Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Deneysel subaraknoid kanama modelinde topikal leptin uygulamasının serebral vazospazma etkisinin histopatolojik ve stereolojik değerlendirilmesi

The histopathological and stereological assesment of the effect of topically-administered leptin on the cerebral vasospasm in the empirical subarachnoid hemorrhage model.

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 324161 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZETAmaç. Bu çalışmada ratlarda deneysel subaraknoid kanama (SAK) modelinde endojenpolipeptit hormon olan leptinin topikal (göz damlası) uygulanmasının serebral vazospazmüzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem. Çalışmamızda toplam 40 adet Spraque-Dawley cinsi dişi rat kullanıldı.Ratlar randomizasyon ile 5 gruba ayrıldı. 1.Grup hariç 2, 3, 4 ve 5. Grup ratlara genelanestezi altında oksipitoservikal bileşkeye düz bir insizyon yapılıp oksipital kasları ekarteedilip atlantooksipital membranları ortaya kondu. 25 gauge iğne ile atlantooksipitalmembrandan sisterna magnaya ulaşıldı. Yaklaşık 0.1 ml beyin omurilik sıvısı (BOS) direneedildikten sonra ratların femoral arterinden alınan nonheparinize otolog arterial kan (0.1ml)yavaşça sisterna magna içerisine enjekte edildi. Tedavi gruplarından Grup 3' teki ratlara 3gün boyunca, Grup 5' teki ratlara ise 7 gün boyunca 24 saatte bir aynı göze 1.2mg/ml leptinsolusyonundan 10 ?l topikal (göz damlası) olarak verildi. 2 ve 4. Gruplara herhangi bir tedaviuygulanmadı. Grup 2 ve 3' teki ratlar 3. gün, Grup 4 ve 5` teki ratlar 7. gün genel anestezialtında intrakardiyak 3 ml kan alınıp perfüzyon fiksasyon işlemine tabi tutularak sakrifiyeedildi.Bulgular. Tüm grupların serum leptin ortalamaları karşılaştırıldığında kontrol grubu serumleptin düzeyi ile topikal leptin tedavi uygulanan Grup 3 ve Grup 5'in serum leptin düzeyleriarasında tedavi uygulanan gruplar lehine istatistiksel anlamlı fark görüldü (p<0.05). Bazillerarter lümen ve media tabakasının stereolojik analiz sonuçlarında Grup 3' ün Grup 1 ve Grup2 ile karşılaştırılmasında lümen ve media tabakası arasında istatistiksel bir fark tespitedilmedi (p>0.05). Grup 5'in Grup 4 ile karşılaştırılmasında baziller arter lümen alanıölçümlerinde vazodilatasyon lehine anlamlı istatistiksel fark tespit edilirken (p<0.05), mediatabakaları arasında istatistiksel bir fark tespit edilmedi (p>0.05). Tüm grupların tunica mediatabakaları karşılaştırıldığında Grup 5 ile hem Grup 1 hemde Grup 2 arasında istatistikselanlamlı fark tespit edildi (p<0.05). Tunica medianın lümene oranları karşılaştırıldığında Grup4 ile tüm Gruplar arasında anlamlı fark tespit edildi (p<0.05).Sonuç. Leptinin göz damlası şeklinde topikal uygulaması ile sistemik dolaşıma etkin düzeydegeçmekte olduğu ve deneysel olarak oluşturulan subaraknoid kanamaya bağlı baziller artervazospazmında tekrarlayan dozlarda vazodilatasyona neden olduğu gösterilmiştir.Anahtar Kelimeler: Subaraknoid kanama , Serebral vazospazm, Leptin, Baziller arter.

Summary:

ABSTRACTPurpose: In this study, it was aimed to investigate the impact of topical (eye drop)administration of leptin, an endogenous polypeptide hormone, on cerebral vasospasm in anexperimental model of subarachnoid hemorrhage (SAH) in rats.Materials and Methods: A total of 40 female Sprague-Dawley rats were used in the study.The rats were randomized into 5 groups. Straight incisions were made in rats in the second,third, fourth and fifth groups in the occipitocervical junction under general anesthesia andoccipital muscles were excluded and atlantooccipital membranes were exposed. Cisternamagna was reached through the atlantooccipital membrane via a 25-gauge needle. Afterdraining approximately 0.1 ml of cerebrospinal fluid (CSF), nonheparinize autologous arterialblood (0.1ml) drawn from the femoral artery was slowly injected into the cisterna magna.Rats in the third treatment group were given 10 ?l topical (eye drop) of 1.2mg/ml peptinsolution for 3 days in the same eye for every 24 hours whereas rats in the fifth treatmentgroup received the same dosage for 7 days. Second and fourth groups did not receive anytreatment. After taking intracardiac blood samples (3 ml) from the rats in the second andthird group on the third day and from those in the fourth and fifth groups on the seventhday under general anesthesia, the rats were sacrificed by perfusion fixation.Results: When compared, a statistically significant difference was observed in the meanserum leptin levels in favor of the treated groups between control and third and fifth groupstreated with topical leptin serum (p <0.05). Stereological analysis results of the basilar arterylumen and media layers revealed no statistically significant difference between the third,second and first groups with respect to lumen and media layers (p> 0.05). When group 4 andgroup 5 were compared, a statistically significant difference in favour of vasodilation wasobserved in the basilar arterial lumen measurements (p <0.05) whereas no statisticallysignificant difference was detected between media layers (p> 0.05). Tunica mediacomparisons of all groups revealed statistically significant difference between group 5 andgroup 1 and group 2 (p <0.05). When tunica media / lumen ratios were compared, asignificant difference was detected between group 4 and all other groups (p <0.05).Conclusion: The study revealed that topical application of leptin in the form of eye drop canaccess the systemic circulation and can cause recurrent vasodilation in basilar arteryvasospasm due to experimentally induced subarachnoid hemorrhage.Keywords: Subarachnoid hemorrhage, cerebral vasospasm, leptin, basilar arter