Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı

Doğal ve kültüre alınan levrek (dicentrarchus labrax, L. 1758) balıklarının genotipik farklılıklarının mikrosatelitler yardımıyla araştırılması

Research on genetical differences of wild and cultured sea bass (dicentrarchus labrax, L. 1758) using microsatellites

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 149646 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

IV ÖZET DOĞAL VE KÜLTÜRE ALINAN LEVREK (Dicentrarchus labrax, L. 1758) BALIKLARININ GENOTİPİK FARKLILIKLARININ MİKROSATELİTLER YARDIMIYLA ARAŞTIRILMASI KARAHAN, Bilge Doktora Tezi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ABD Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Atilla G. ALPBAZ Eylül 2004, 75 sayfa Çalışmada İzmir/Urla yöresinden toplanan doğal levrek (Dicentrarchus labrax) örnekleriyle, Şakran'daki bir kuluçkahaneden alınan kültür örneklerinin genetik yapılan, levreğe ait iki mikrosatelit lokusunun (DLA002 ve DLA003) marker (belirteç) olarak kullanılmasıyla incelenmiştir. Sonuçlar moleküler genetikte kullanılan istatistiksel analiz programlannm (GENETEK, POPGEN, POPULATIONS) yardımıyla değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda iki populasyon arasındaki genetik uzaklık 0,314716 olarak hesaplanmıştır. Allel sayılarının doğal bireylerde kültüre göre daha fazla olduğu görülmüş, bu da lokuslarındoğal bireylerdeki polimorfizminin daha yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca her iki populasyonda da allel sayısı daha fazla olan DLA003 lokusunun bu populasyonlar için DLA002'ye göre daha polimorfik olduğu anlaşılmaktadrr. F^ ve Heterozigotluk testleri her iki populasyonun da Hardy- Weinberg dengesine uyduğunu göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Levrek, mikrosatelit DNA, polimorfizm, moleküler genetik, akuakültür, PCR, elektroforez.

Summary:

VI ABSTRACT RESEARCH ON GENETICAL DIFFERENCES OF WILD AND CULTURED SEA BASS {Dicentrarchus labrax, L. 1758) USING MICROSATELLITES KARAHAN, Bilge PhD Thesis, Aquaculture Branch of Science Supervisor: Prof. Dr. Atilla G. ALPBAZ September 2004, 75 pages In the study the genetic structures of the wild samples (Urla/Izmir) and the cultured samples (from a hatchery in Şakran) were investigated using two sea bass microsatellite loci (DLA002 and DLA003) as a marker. The Results were analysed with the help of several computer programmes which are used in molecular genetics. The computer programs used are GENETBC, POPGEN and POPULATIONS. At the end of evaluation the genetic distance between two populations was calculated (D=0,314716). It was seen that allel numbers in wild population were bigger compared to those of the cultured population. This showed that the polymorphism of these loci were higher in the wild individuals. It is understood that DLA003 hasvn more alleles in both populations. However the DLA003 sample shows more polymorphism in the wild population. Fst and Heterozigoty tests were showed that both populations did not deviate from Hardy- Weinberg equiUbrium. Key words: Sea bass, microsatellite DNA, polymorphism, molecular genetics, aquaculture, PCR, electrophoresis.