Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gaziantep Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Critical success factors for six sigma implementation in Gaziantep carpet companies

Gaziantep halı firmalarındaki altı sigma uygulaması için kritik başarı faktörleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 477874 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, Altı Sigma'nın uygulanmasına yönelik şartların bulunup bulunmadığını belirlemek ve Gaziantep / Türkiye ilinde faaliyet gösteren halı sanayi şirketlerinde Altı Sigma uygulamasının karşılaştığı kritik başarı faktörlerini ve engelleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Anket verileri 108 şirketten rastgele seçilerek toplanmıştır. Araştırmada betimsel analitik bir yöntem benimsemiş ve verileri analiz etmek ve çalışmanın sonuçlarına erişmek için sosyal bilgiler için istatistiksel analiz programı (SPSS) kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, kritik başarı faktörleri açısından en önemli gereksinimler üst yönetim desteği ve taahhüdü, geribildirim ve ölçüm, ödüller ve tanıma, sürekli iyileştirme ve müşteri odaklılığıdır. Ayrıca çalışmada, Altı Sigma sonuçlarının başarısı için en önemli faktörlerin ekip çalışması, eğitim ve öğretim, etkili iletişim, üst yönetim destek ve katılımı, değişim kültürü ve proje yönetimi becerileri olduğu sonucuna varılmıştır. Son olarak, çalışmada örnek şirketler tarafından karşılaşılan genel engellerin çoğunun, zayıf proje yönetimi, kaynak yetersizliği ve yönetim taahhüdü eksikliği gibi sorunlardan ortaya çıktığını göstermiştir.

Summary:

This study aimed to identify the availability of the requirements for the introduction of Six Sigma and identify the critical success factors and obstacles that faced Six Sigma implementation in carpet industry companies operating in the province of Gaziantep / Turkey. Survey data are collected from 108 companies were selected randomly. The study adopted a descriptive analytical method and the statistical analysis program for social studies (SPSS) was used to analyze the data and access the results of the study. The study found a range of results, including: the most requirements for the introduction of Six Sigma was available. The highest requirements of available were top management support and commitment, feedback and measurement, rewards and recognition, continuous improvement and customer focus. Also, the study concluded that the critical factors most significant to the success of Six Sigma results are teamwork, training & education, effective communication, top management support & involvement, change culture and project management skills. Finally, the study pointed out that most of the common obstacles faced by the study sample companies included poor project management, lack of resources and lack of management commitment was the largest obstacles faced.