Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dokuz Eylül Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi erişkin acil servisine 72 saat içerisinde aynı/ilişkili şikâyetle yapılan tekrar başvuruların özellikleri

Characteristics of revisits with similar complaints in 72 hours after the first visit to Dokuz Eylul University Hospital (DEUH) emergency department (ED)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 352673 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AMAÇ: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi (DEÜH) Erişkin Acil Servise ilk başvurudan sonraki ilk 72 saat içerisinde aynı/benzer şikâyetle yapılan tekrar başvuruların özelliklerini tespit etmeyi amaçladık. YÖNTEM: Bu retrospektif kesitsel çalışma 01.06.2011 - 31.05.2012 tarihleri arasında DEÜH Erişkin Acil Servisinde yürütüldü. DEÜH Acil Servisine ilk başvuruyu takiben ilk 72 saat içinde aynı/benzer şikâyetle yapılan hasta başvuruları "tekrar başvuru" olarak tanımlandı. Çalışmamızın evrenini ilk başvurusunu takiben 72 saat içerisinde tekrar başvuru yapan hastalar oluşturdu. Tekrar başvuru dosyaları Hastane Bilgi Yönetim Sisteminden (HBYS) tarandı ve hasta verileri dikkatle incelenerek ilk başvuru ve tekrar başvuru(lar) karşılaştırıldı. BULGULAR: Taraması yapılan 83.578 hastadan 1.952'si (%2.3) dahil olma kriterlerini karşıladı. Bu aynı zamanda çalışmamızın genel tekrar başvuru oranı oldu. Bunun yanında en sık tekrar başvuru yakınması 195 hastayla (%10) nefes darlığı ve en sık tanı ise 195 hastayla (%10) renal kolik oldu. Acil servise tekrar başvuru yapan 11 hastanın (%0.6) öldüğü bulundu. Acil servise başvuru triaj skorları karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık bulunmaz iken, ilk başvuruda triaj skoru 4 olan 2 hastanın tekrar başvuruda triaj skoru 1 ile başvurduğu bulundu. Ayrıca komorbid hastalık varlığının tekrar başvuruyu ve hastaneye yatışı istatistiksel olarak etkilediği görüldü. YORUM: AS'e tekrar başvuru şikayetinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi önemli bir kalite göstergesidir. Çalışmamızda AS tekrar başvuru yapanların oranının göz ardı edilmemesi gereken sayıda olduğunu bulduk. Bu gruptaki hastaların birçok faktörle ilişkisi vardı. Ölüm oranları her ne kadar düşük olsa da, komorbidite çalışmamızda tekrar başvuruyu etkileyen en önemli faktör olarak bulundu. ANAHTAR KELİMELER: Acil servis, tekrar başvuru,

Summary:

OBJECTIVE: To detect the characteristics of revisits with same/similar complaints in 72 hours after the first visit to Dokuz Eylul University Hospital (DEUH) Emergency Department (ED). MATERIAL AND METHOD: This retrospective, cross-sectional study was conducted between 06.01.2011 and 05.31.2012 in Dokuz Eylul University Hospital (DEUH) Emergency Department (ED). "The revisits" were defined as the visit of he patient with same/similar complaints in 72 hours after the first visit to Dokuz Eylul University Hospital (DEUH) Emergency Department (ED). The charts of the revisits were screened from Hospital Information System (HIS) and the patient data were scrutinized and compared the data between the first visit and revisit(s) RESULTS: Taranan 83.578 hastadan 1.952'si (%2.3) dahil olma kriterlerini karşıladı. 1.952 of total screened 83.578 patients has met the inclusion criteria. This is also the overall revisit rate of our study. The most common complaint was dyspnea (n= 195, %10) and the most common diagnosis was renal colic (n= 195, %10) among the revisits. The death rate among the revisits was 11 patients (%0.6). The comparison of Triage scoring between the first and revisits were unremarkable; only two patients with a triage score of 4 were revisited with a lower score of 1. It was also detected that the presence of comorbid disease statistically effected the rate of revisits and admissions to hospital. CONCLUSION: Measuring and assessment of the revisit charts of patients is a very important method of quality assurance. The rate of the revisits should not to be under estimated according to our results. Patients in this group were associated with several factors. Although the death rates were lower than expected, it can be concluded that the co-morbidity was the main factor of revisits in our study. KEY WORDS: Emergency Department, Revisit, Readmission