Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Ebu'l-Fazl Musa İznikî'nin Zâdu'l-ibâd (Kullara gıda) adlı eseri (Giriş - dil incelemesi - metin - sözlük - dizin)

Abul-Fazl Musa İzniki's 'Zad Al-ibad' work named (Food for people) (Introduction - language examination - text - glossary - index)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 495743 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez, Musa bin Hacı Hüseyin İznikî'nin Farsçadan tercüme ettiği Zadu'l-İbad adlı eserinin dil özelliklerinin incelenmesiyle ilgilidir. Tez; Musa bin Hacı Hüseyin İznikî'nin hayatı ve eserleri, dil incelemesi, metin, sözlük ve dizin olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Tezin birinci bölümünde Musa bin Hacı Hüseyin İznikî'nin hayatı ve eserleri ile, teze konu olan Zadu'l-İbad ile ilgili bilgi ve açıklamalara yer verilmiştir. İnceleme bölümünde eserin yazılış özellikleri, şekil bilgisi ve fonetik özellikleri yer almaktadır. Metin bölümünde ise metnin transkripsiyonu yapılmış, Arapça dua metinleri Arap harfleriyle yazılmıştır. Sözlük ve dizin bölümünde metindeki kelimelerin anlamları ve metinde geçtiği yerler gösterilmiştir. Kitap, kişi, yer ve melek isimleri için özel isimler dizini yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Zadu'l-İbad, Musa bin Hacı Hüseyin İznikî, Eski Anadolu Türkçesi, dua, Necatu'z-Zakirin, Seylanî.

Summary:

This thesis is about the examination of language characteristics of work named Zâd al-Ibâd, which Musa bin Hadji Hussein Iznikî translated from Persian. The thesis consists of four parts as the life and works of Musa bin Hadji Hussein Iznikî, the language review, the text, the glossary and the directory. In the first part of the thesis, the life and works of Musa bin Hadji Hussein Iznikî and, information and explanations about Zâd al-Ibâd, which is the subject of the thesis, are given. In the review part, writing properties, morphology and phonetic features of the work are discoursed. In the text part, the text is transcribed. The Arabic prayers are written in Arabic in their original form. In the glossary and directory parts, the meanings of the words and where they are in the text are given. For names of books, people, places and angels, a special directory of proper nouns is made. Keywords: Zâd al-Ibâd, Musa bin Hadji Hussein Iznikî, Old Anatolian Turkish, prayer, Necat al-Zakirin, Seylanî