Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Boğaziçi Üniversitesi / Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü / Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı

Correlations between ground motion intensity measures and structural response parameters through nonlinear dynamic analyses

Yer hareketi şiddet ölçütleri ve yapısal davranış parametreleri arasındaki korelasyonların doğrusal olmayan dinamik analizler yardımıyla bulunması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 252992 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The assessment of the structural response via nonlinear dynamic analyses requires some characterization of the correlations between ground motion intensity measures and structural response parameters It gains more significance to understand which properties of a recorded ground motion are most strongly related to the response caused in the structure The primary objective of this thesis is to investigate the correlations between ground motion intensity measures and structural response parameters through nonlinear dynamic analyses of multi-degree-of-freedom (MDOF) structures under real earthquake recordings For this purpose, a parametric investigation on reinforced concrete buildings is carried out The building groups are five-, ten-, fifteen- and twenty-story reinforced concrete, code-conforming, regular moment-resisting frames They are designed for different strength reduction factors, R=2, 4 and 6 Hence there are 12 buildings under consideration in total Finite element modeling of the buildings is achieved by using line elements in OpenSees v2 0 (UC Berkeley, 2008) environment The line elements are composed of fiber sections and utilize the distributed plasticity approach for columns and concentrated plasticity approach for beams Totally 8,808 nonlinear time-domain analyses are performed The input ground motion dataset consist of 734 horizontal components of earthquake accelerograms whose magnitudes (Mw) and source-to-site distances (RJB) vary between 5 5-7 62 and 0-100 km respectively The recordings come from different soil conditions with the NEHRP site classes (B, C, D and E) based on the Vs,30 values and faulting mechanisms (strike-slip, normal, reverse, reverse oblique and normal oblique) As the ground motion intensity measures (IM), peak ground acceleration (PGA), peak ground velocity (PGV), peak ground displacement (PGD), spectral acceleration (Sa(T1)), spectral velocity (Sv(T1)) spectral displacement (Sd(T1)), Arias intensity (AI) and cumulative absolute velocity (CAV) are considered The relative joint (one joint at each floor) accelerations and displacements as well as the plastic end rotations of beams at each floor are tracked in the nonlinear dynamic analyses As the engineering demand parameters (EDP), maximum floor displacements (MFD), maximum inter-story drift ratios (MIDR), maximum plastic end rotations of beams (MPR) and maximum floor accelerations (MFA) are considered ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Yapısal davranışın doğrusal olmayan dinamik analizler ile değerlendirilmesi, yer hareketi şiddet ölçütleri ve yapısal davranış parametreleri arasındaki korelasyonların bir ölçüde karakterize edilmesini gerektirir Kaydedilmiş bir yer hareketinin en fazla hangi özellikleri ile yapıda meydana getirdiği tepki arasında ilişki olduğunun anlaşılması gittikçe önem kazanmaktadır Bu tezin temel amacı, yer hareketi şiddet ölçütleri ve yapısal davranış parametreleri arasındaki korelasyonların, çok serbestlik dereceli yapıların gerçek deprem kayıtları altında doğrusal olmayan dinamik analizleri yardımıyla araştırılmasıdır Bu amaçla, betonarme binalar üzerinde parametrik bir araştırma gerçekleştirilir Seçilen bina grupları beş, on, on beş ve yirmi katlı depreme dayanıklı olarak tasarlanmış, moment aktaran düzenli çerçevelerdir Bu binalar, R=2, 4 ve 6 olmak üzere farklı dayanım azaltma katsayılarına göre tasarlanmışlardır Sonuçta on iki bina üzerinde çalışılmıştır Binaların sonlu elemanlar ile modellenmesi OpenSees v2 0 yazılım ortamında çubuk elemanlar kullanılarak yapılır Bu çubuk elemanlar liflerden oluşur ve kolonlar için dağıtılmış plastisite yaklaşımı ve kirişler için konsantre plastisite yaklaşımından yararlanılır Zaman-tanım alanında toplam 8 808 tane doğrusal olmayan analiz gerçekleştirilir Kullanılan yer hareketi veri seti, manyitüdleri 5,5 ila 7,62 arasında ve kaynak-saha uzalıkları 0 ila 100 km arasında değişen depremlerin ivme kayıtlarının 734 tane yatay bileşenini içermektedir Yer hareketi kayıtları, kayma dalgası yayılım hızına dayanan NEHRP zemin sınıflandırmasına göre farklı zeminlerden (B, C, D ve E gibi) ve farklı faylanma mekanizmalarından (doğrultu atımlı, yanal atımlı, ters atımlı gibi) gelmektedir Yer hareketi şiddet ölçütleri olarak en büyük yer ivmesi, en büyük yer hızı, en büyük yer deformasyonu, spektral ivme, spektral hız, spektral yerdeğiştirme, Arias şiddeti ve yığışımlı mutlak hız gözönünde bulundurulmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.