Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmakognozi Anabilim Dalı

Drosanthe ve Taeniocarpium seksiyonlarina ait bazı endemik Hypericum türlerinin kimyasal bileşimi ve biyolojik aktivite yönünden incelenmesi

Investigation of the chemical composition and the biological activities of some endemic Hypericum species belonging to the Drosanthe and Taeniocarpium sections

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 302697 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, Orta ve Doğu Anadolu'dan toplanmış olan Drosanthe seksiyonuna aitHypericum spectabile, H. pseudolaeve ve H. thymbrifolium, Taeniocarpium seksiyonuna aitH. neurocalycinum ve H. malatyanum türleri kimyasal içerik ve biyolojik aktivite bakımındanH. perforatum ile karşılaştırılmıştır. Bu türlerin kimyasal içerikleri ve biyolojik aktiviteleriliteratürde ilk kez bu çalışma ile saptanmıştır. Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (YBSK)kullanılarak psödohiperisin, hiperisin, hiperforin, klorojenik asit, rutin, hiperozit, izokersitrin,kersitrin, kempferol, kersetin ve amentoflavon miktarları belirlenmiştir. Total fenolik bileşikve total flavonoit miktar tayini yanı sıra antioksidan, sitotoksik ve antimikrobiyal aktiviteleriaraştırılmıştır.İncelenen bitki örneklerinin düşük oranda psödohiperisin, hiperisin ve hiperforin içerdiğibelirlenmiş, klorojenik asitin H. pseudolaeve, hiperozit ve amentoflavonun H. malatyanum,kempferol ve kersitrinin H. spectabile, kersetinin H. neurocalycinum türlerinde H. perforatumtüründen daha yüksek oranda bulunduğu saptanmıştır. Türlerin yüksek antioksidanpotansiyele sahip oldukları belirlenmiş ve bu etkinin bitki içeriğindeki flavonoit ve diğerfenolik bileşiklerden kaynaklandığı düşünülmüştür. H. perforatum ve H. malatyanumtürlerinin diğer türlere göre yüksek sitotoksik aktiviteye sahip olması, türler üzerinde in vitrove in vivo sitotoksik aktivite çalışmalarının devam etmesi gerektiğini göstermiştir. Buçalışmada incelenen türlerin tüm ekstrelerinin Staphylococcus aureus, metisiline dirençli S.aureus ve S. epidermisidis suşlarına karşı yüksek antibakteriyel aktivite gösterdiği, bazıekstrelerin ise Candida albicans suşuna karşı düşük antifungal aktivite gösterdiğibelirlenmiştir.

Summary:

In this study, aerial parts of the following species collected from Central and EasternAnatolia, Hypericum spectabile, H. pseudolaeve and H. thymbrifolium (section Drosanthe),H. neurocalycinum and H. malatyanum (sectionTaeniocarpium) were compared to H.perforatum for their chemical contents and biological activities which are reported for the firsttime. Quantitative determination of pseudohypericin, hypericin, hyperforin, chlorogenic acid,rutin, hyperoside, isoquercitrin, quercitrin, kaempferol, quercetin and amentoflavone wereperformed by High Performance Liquid Chromatography (HPLC). The total phenolic andtotal flavonoids contents were investigated as well as their antioxidant, cytotoxic andantimicrobial activities.Very low amount of pseudohypericin, hypericin and hyperforin were observed in all samples.Comparing to the H. perforatum, the chlorogenic acid content is higher in H. pseudolaeve, thehyperoside and amentoflavone contents are higher in H. malatyanum, the quercitrin andkaempferol contents are higher in H. spectabile and the quercetin content is higher in H.neurocalycinum. All samples showed high antioxidant potential due to their rich phenolic andflavonoid amount. High cytotoxic activity of H. perforatum and H. malatyanum suggests theneed of further in vitro and in vivo studies. High antimicrobial activity againstStaphylococcus aureus, the methicilline resistant S. aureus, S. epidermidis were observed inall extracts and some of them showed lesser antifungal activity against Candida albicans.