Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Karadeniz Teknik Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Doğu karadeniz bölgesinde osteoporoz için risk faktörlerinin tespiti

Identification of risk factors for osteoporosis in the region of east black sea

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 411966 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma Doğu Karadeniz Bölgesi'nde OP için olası risk faktörlerini ve bu faktörlerin kemik mineral yoğunluğu (KMY) ile ilişkisini tespit etmek amacıyla planlandı. Çalışma, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı polikliniğine tanı ve tedavi amaçlı başvuran 201 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Tüm hastalar KMY ölçümleri ve OP için risk faktörlerini içeren anket ile değerlendirildi. Çalışma sonuçlarına göre belirlenmiş olan risk faktörlerinden kadın cinsiyetin çoğunluğu oluşturduğu, beyaz tenin ağırlıkta olduğu, eğitim seviyesinin düşük olduğu, hastaların büyük çoğunluğunun postmenopozal herhangi bir HRT almadıkları, yetersiz fiziksel aktivite ve yetersiz günlük kalsiyum alımı tespit edildi. Yaş ile lomber ve femoral bölge KMY arasında ve gebelik sayısı ile lomber KMY arasında istatiksel olarak anlamlı negatif yönde ilişki tespit edilirken, VKİ ve çay tüketimi ile femoral KMY arasında pozitif yönde ilişki tespit edildi. Menarş yaşı, menopoz yaşı, total laktasyon süresi ve günlük alınan kalsiyum miktarı ile KMY arasında istatiksel olarak anlamlı herhangi bir ilişki tespit edilemedi. Menopoz durumuna bakılmaksızın tüm kadınlar osteoporoz risk faktörleri ve kemik kaybına ve fraktürlere neden olan bu risk faktörlerini hangi yollarla azaltabilecekleri konusunda bilinçlendirilmelidirler. Fraktür riskini azaltmak için kemik sağlığının bilincine varılması, hastaların yaşam biçimi değişikliklerini yapmaları ve sürdürmeleri için motivasyonu sağlayabilir.

Summary:

The objective of this study was to identify the risk factors of osteoporosis and the association of these factors with bone mineral density (BMD). A total of 201 patients who were admitted to Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Faculty of Medicine, Karadeniz Technical University for diagnosis and treatment, were included in the study. All patients were assessed by BMD measurement and survey for the risk factors of osteoporosis. According to our results we found that the most of the patients were women and older age and white race, the education level was low, the majority of the patients did not use hormone replacement therapy and physical activity and daily calcium intake were inefficient. There was a statistically negative correlation between age and lumbar, femoral neck BMD and between the number of pregnancy and lumbar BMD. There was a statistically positive correlation between femoral BMD and body mass index, tea consumption. But we could not found any correlation between BMD and age of menarche, age of menopause, total breast-feeding duration and daily calcium intake. All women regardless of menopausal status should be aware of the risk of osteoporosis and of ways in which they can reduce their risk of bone lose and fracture. Communicating the value of bone health to minimize fracture risk may motivate patients to make and maintain lifestyle changes.