Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Dispute creation and resolution mechanisms of Turkish construction sector in public projects

Türk inşaat sektöründe hukuksal anlaşmazlıkların oluşumu ve çözüm yolları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116362 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT DISPUTE CREATION AND RESOLUTION MECHANISMS OF TURKISH CONSTRUCTION SECTOR IN PUBLIC PROJECTS Günay, Göksu M.S., Department of Architecture Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Talat Birgönül May 2001, 116 Pages As in many other countries, construction is a significant economic activity in Turkey; because it contributes to the added value with its employment potential, is in close relationships with other sectors, and works undertaken abroad are a resource of foreign currency for Turkey. When public projects are considered, the heavy bureaucracy in Turkey, inadequate legislation, a law of bidding that can catch up with neither the conditions of the day nor the European Union standards are the most severe problems. Also, inspection being done by the state is a breach of the principle of impartiality. A survey has been carried out in order to find out which types of disputes between the employer and the contractor are experienced at which stages of the project at what rate, and which types of contracts are more problematic. Through a questionnaire applied to the members of the Turkish Contractors' Association, a profile of the legal disputes in Turkish Construction Sector is aimed to be drawn, in reference to inadequate legislation and improper applications. The goal IIIof this study is to be of use to the law maker by reanalysing the legislation and determining critical points; and to the parties involved by presenting experiences and showing pitfalls. General results of the study showed that the most problematic concepts were the accuracy of contract and the payments. Inflexibility of the contract and architectural design in public tenders, lack of qualified lawyers, biased nature of the specifications without sanctions imposed upon the employers are the most agitating points for the contractors. In the application process, contractors mostly suffer from the procurement of incomplete projects. Another critical point is the definition of contracting. Contracting and the criteria to be a contractor should be redefined, and distinguished from material or service production. Besides, it should be clarified that the mission of a contracting firm is to organize, not to provide finance. Keywords: Contract, Tender, Contractor, Construction Sector, Legal Disputes, Public Projects. iv

Summary:

öz TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNDE HUKUKSAL ANLAŞMAZLIKLARIN OLUŞUMU VE ÇÖZÜM YOLLARI Günay, Göksu Yüksek Lisans, Mimarlık Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Talat Birgönül Mayıs 2001, 116 Sayfa Birçok diğer ülkede olduğu gibi, Türkiye'de de inşaat sektörü önemli bir ekonomik etkinliktir, çünkü yüksek işgücü potansiyeliyle katma değere katkıda bulunur, diğer sektörlerle yakın ilişki içindedir ve yurtdışı işleri Türkiye için döviz kaynağıdır. Kamu projeleri söz konusu olduğunda, Türkiye'deki bürokratik süreçlerin yavaşlığı, yasal mevzuatın yetersizliği, ihale kanununun günümüz koşullarına ve Avrupa Birliği standartlarına uygun olmaması en önemli sorunlardır. Denetimin işveren tarafından sağlanması da tarafsızlık ilkesine ters düşmektedir. Kamu projelerinde, işveren ve yüklenici arasında ne tür anlaşmazlıklar yaşandığını, bunların inşaatın hangi aşamalarında yoğunlaştığını, ne sıklıkla görüldüğünü, hangi sözleşme tiplerinin daha problematik olduğunu bulmak amacıyla bir çalışma yapılmıştır. Türkiye Müteahhitler Birliği üyelerine uygulanan bir anket ile, mevzuat yetersizliği ve yanlış uygulamalara referansla, Türk İnşaat Sanayii'ndeki hukuksal anlaşmazlıkların bir profilinin çıkarılması amaçlanmıştır. Bu çalışmanın, yasa koyuculara mevzuatı değerlendirme ve kritik noktaları saptamaaçısından; inşaat sözleşmelerine taraf kişilere de, yaşanmış deneyimleri ve genel görüşleri aktarıp uyarıcı olma bakımından yararlı olması hedeflenmiştir. Çalışmanın genel sonuçlan, konu bazında en sorunlu noktaların sözleşmenin açıklığı ve ödemeler olduğunu göstermektedir. Kamu ihalelerinde tip proje kullanılması ve sözleşme maddelerinin tartışılamaması, konulara inşaatçı gözüyle bakabilecek uzman hukukçu eksikliği, kullanılan şartnamelerin işvereni kayırıcı niteliği ve idareler üzerine getirilmiş yaptırımların olmayışı, yüklenicilerin sıkıntı çektiği diğer konulardır. Uygulama sürecinde yüklenicilerin en çok yakındığı konu da, projelerin tamamlanmadan ihaleye çıkarılması olmuştur. Yüklenicilerin çok şikayetçi olduğu bir başka konu, müteahhitlik hizmetlerinin tanımıdır. Taahhüt kavramı ve müteahhit olmak için gerekli ölçütler yeniden tanımlanmalı, müteahhitlik ile malzeme ya da hizmet üreticiliğinin farklı alanlar olduğu açıklanmalıdır. Ayrıca, bir müteahhitlik firmasının görevinin fınans sağlamak değil, işleri organize etmek olduğu iyice anlaşılmalıdır. Anahtar Sözcükler Sözleşme, İhale, Yüklenici, inşaat Sektörü, Hukuksal Anlaşmazlıklar, Kamu Projeleri. vi