Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Dahiliye yoğun bakım ünitesinde akut böbrek yetmezliği gelişmiş hastalarda etyoloji ve prediktörlerin belirlenmesi ve akut böbrek yetmezliği evrelerinin mortaliteye olan etkisi

Determination ef etiologies and predictors of acute renal failure in patients of internal medicine intensive care unit and the effect of acute renal failure stages on mortality

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 325379 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Böbrek fonksiyonlarının akut kaybı olarak olarak tanımlanan akut böbrek yetmezliği; renal fonksiyonların saatler ve günler içerisinde gerilemesi ve kaybıdır.Bu tezde Dahiliye yoğun bakım ünitesindeki akut böbrek yetmezliği gelişmiş hastalarda etyoloji ve prediktörlerin belirlenmesi ve akut böbrek yetmezliği evrelerinin mortaliteye olan etkisi araştırıldı.Gereç ve yöntem: 2007-2010 yılları arasında Selçuk üniversitesi meram Tıp fakültesi Dahiliye yoğun bakım ünitesinde yatan ABY ve ABY dışı hastalar retrospektif olarak tarandı, ABY gelişmiş grupta etyoloji, prediktörler, ABY evrelerinin ve diğer risk faktörlerinin mortaliteyle ilişkisine bakıldı.Bulgular ve sonuç: 1427 hastanın 578'i ABY (% 40.5) idi. ABY hastalarının yaş ortalaması 65,89 ± 14,58'di. % 58.3'ü (n=337) erkek, % 41.7'si (n=241) kadındı, mortalite oranı % 73.4 idi. % 55.3 `ü (n=320) prerenal, % 39.7'si (n=230) renal ve % 5'i (n=28) postrenal ABY idi. ABY `yi predikte eden faktörler; ileri yaş, hipertansiyon öyküsü, kanser, kontrast, hipoalbüminemi,diyabetes mellitus, kardiyovasküler hastalıklar, hipovolemi, hipotansiyon, sepsis, majör cerrahi öyküsü, nefrotoksik ajan, mekanik ventilatöre bağlanma, pozitif inotropik ajan desteği, metabolik asidoz, parenteral beslenme ve antibiyotik kullanımıydı. ABY gelişenlerde mortalitenin risk faktörleri; RIFLE; I-F ve AKIN 2 ve 3, Hipertansiyon öyküsünün olmaması, kanser, hipoalbüminemi, hipovolemi, hipotansiyon, sepsis, mekanik ventilatöre bağlanma, pozitif inotropik ajan desteği almış olma, metabolik asidoz varlığı, parenteral beslenme ve plazma glukozunun düzensiz olmasıydı, yapılan çok değişkenli regresyon analizine göre bu parametrelerden 8'i ABY hastalarında mortalitenin bağımsız risk faktörleriydi, bunlar; plazma glukozu düzensizliği, parenteral beslenme, metabolik asidoz varlığı, pozitif inotropik ajan desteği almış olma, mekanik ventilatöre bağlanma, hipertansiyon öyküsünün olmaması , hipoalbüminemi ve kanserdi.Anahtar kelimeler:Akut böbrek yetmezliği, mortalite, risk faktörleri

Summary:

Aim: Acute renal failure is declining and loss of renal function in hours and days. In this study we aimed to determine the etiologies and predictors of acute renal failure in patients of internal medicine intensive care unit and the effect of acute renal failure stages on mortality.Materials and methods: The patients were retrospectively analyzed in Selcuk University, Faculty of Medicine, internal medicine intensive care unit between 2007-2010 with ARF and not-ARF. In patients with ARF, the relation between mortality and the etiologies, predictors and stages of ARF were evaluated.Results and conclusion: A total of 1427 patients were enrolled. 578 of them had ARF, and the mean age was 65.89 ± 14.58 . % 58.3 (n=337) of them were male, % 41.7 (n=241) were female. The mortality rate was % 73.4. The etiology of ARF was as; % 55.3 (n=320) pre-renal, % 39.7 (n=230) renal and % 5 (n=28) post-renal. The predictors of ARF were; advanced age, hypertension history, cancer, contrast history, hypoalbuminemia, diabetes mellitus, cardiovascular disease, hypovolemia, hypotension, sepsis, major surgery, history of nephrotoxic agents, mechanical ventilator, positive inotropic agent support, metabolic acidosis, parenteral nutrition and antibiotic usage. Risk factors for mortality in acute renal failure, stage of ARF according to RIFLE; I-F and AKIN 2 and 3, absence of a history hypertension, cancer, hypoalbuminemia, hypovolemia, hypotension, sepsis, mechanical ventilator, had the support of a positive inotropic agent, the presence of metabolic acidosis, irregulation of plasma glucose and total parenteral nutrition. In multivariate regression analysis, independent risk factors of mortality in patients with acute renal failure were; irregulation of plasma glucose, parenteral nutrition, metabolic acidosis, positive inotropic agent support, mechanical ventilation, absence of a history hypertension, hypoalbuminemia, and cancer.Key words: Acute renal failure, mortality, risk factors