Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Kafkas Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Efl students' attitude toward using reading strategies: A comparison of 1st and 4th grade english students of the department of English Language and Literature at Kafkas University through using reading strategies

Efl(yabancı dil olarak İngilizce) öğrencilerinin okuma stratejilerini kullanma konusundaki tutumları: Kafkas üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 1. ve 4. sınıfların okuma stratejileri üzerine bir karşılaştırma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 581004 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Learning English language is a complex process especially for those who learn English as a foreign language. This process requires strong efforts in all four skills of the language in order to fulfil the process. Reading is one of the skills that many readers especially adults struggle with understanding and comprehending while reading a text. From this point of view, this study focused to investigate EFL students' attitude toward Reading Strategies. The study was conducted in the second term of 2018-2019 academic years and it was a comparison between 1st and 4th grade students of English Language and Literature at Kafkas University in Kars, Turkey. The research aimed to discover the difference between EFL students in Reading Strategies according to their grade and gender; also to find out the difference between the students based on whether or not they use the strategy. The participants of the research were 178 students including both males and females who are at 1st and 4th grades. For data collection, the first part included questions about whether or not they use any strategy while reading English paragraphs, and the second part was Mokhtari and Sheorey's Survey of Reading Strategies (SORS) (2002), a 5-point likert scale questionnaire including 1: I never do this, 2: I do this only occasionally, 3: I sometimes do this, 4: I usually do this and 5: I always do this. According to this questionnaire the participants were supposed to answer the questions based on their knowledge about Reading Strategies and their own experience (whether they had opportunities to receive conscious or unconscious reading strategies from their teachers) during the process of learning English and reading English materials since the years they were English learners. In order to evaluate the results, descriptive statistics were used. The frequency, percentage and mean were analyzed and then the difference between genders and grades and the students' strategy use were compared based on Independent t-test. Pearson Product Moment Correlational Coefficient (r) was employed to see the correlation between the Overall Reading Strategies with its sub-dimensions such as Global Reading Strategies, Problem Solving Strategies and Support Strategies; and the correlation between every sub-dimensions with each other. The findings reveal that students differ significantly as their grade develop, so the students who are in 4th grade make use of reading strategies more than 1st grade students. The difference between genders in reading strategies were significantly clear only in Support Strategies. Female students demonstrate to use Support Strategies more than males. But in Global strategies and Problem Solving strategies the difference between the genders were not significant. Also the results of strategy use, between the students who declared to apply strategy with those who announced not use any strategy while reading English text, display no significant difference between them. Generally considering the sub-scales, students demonstrate the medium use of Global Strategies and high use of Problem solving Strategies and Support Strategies.

Summary:

İngilizce öğrenmek, özellikle yabancı dil olarak ingilizce öğrencileri için karmaşık bir süreçtir. Bu süreci yerine getirmek için dilin dört becerisinin tamamında güçlü çabalar gerektirir. Okuma, birçok okuyucunun özellikle yetişkin okuyucuların okurken anlama ile mücadele ettiği becerilerden biridir. Bu açıdan, bu çalışma EFL öğrencilerinin okuma stratejilerine yönelik tutumlarını araştırmaya odaklanmıştır. Çalışma 2018-2019 akademik eğitim- öğretim yılının ikinci döneminde, Kars Kafkas Üniversitesinde 1. sınıf ile 4. sınıf İngiliz dili ve edebiyatı öğrencileri arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. Araştırma, EFL öğrencilerinin okuma stratejilerindeki farklılıkrarı sınıflarına ve cinsiyetlerine göre; ayrıca öğrenciler arasında strateji kullanıp kullanmamalarına dayanarak arasındaki farkı keşfetmeyi amaçlıyor. Araştırmanın katılımcıları 1. ve 4. sınıftaki kadın ve erkekleri içeren 178 öğrenciydi. Veri toplama için, birinci kısım İngilizce paragrafları okurken herhangi bir strateji kullanıp kullanmamalarına ilişkin sorular içermekte; ikinci kısım ise Mokhtari ve Sheorey'nin okuma stratejileri araştırması (Survey of Reading Strategies) (SORS) (2002), aşağıdakileri içeren 5li likert ölçeği anketidir: 1. Bunu asla yapmam, 2.bunu sadece ara sıra yapıyorum, 3.bazen bunu yapıyorum, 4.genelde bunu yapıyorum, 5.her zaman bunu yapıyorum. Bu ankete göre katılımcılar okuma stratejileri konusundaki bilgilerinden ve İngilizce materyalleri okuma sürecinde kendi deneyimlerinden yola çıkarak sorulara cevap vermeleri gerekiyordu. Sonuçları değerlendirmek için tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Frekans, yüzde ve ortalama analiz edildi ve sonra cinsiyetler ve sınıflar ve öğrencilerin strateji kullanımı arasındaki fark bağımsız t-testi ile karşılaştırıldı. Küresel okuma stratejileri, problem çözme stratejileri ve destek stratejileri gibi alt strateji boyutları ile genel okuma stratejileri arasındaki korelasyonu ve her alt boyut arasındaki ilişkiyi görmek için pearson çarpım momenti korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, öğrencilerin üst sınıflara gittikçe önemli ölçüde farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır; böylece 4. Sınıftaki öğrenciler okuma stratejilerini 1. Sınıf öğrencilerinden daha fazla kullanmaktadırlar. Okuma stratejilerinde cinsiyetler arasındaki fark sadece destek stratejilerinde belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Kız öğrenciler, destek stratejilerini erkeklerden daha fazla kullandıklarını göstermektedir. Ancak küresel stratejiler ve problem çözme stratejilerinde cinsiyetler arasındaki fark anlamlı değildi. Ayrıca, İngilizce metin okurken herhangi bir strateji kullanmayacağını açıklayanlarla strateji uygulayacağını belirten öğrenciler arasında yapılan strateji kullanım sonuçları, aralarında anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir. Genel olarak alt ölçekleri göz önüne alarak, öğrenciler küresel stratejilerinorta derecelikullanımını ve problem çözme stratejilerinin ve destek stratejilerinin yüksek kullanımını gösterir.