Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dokuz Eylül Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Diz protezi uygulanan hastalarda postoperatif radyolojik dizilim farklılıklarının, klinik ve fonksiyonel değerlendirmeler üzerine etkisi

The effect of postoperative radiological alignment differences on the clinical and functional evaluations of patients undergoing knee prosthesis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 510043 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Gonartroz, ağrı, hareket kısıtlılığı, deformite, kas kuvvetinde azalma, propriosepsiyonda azalma ve yaşam kalitesinde azalmaya yol açan bir patolojidir. Özellikle 55 yaş üzeri popülasyonda hastalık ve sakatlığın en önde gelen nedenlerindendir ve önemli bir halk sağlığı problemidir. Sosyo-ekonomik önemli kayıplara yol açan hastalığın tedavisi bu nedenle giderek önem kazanmakta ve ciddi önlemlerin alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Özellikle yaşam süresinin ve obezite gibi predispozan faktörlerin sıklığının artması gibi nedenlerden dolayı son yıllarda daha fazla görülmektedir ve bu artışın devam edeceği ön görülmektedir. Total diz artroplastisi (TDA) gonartrozun tedavisinde en güncel ve son tedavi seçeneğidir. Biz çalışmamızda Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında 2000-2014 yılları arasında primer gonartroz nedeniyle total diz protezi uygulanan hastaları incelendik. Dahil edilen 149 hastanın direkt grafilerilerindeki dizilim farklılıklarının HSS skoru, VAS skoru ve 30 saniye süreli yürüme testi, 50 adım yürüme testi ile 11 basamak merdiven çıkıp inme testleri üzerine etkisi incelendi. Aynı zamanda radyoloijk dizilim farklılıklarının fleksiyon hareketi açıklığına olan etkisi de değerlendirildi. Bununla birlikte metafizer lizis oluşumu ve revizyon gerekliliğinin de radyolojik dizilim farklılığı ile olan ilişkisine bakıldı. Çalışmamız sonucunda postoperatif radyoloijk dizilim farklılığının (anatomik aks, tibial slope, tibial koronal açılanma, femoral sagittal açılanma) bahsedilen yaşam kalite skorları ve fonksiyon değerlendirmeleri üzerinde istatistiksel anlamlı farklılık oluşturmadığı görüldü. Metafizer lizis ve revizyon gereksinimleri değerlendirildiğinde de postoperatif rezidüel varus ile nötral dizilimin birbirinden istatistiksel olarak anlamlı fark göstermediğini gördük. Sonuç olarak total diz protezi (TDP) uygulanan hastalarda postoperatif radyoloijk dizilim farklılıklarının hastaların kliniği üzerinde anlamlı derecede önemli bir farklılık oluşturmadığını gözlemledik. Anahtar kelimeler: Gonartroz, total diz protezi, anatomik aks, tibial slope, fonksiyonel değerlendirme.

Summary:

Gonarthrosis is a pathology that causes pain, limitation of movement, deformity, decrease in muscle strength, decrease in proprioception, and decrease in quality of life. It is a major public health problem especially in the population over 55 years of age. Gonarthrosis causes disability especially in the population over 55 years of age. Because of this, it is emphasized that the treatment of the disease increasingly becoming more important and precautions should be taken. It is more likely to be seen in recent years because of obesity and long life time. Due to reasons such as increasing the frequency of predisposing factors, and this increase is expected to continue. Current and recent treatment option is total knee arthroplasty surgery (TKA) for gonarthrosis treatment. We studied patients who had undergone total knee prosthesis formation of primary gonarthrosis between 2000-2014 in Dokuz Eylül University Hospital Orthopedics and Traumatology Department. 149 patients were included in the study. HSS score, VAS score and 30-second walking test, 50-step walking test, and 11-step ladder tests were tested. At the same time, we evaluated the relation between the radiographic alignment differences and the range of flexion motion. We also looked at the relationship between the radiological alignment differences between metaphysical lysis formation and revision necessity. As a result of our study, it was seen that the postoperative radiological alignment differences (anatomical alignment, coronal and sagittal alignment of tibial stem, sagittal alignment of femoral stem) did not make a statistically significant difference on the mentioned quality of life scores and function evaluations. When metaphyseal lysis and revision requirements were evaluated, we could see that postoperative residual varus and neutral alignment did not show any significant difference with each other. In conclusion, we observed that there was no significant clinical difference in the radiological alignment differences in the patients on postoperative TKA. Key words: Gonarthrosis, total knee prosthesis, anatomic axis, tibial inclination, functional evaluation.