTİM PROGRAMININ DANIŞMANLIK BECERİLERİNE KATKISI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ Eğitimin kalitesi, nesilleri yetiştiren öğretmenlerin kalitesine bağlıdır. Bu nedenle, hem hizmet öncesi hem de hizmet içi eğitimler öğretmenlerin mesleki gelişimleri için oldukça önemlidir. Mesleğe atılan ilk adım olarak değerlendirilen 'öğretmenlik uygulaması', uygulama öğrencilerinin daha tecrübeli öğretmenlerle işbirliği içinde çalıştıkları bir hizmet öncesi eğitim süreci niteliğindedir. Bu sürecin başarısı danışman öğretmenin kalitesiyle doğrudan bağdaştırıldığı için, uygulama öğrencilerinin mesleki gelişimlerinde böylesine önemli bir role sahip olan danışman öğretmenlerin eğitimi ayrıca önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, Türk Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde öğretmenleri danışmanlık görevlerine hazırlamak amacıyla hizmet içi eğitimler başlatmıştır. Uygulama öğrencilerinin bu süreçte daha etkili desteklenmeleri için hazırlanan bu eğitimler, Klinik Danışmanlık Modeli (KDM) kapsamında danışman öğretmenlere çeşitli danışmanlık becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Bu çalışma, hem düzenlenen hizmet içi eğitimlerin hedeflenen becerileri kazandırmadaki etkililiğini hem de KDM'nin uygulanabilirliğini sahada incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Verilerin karma yöntem kullanılarak toplandığı çalışmaya 120 İngilizce öğretmeni anket yoluyla katılım sağlarken, 6 İngilizce öğretmeni ile birebir görüşmeler yapılmıştır. Toplanan nitel ve nicel tüm veriler ışığında, danışman öğretmenleri gözlem ve dönüt verme teknikleri ile donatarak güçlendiren KDM uygulamada etkili ve kullanışlı bulunurken, öğretmenleri bu konuda yetiştiren hizmet içi eğitim programının da başarılı olduğu ortaya konmuştur. Ancak, birebir görüşme sonuçları göstermektedir ki 'Danışman Öğretmen Yetiştirme Hizmet içi Eğitim' programı eğitim sonrası uygulama esnasında destek ve takip noktasında eksik kalmıştır. Çalışmaya katılan danışman öğretmenler danışmanlık becerilerini geliştirmek için daha fazla uygulamaya ihtiyaç duyduklarını belirtmektedirler. Bu nedenle, danışman öğretmenler için okul-merkezli çalışma grupları oluşturularak eğitim sonrası gözlem ve yansıtma toplantıları yapılması önerilmiştir. Ayrıca, sürecin etkililiğini artırmak amacıyla hem eğitimin zamanlaması hem de MEBBİS üzerindeki değerlendirme sistemine dair bazı düzenlemeler önerilmiştir. Anahtar sözcükler: Klinik Danışmanlık Modeli, ölçek geliştirme, uygulama öğretmeni, uygulama öğretmeninin görev algısı, uygulama öğretmeninin sorumlulukları