Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Diz osteoartritli hastalarda nöropatik ağrı sıklığı ve klinik parametrelerle ilişkisi

Prevalence of neuropathic pain in patients with knee osteoarthritis and its relevance with clinical parameters

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 484705 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Diz osteoartriti (OA) kronik ağrı, fonksiyon kaybı ve disabiliteye yol açan, sık görülen, ilerleyici bir kas iskelet sistemi hastalığıdır Diz OA'da ağrı daha çok nosiseptif ağrı olarak sınıflandırılır Ancak, radyolojik evre ile hastanın yakınması arasındaki ilişkinin zayıflığı, ağrı kaynağının multifaktöriyel olduğunu düşündürmektedir Çalışmanın amacı; semptomatik primer diz OA'da nöropatik ağrı komponentinin varlığını araştırmak, nöropatik ağrı ile fonksiyonel durum, yaşam kalitesi ve anksiyete-depresyon arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya diz ağrısı şikayeti ile başvuran, 45 yaş üstü, ACR kriterlerine göre primer diz OA tanısı olan 130 hasta dahil edildi Nöropatik ağrı tanısı için PainDETECT skalası kullanıldı Ağrı ve fonksiyonel durum VAS ve WOMAC ile, yaşam kalitesi SF-36 ile, depresyon HAD ölçeğiyle değerlendirildi ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Objective: Knee osteoarthritis (OA) is a common, progressive musculoskeletal disease that causes chronic pain, loss of function and disability Pain in the knee OA is mostly classified as nociceptive pain However, the weakness of the relationship between the radiological stage and the complaint of the patient suggests that the pain source is multifactorial The aim of this study is to investigate the presence of neuropathic pain component in symptomatic primary knee OA, to assess the relationship between neuropathic pain and functional status, quality of life and anxiety-depression Materials and Methods: 130 patients with a knee pain complaint who were older than 45 years old and who had primary knee OA according to ACR criteria were included The PainDETECT scale was used for the diagnosis of neuropathic pain Pain and functional status were assessed with VAS and WOMAC, quality of life with SF-36, and depression with HAD All patients were evaluated radiographically Findings: The mean age of 130 patients was 60,39±8,68 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.