Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Proje ve Yapım Yönetimi Bilim Dalı

Development of a risk assessment method for sustainable construction of megaprojects

Mega inşaat projelerinin sürdürülebilir inşaatı için risk değerlendirme yöntemi geliştirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 594450 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Mega projects are large-scaled and long-term investments. Therefore, they have significant impacts on national economy in micro and macro scale, environment and society in comparison to the small and medium-sized construction projects. Time, cost and quality are the most common criteria that are utilized to evaluate the performance of the construction projects, yet those criteria become insufficient to evaluate the mega construction projects' success. These projects have a long life-cycle from the planning stage to the demolition phase of the project and significant impacts on environmental and social consequences. For this reason, three pillars of sustainable construction objectives which are economic, environmental and social sustainability should be integrated into the mega construction projects, and it should be aimed to obtained a sustainable outcome for the whole life-cycle of the mega construction projects with the integration of those objectives. On the other hand, there are various risk factors that threaten the achievement of the sustainable construction objectives. The present study proposes a risk assessment method for sustainable construction of megaprojects (RAMSCOM). For this purpose, sustainable construction objectives and risk factors are identified through the literature review. Then, the relationships among sustainable construction objectives and risk factors are presented in a conceptual framework. Subsequently, relationships among objectives and risk factors are quantified in order to analyze the threats for the sustainable construction objectives and enhance decision making process in advance. Finally, the usability of the proposed model is tested on a real construction megaproject and findings regarding the megaproject are discussed.

Summary:

Mega projeler büyük ölçekli ve uzun vadeli yatırımlardır. Bu nedenle, küçük ve orta ölçekli inşaat projelerine kıyasla, mikro ve makro ölçekte, çevre ve toplumda ulusal ekonomi üzerinde daha önemli etkileri vardır. Zaman, maliyet ve kalite; inşaat projelerinin performansını değerlendirmek için kullanılan en yaygın ölçütlerdir; ancak bu ölçütler mega inşaat projelerinin başarısını değerlendirmek için yetersiz kalmaktadır. Bu projeler projenin planlama aşamasından yıkım aşamasına kadar uzun yaşam döngüsüne sahiptir ve aynı zamanda çevresel ve sosyal sonuçlar üzerinde önemli etkileri vardır. Bu nedenle; ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik olan sürdürülebilir inşaat hedeflerinin üç sütunu mega inşaat projelerine entegre edilmelidir ve mega inşaat projelerinin tüm yaşam döngüsü boyunca bu hedeflerin entegrasyonu ile sürdürülebilir bir sonuç elde edilmesi amaçlanmalıdır. Diğer taraftan, sürdürülebilir inşaat hedeflerine ulaşılmasını tehdit eden çeşitli risk faktörleri vardır. Bu çalışma, mega projelerin sürdürülebilir inşası için bir risk değerlendirme yöntemi önermektedir (RAMSCOM). Bu amaçla, sürdürülebilir inşaat hedefleri ve risk faktörleri literatür taraması ile tanımlanmaktadır. Daha sonra, sürdürülebilir inşaat hedefleri ve risk faktörleri arasındaki ilişkiler kavramsal bir çerçevede sunulmaktadır. Ardından, sürdürülebilir inşaat hedeflerini etkileyen tehditleri önceden analiz etmek ve karar verme süreçlerini iyileştirmek için sürdürülebilir inşaat hedefleri ile risk faktörleri arasındaki ilişkiler nicelleştirilmiştir. Son olarak, önerilen modelin kullanılabilirliği gerçek bir mega proje üzerinde test edilmiştir ve mega projeye ilişkin bulgulara yer verilmiştir