Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gaziantep Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

Earthquake response of reinforced concrete buildings retrofitted with inverted-v and zipper braces

Ters v ve fermuar çaprazlarla güçlendirilmiş betonarme binaların deprem davranışlarının incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 354355 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Steel bracing system is one of the structural systems used to resist the earthquake. Many existing non-ductile reinforced concrete (RC) structures need to be retrofitted to improve the lateral load carrying capacity. The use of steel bracing for retrofitting is one of the convenient solutions for increasing the earthquake resistance of the structure. In this thesis, 4 and 8 storey existing RC buildings having the same plan and three bays on each direction were considered as a case study. For the rehabilitation of the structures, inverted-V and zipper braces were used. The seismic performance of the retrofitted structures was investigated and compared with the existing ones. In this regard, the effectiveness of using inverted-V and zipper bracing in strengthening the building was examined under different earthquake accelerations. The structures were modeled using a finite element method and evaluated by both nonlinear static and time history analyses. Capacity curves, interstorey index, variation of storey displacement, and roof drift time history were computed for each structural system. The results indicated a considerable enhancement in the earthquake performance of the retrofitted structures and it was observed that the zipper braced systems had more lateral load carrying and energy absorption capacity than the inverted-V braced systems. Keywords: Inverted-V brace; Nonlinear analysis; Reinforced concrete building; Seismic performance; Zipper brace.

Summary:

Çelik çapraz sistemler depreme karşı performansı arttırmak amacıyla kullanılan yapısal sistemlerden biridir. Birçok mevcut sünek olmayan betonarme binanın yanal yük taşıma kapasitesini iyileştirmek için güçlendirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Güçlendirme amaçlı çelik çaprazların kullanılması yapıların depreme karşı dayanıklılığını arttırmak için kullanılan yöntemlerden biridir. Bu tez çalışmasında, her iki yönde üç açıklıktan oluşan ve aynı kat planına sahip 4 ve 8 katlı mevcut betonarme binalar örnek olarak alınmıştır. Binaların yapısal sistemlerinin güçlendirilmesinde ters-V ve fermuar tipi çelik çaprazlar kullanılmıştır. Güçlendirilmiş binaların sismik performansları mevcut binalarla kıyaslanarak incelenmiştir. Bu bağlamda, farklı deprem kayıtları altında, ters-V ve fermuar tipi çelik çaprazların güçlendirmedeki etkinliği araştırılmıştır. Yapılar sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak modellenmiş ve doğrusal olmayan statik ve dinamik analizler kullanılarak değerlendirilmiştir. Kapasite eğrisi, göreli kat ötelenmesi indisi, kat yerdeğiştirmesi ve çatı ötelenmesinin zamana bağlı değişimi her bir yapısal sistem için hesaplanmıştır. Sonuçlar güçlendirilmiş yapıların deprem performanslarının önemli ölçüde iyileştiğini ve fermuar tipi çelik çaprazlı sistemlerin ters-V çaprazlı sistemlere göre daha fazla yanal yük taşıma ve enerji yutma kapasitesine sahip olduğunu göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Ters-V çapraz; Lineer olmayan analiz; Betonarme bina; Sismik performans; Fermuar çapraz.