Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Çukurova Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Doğu Akdeniz Bölgesi'nde yeralan neojen basenlerinin (İskenderun, Misis-Andırın) tektono stratigrafi bilimleri ve bunların tektonik gelişimi

Tectono-stratigraphic units of the neogene basins (Iskenderun, Misis-Andirin) and their evaluation in the eastern mediterranean reginn

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 65353 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

XI ÖZ İnceleme alanı, Doğu Toroslar'la Amanos Dağlan arasında yeralıp, Yumurtalık- Ceyhan - Osmaniye - Düziçi - Kozan - Andırın - Göksün yerleşim alanlarım ve çevresini kapsamaktadır. Bu alan aynı zamanda Anadolu levhacığı ile Afrika-Arap plakalarının birleştiği Kenet Kuşağı üzerinde de yeralmaktadır. Bu bölgede, doğrultu atımlı faylarla birbirinden ayrılan Misis-Andırın, İskenderun ve Adana havzaları bulunmaktadır. Bu havzalardan Misis-Andırın ve İskenderun havzalarına ait istiflerin stratigrafisi ayrıntılı incelenmiş, havzalar arasındaki geçiş kuşağı çökelleri ayırtlanmıştır. Yine Misis-Andırın ve İskenderun havzalarının tektonik gelişim modelleri şekillerle açıklanmıştır. Sözkonusu Misis-Andırın ve İskenderun havzalarının temel birimleri ayrıntılı tariflenerek, bunların Kenet kuşağı ve Arap-Afrika kıtalarına ait olduğu saptanmıştır. Arap ve Afrika levhalarının sınırı Ölü Deniz Fayı; Anadolu ve Afrika levhalarının sınırı Aslantaş Fay Zonu ve bunun bileşeni olan Yumurtalık Bindirmesi; Anadolu ve Arap levhalarının sınırı ise Engizek Fay Zonu ile temsil edilmektedir. Misis-Andırın Havzası, Neotetis okyanusunun kapanmasını takip eden geç Eosen-Oligosen döneminde kıta-kıta çarpışmasının sonucu olarak doğrultu atımlı fay sistemine bağlı olarak açılmıştır. Misis-Andırın havzasına özgü yayılım gösteren Üst Eosen-Oligosen yaşlı Bulgurkaya olistostromu ayrıntılı incelenerek oluşum mekanizması açıklanmıştır. Havza yine bu doğrultu atımlı fay sistemine bağlı olarak Orta Miyosen sonunda kapanmıştır. Bu faylar, havzayı kuzeyden sınırlayan Çiçeklidere-Savrun ve Göksün Fayları ile havzayı güneyden sınırlayan Aslantaş ve Engizek Faylarıdır. Zon şeklinde gelişmiş bu faylar arasında yeralan Misis-Andırın Havzasın'da bloklu istifler oluşmuştur. Bulgurkaya Olistostromu olarak tanıtılan mega bloklu birim hem nap önü havzadaXII (foredeep basin) ve hem de Eosen napları üzerinde doğrultu atımlı faylarla (strike-slip- fault) ilişkili olarak açılan kıta kenarı havzada (transtansiyonal basin) oluşmuştur. Neojen esnasında (Orta Miyosen başında) bu tektonik hatların K.Maraş civarında bir Üçlü Birleşim Sistemi (triple junction) oluşturduğu gözlenmektedir. Bu sisteme göre, kıtaların birbirine göre nisbi hareketleri bölgedeki Neojen havzalarının açılmasını, gelişmesini ve kapanmasını kontrol etmiştir. Çalışma bölgesi baz alınarak Antalya'dan K.Maraş bölgesine kadar tüm Neojen havzalarının stratigrafisine dayalı bölgesel korelasyon yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Doğu Akdeniz, Neojen Basenleri, Tektono- Stratigrafi, Tektonik, İskenderun-Misis- Andırın.

Summary:

XIII ABSTRACT The study area, located between the Amanos Mountains and the Eastern Taurides, is surrounded by Yumurtalık - Ceyhan - Osmaniye - Düziçi - Kozan - Andırın - Göksün. This area is further located on the SE Anatolian Suture Zone between Anatolian and Afro-Arabian plates. The area includes the Misis-Andirm, İskenderun and Adana basins seperated by strike-slip faults. In this study, the stratigraphy of the Misis-Andirm and İskenderun basins has been studied in detail and the transition zone sediments have been determined. Also, the tectonic evolution models for the two basins have been suggested. The basement units at these basins, which belong to the SE Anatolia Thrust Zone (suture zone) and Afro-Arabian plates, have been described. The boundary between the Arabian and the African plates is represented by the Dead Sea Rift; between the Anatolian and the African plates by the Yumurtalık Thrust of the Aslantaş Fault Zone and the boundary between the Anatolian and the Arabian plates by the thrust fault of the Engizek Fault Zone. The Misis-Andirm basin has been opened in relation to a strike-slip fault system as a product of continent-continent collusion during late Eocene-Oligocene following the closure of the Neotethys. The Eocene-Olgiocene age Bulgurkaya olistostrome of the Misis- Andırın basin has been studied in detail and the mechanism for its formation has been explained. The basin was closed in middle Miocene under the same strike-slip fault systems. The faults are Çiçeklidere-Savrun and Göksün faults in the north and Aslantaş and Engizek faults in the south. Between these main boundary faults a sequence with mega-blocks has been deposited in the basin. Named as the Bulgurkaya olistostrome,XIV the unit developed both in the foredeep basin and in transtensional basins in relation with strike-slip faults on top of the Eocene nappes. During Neogene, these main tectonic features constitute a tripple junction around K.Maraş. The relative movements of these plates has controlled the opening, evolution and closing of the Neogene basins in the study area. Based on the results, of this study, a regional correlation between the Neogene basins between Antalya and K.Maraş has been made. Key Words: Eastern Mediterranean, Neogene Basins, Tectono-Stratigraphy, Tectonic, Iskenderun-Misis- Andırın.