Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Doğumda hasta kontrollü epidural analjezi ile bupivakain fentanil ve ropivakain+fentanil kullanımının karşılaştırılması

A double-blind comparison of ropivacaine with fentanyl and bupivacaine with fentanyl for patient controlled epidural labor analgesia

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 131885 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Epidural anestezide lokal anesteziklere opioid ilavesi son yıllarda oldukça popülerdir. Bupivakain uzun yıllardır tercih edilen bir lokal anestezik olmakla birlikte, kardiyotoksisite ve santral sinir sistemi yan etkileri gibi istenmeyen etkileri mevcuttur. Son yıllarda bupivakaini daha düşük dozda kullanmak suretiyle hem bu istenmeyen etkilerin önüne geçilmesi, hem de opioid ilavesi ile yeterli anestezi kalitesi sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca bupivakain gibi etkili ama yan etki ve toksisite gelişme riski daha az olduğu iddia edilen yeni bir lokal anestezik olan ropivakain de kullanılmaktadır.Bu çalışmada elektif normal vajinal doğum planlanan gebelerde, epidural yoldan % 0.125 bupivakain + 2ug/ml fentanil ve %0.125 ropivakain + 2ug/ml fentanil verilerek, anestezi kalitesi, maternal hemodinamik etkileri, maternal kortizol düzeyi ve yan etkileri açısından fark olup olmadığı değerlendirilmeye çalışıldı. Çalışmada 40 hasta rastgele iki gruba ayrıldı. Standart epidural anestezi tekniği ile bir gruba % 0.125 bupivakain + 2ug/ml fentanil ve diğer gruba % 0.125 ropivakain + 2ug/ml fentanil hasta kontrollü epidural anestezi yöntemi ile uygulandı. Değişken değerleri ise; yükleme dozu 12ml, 6 ml/saat bazal hız, 5ml bolus dozu, 15 dakika kilitli kalma süresi ve 30 ml/saat doz limiti şeklinde ayarlandı. Epidural kateterin uygulanmasından itibaren hastalarda belirli aralıklarla hemodinamik parametreler (kalp atım hızı, kan basmcı), motor blok varlığı (bromage skalası ile), sensorial blok seviyesi (pinprick testi ile), vizüel analog skala (VAS) açısından takip edildi. Yan etkiler ve doğum eylemi bitene kadarki toplam analjezik tüketimi ile yenidoğanın 1 ve 5. dakika APGAR değerleri kayıt edildi. Maternal kortizol değerindeki değişimi gözlemek için anneden; epidural kateter yerleştirilmeden önce, kateter yerleştirilip ilaç verilmeye başladıktan sonra VAS=0 olunca ve doğumdan bir saat sonra venöz kan örnekleri alındı. Gözlem kayıtlarım tutan araştırmacı, gebeleri randomizasyon numarasına göre kör takip etti. Çalışmadan elde edilen bulgular değerlendirildiğinde her iki ilaç kombinasyonu ile yeterli, etkili, hızlı sensorial blok oluşturuldu. Motor blok oluşumunda iki grup arasında istatistiksel anlamlı bir fark olmamakla birlikte ropivakain grubunda daha azdı. Maternal kortizol seviyesinin bupivakain ile daha iyi 48baskılandığı görüldü. Maternal hemodinamik parametreler incelendiği zaman bupivakainle kan basmcı ve kalp hızı düşüklüğünün ropivakaine göre daha fazla olduğu tespit edildi. Bunun dışında her iki ilaç arasında bir fark yoktu. Yenidoğan üzerine her iki ilacın etkileri benzerdi ve olumsuz bir etkileri yoktu. Sonuç olarak hasta kontrollü epidural anestezi tekniği ile Ropivakain + fentanil veya benzer konsantrasyonlarda bupivakain + fentanil kullanılarak doğum ağrılarında mükemmel bir analjezi sağlanmaktadır. Ropivakain; bupivakaine göre daha az kardiyovasküler ve santral sinir sistemi toksisitesi geliştirdiği için bupivakaine alternatif olarak kullanılabilecek, uzun etkili, daha masum bir lokal anestezik ajandır. 49 </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: