Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı / Siyaset Bilimi Bilim Dalı

Demokratikleşme perspektifinden Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı

From the democratisation perspective the rule of Justice and Development Party

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 513200 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), 15 yılı aşkın bir süredir iktidarını koruyarak çok partili dönemde Türkiye'nin en uzun süre iktidarda kalan siyasi partisi olmuştur. Bu uzun iktidar dönemi boyunca AKP'nin demokrasi ve demokratikleşme söylemi parti açısından her dönemde merkezi bir konum teşkil etmiştir. Ancak AKP'nin iktidarda geçirdiği yıllar içerisinde benimsediği demokrasi söyleminin ve demokratikleşme tutumunun tutarlı bir çizgi izleyip izlemediği tartışma konusudur. Bu çalışmanın amacı, AKP'nin farklı iktidar dönemlerindeki demokrasi ve demokratikleşme anlayışının niteliğinin ortaya konması ve demokratikleşme perspektifinden AKP iktidarı döneminin değerlendirilmesidir. Çalışmanın ilk bölümünde literatürde bulunan otoriter rejim, demokrasi, hibrit rejim tanımlamaları ve demokratikleşme ile otoriterleşme teorileri ele alınmış, bir ülkedeki demokrasinin kalitesini ölçmeye dönük çalışmaların metodolojileri özetlenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde Cumhuriyet'in kuruluşundan AKP'nin iktidara gelmesine kadar Türk siyasal hayatında yaşanan gelişmeler demokratikleşme ve otoriterleşme hareketleri odaklı olarak incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ilk olarak AKP'nin parti programı, tüzüğü ve partinin kendisini tanımladığı siyasal kimlik olan "muhafazakâr demokrasi" kavramı demokrasi anlayışı dikkate alınarak ele alınmıştır. Daha sonra bölüm içerisinde AKP iktidarının birinci (2002-2007) ve ikinci dönemindeki (2007-2011) siyasi gelişmeler, bu döneme ilişkin yayımlanan AB İlerleme Raporları ile House ve Bertelsmann Transformation Index (BTI) Türkiye Raporları'nın demokratikleşme ve otoriterleşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmeler ile birlikte incelenmiş, AKP iktidarının birinci ve ikinci dönemindeki demokrasi anlayışı birinci bölümde yer alan demokrasi ve hibrit rejim tanımlamaları ışığında değerlendirilmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümünde AKP iktidarının üçüncü (2011-2015) ve dördüncü (2015-2018) iktidar dönemindeki siyasi gelişmeler yine AB İlerleme Raporları ile Freedom House ve Bertelsmann Transformation Index (BTI) ülke Raporları'nın demokratikleşme ve otoriterleşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmelerle birlikte ele alınmış, AKP'nin bu dönemdeki çeşitli siyasi icraatları birinci bölümde yer alan demokrasi ve hibrit rejim tanımlamaları ile birlikte tartışılmıştır.

Summary:

Justice and Development Party (Adalet ve Kalkınma Partisi - AKP) has been preserving their political rule for over 15 years and this makes AKP is the longest ruling political party in Turkey during multiparty period. During this long ruling period, democracy and democratisation rhetoric maintained a central position in AKP's discourses. However, it has been a matter of debate whether the AKP's democratic rhetoric and its attitude towards democratisation during the ruling period followed a consistent path. The purpose of this work is to evaluate AKP's understanding of democracy and democratisation during the different ruling periods of AKP. In the first chapter of this thesis, the various definitions of authoritarian regimes, democracy, hybrid regimes, democratisation and authoritarianism theories were discussed. The methodologies of the studies which aims to measure the quality of democracy in a country were also summarized in this chapter. The second chapter examined the events of Turkish political life from the declaration of republic until the ruling era of AKP (1923-2002) with a focus on democratisation and authoritarianism movements. In the third chapter, first AKP's party programme, party constitution and the political identity of AKP -conservative democracy- were discussed within the light of democracy understanding. Then the political developments, European Union progress reports, Freedom House and Bertelsmann Transformation Index (BTI) Turkey reports were examined during the first (2002-2007) and second (2007-2011) ruling periods of AKP. Finally, AKP's understanding of democracy was evaluated in the light of the definitions of democracy and hybrid regimes that mentioned in the first chapter. The fourth chapter of this thesis examined the political developments, European Union progress reports, Freedom House and Bertelsmann Transformation Index (BTI) Turkey reports during the third (2011-2015) and fourth (2015-2018) ruling periods of AKP. The political actions of the AKP government during these periods were also discussed within the scope of the democracy and hybrid regime definitions.