Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı

Development of GIS-based national hydrography dataset, Sub-basin boundaries, and water quality/quantity data analysis system for Turkey

Türkiye için CBS tabanlı ulusal hidrografik veri seti, alt havza sınırları ve su kalitesi/kantite veri analiz sistemi geliştirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143326 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Computerized data visualization and analysis tools, especially Geographic Information Systems (GIS), constitute an important part of today's water resources development and management studies. In order to obtain satisfactory results from such tools, accurate and comprehensive hydrography datasets are needed that include both spatial and hydrologic information on surface water resources and watersheds. If present, such datasets may support many applications, such as hydrologic and environmental modeling, impact assessment, and construction planning. The primary purposes of this study are production of prototype national hydrography and watershed datasets for Turkey, and development of GIS-based tools for the analysis of local water quality and quantity data. For these purposes national hydrography datasets and analysis systems of several counties are reviewed, and based on gained experience; 1) Sub- watershed boundaries of 26 major national basins are derived from digital elevation model of the country by using raster-based analysis methods and these watersheds are named according to coding system of the European Union, 2) A prototype hydrography dataset with built-in connectivity and water flow direction information is produced from publicly available data sources, 3) GIS based spatial tools are developed to facilitate navigation through streams and watersheds in the hydrography dataset, and 4) A state-of-the art GIS -based stream flow and water quality data analysis system is developed, which is based on the structure of nationally available data and includes advanced statistical and spatial analysis capabilities. All datasets and developed tools are gathered in a single graphical user-interface within GIS and made available to the end-users. Keywords: GIS, Turkey, hydrography dataset, watershed boundaries dataset, water quality data, stream flow data, geographical database, data analysis system

Summary:

Bilgisayar tabanlı veri analizi ve görselleştirme araçlar, özellikle de Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), günümüzde su kaynaklanmn geliştirilmesi ve yönetimi çalışmalarında önemli bir yer tutmaktadır. Ancak, bu araç ve sistemlerden doğru sonuçlar elde edebilmek için, su kaynaklanmn ve havzalarının gerek coğrafi gerekse hidrolojik özelliklerini yüksek doğruluk ve tam bir bütünlük içerisinde veren hidrografik veri setlerine ihtiyaç vardır. Mevcut oldukları taktirde bu veri setleri, hidrolojik ve çevresel modelleme, etki değerlendirmesi, ve yapı planlaması gibi birçok uygulama alanını destekleyebilir. Bu çalışmanın amaçlan, Türkiye için su kaynaklan ile ilgili çalışmalarda kullanılabilecek prototip hidrografi ve havza sınırlan veri setlerinin hazırlanması, ve yerel su kalitesi ve kantite verilerinin incelenmesi için CBS destekli analiz araçlarının geliştirilmesidir. Bu amaçlar doğrultusunda: 1) 26 büyük ulusal havzaya ait alt havzaların sınırları sayısal yükseklik modeli kullanılarak CBS ortamında belirlenmiş ve Avrupa Birliği havza kodlama sistemine göre isimlendirilmiş; 2) Kendi içinde su akış yönü ve akarsular arasındaki bağlantılar gibi bilgiler bulunan prototip bir hidrografık veri seti herkesin kullanımına açık veri kaynakları kullanılarak hazırlanmış ve kalite kontrolleri yapılmış; 3) Elde edilen veri setleri içerisinde akarsular ve havzalar arasında su akış yönünde ve tersi yönde analizi sağlayacak araçlar CBS ortamında geliştirilmiş; ve 4) Ulusal veri kaynaklarının yapısına uygun olarak dizayn edilmiş ve ileri düzeyde mekansal ve istatistiksel analiz özellikleri içeren CBS tabanlı bir akım ve su kalitesi verisi analiz sistemi geliştirilmiştir. Elde edilen veri setleri ve geliştirilen araçlar CBS ortamında ortak bir grafik kullanıcı arabirim altında toplanarak son kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: CBS, Türkiye, hidrografık veri seti, havza sınırlan veri seti, su kalitesi verisi, akım verisi, coğrafik veri tabam, veri analiz sistemi