Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü

Düzce Ağır Ceza Mahkemesine 1990 yılından itibaren intikal eden kasten adam öldürme suçlarına ilişkin dosyaların istatistiksel incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 90159 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

64 vn - ÖZET Çalışmamız 1990 yılından itibaren Düzce Ağır Ceza Mahkemesine intikal eden kasten adam öldürme suçlarına ait dosyaların istatistiksel olarak incelenmesi ve bu inceleme sonucunda adam öldürme suçuna ilişkin bir takım belirlemeler yapılması esasına dayanmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda adı geçen suç faillerinin büyük ekseriyetinin erkek oldukları yaşlarının 14-60 arasında değişmekle birlikte 23-33 yaş arasındaki kişilerin bu suçu daha çok işledikleri, faillerin büyük çoğunluğunun kırsal kesimde yaşadıkları, eğitim seviyelerinin düşük olduğu, gelir seviyelerinin de aynı şekilde düşük olan meslek gruplarının mensupları oldukları, faillerin büyük çoğunluğunun sabıkasız ve geçmişte bu suçu işlemeyen kişiler oldukları, yakın akraba öldürme oranının yaklaşık toplam veri içerisinde % 20 olduğu, çok çeşitli gerekçelerle öldürme sebepleri mevcut olmakla birlikte; en çok, genellikle sarhoşken yapılan tartışma ve kavgalar sonucunda kızgınlık sonucu öldürme fiilinin işlendiği ayrıca cinsel ilişkiler sonucu da öldürme olaylarının çok olduğu görülmüştür. Adam öldürme suçunun en çok ruhsatsız silahlarla işlendiği mahkemeye intikal eden dosyaların büyük çoğunluğunun mahkumiyetle sonuçlandığı, suç ve karar tarihi arasında yaklaşık 9-10 aylık bir zaman chUiminin geçtiği görülmüştür. Elde edilen veriler ışığında adam öldürme suçlarının işlenme orammn asgariye indirilmesi için; öncelikle toplumun tüm fertlerinin eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, aynı şekilde ekonomik refahın artırılması,işsizliğin önlenmesi, cinsel konularda da gerekli bilgi ve eğitimin kişilere verilmesi, ülkemizde yaygın bulunan kaçak silah bulundurma durumunun önlenmesi için gerekli düzenlemelerin devlet tarafından yapılması, ayrıcada genel olarak yargılama sürelerinin kısaltılması ve infaz yasasında değişiklikler yapılması için yargı reformunun bir an önce gerçekleştirilmesi ve af konusunun sık sık gündeme getirilmemesi kanaatındayız.

Summary:

65 VET-SUMMARY Our study consists of the statistical examination of the actions filed at the Criminal Court in and for Düzce as from 1990 due to murdering intentionally. At the conclusion of the study it has been found out that the mentioned anthers are mostly men» that young men between 23 - 33 ages commit such crime more frequently, although the actual authors were 14-60 years old, most of them were of rural origin, they were practising prossions with tow income levels, most of them had no prious covictions and did not commit such a crime before in their life, murdering of close relatives contituted almost 20% of the total data, although there were several causes leading to murdering due to anger arising from disputes and quarrels they made as drank was the most frequent cause, followed by murdering due to abnormal sexual relations. It has been further found out that the crime was committed mostly using unathorised weapons and that for most of the day of crime and the of judgement was almost 9-10 months. Under the highlights of the data gathered, we are of the opinion that, in order to minmize the frequency of murdering crimes, the education level of the nation as a whole should be improved while the level of economic welfare should be increased as well, the unemployment rate should be decreased, people should be trained and well-informed in sexual metiers, the government should perform the regulations required to prevent the use of unauthorised weapons, a realty common affair in our country, in general the trails should be concluded in a shorter period of time and the law reform should be realised as soon as possible to modify the execution act.