Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Fırat Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Adli Tıp Anabilim Dalı

Elazığ'da 2008-2012 yılları arasında otopsisi yapılan trafik kazalarının değerlendirilmesi

The evaluation of traffic accidents autopsi̇ed between 2008-2012 years in Elaziğ

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 366013 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Ulaşım sektörü, günümüzde insanlara demiryolu, denizyolu, havayolu gibi oldukça fazla seçenek sunmasına rağmen, ülkemizde daha çok "karayolu ulaşımı" tercih edilmekte bunun sonucunda da; kazalar nedeniyle ölümler, yaralanmalar, sakat kalmalar ve büyük ekonomik kayıplar meydana gelmektedir. Trafik kazası sonucu ölen kişilerden elde edilen bulguların bilinmesinin trafik kazalarına bağlı ölüm ve yaralanmaların azaltılmasına katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Bu nedenle; trafik kazası sonucu ilimizde ölü muayene ve otopsisi yapılan olgularda mortalite ve morbiditeyi etkileyen veriler ortaya konulup trafik güvenliğini etkileyen konularda önerilerde bulunulması amaçlanmıştır. Çalışmamızda; 01.01.2008 – 31.12.2012 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalınca ölü muayene ve otopsisi yapılan araç içi ve araç dışı 422 trafik kazası olgusu; yaş, cinsiyet, kazanın olduğu gün ve mevsim, kazanın gerçekleştiği olay yeri, ölen kişilerin trafikteki konumu (sürücü, yolcu, yaya), otopsi yapılıp yapılmadığı, kazaya karışan aracın yolcu ve sürücü için güvenlik tedbirlerinin durumu (emniyet kemeri, hava yastığı vb.), kazaya karışan olguların alkol ve uyutucu-uyarıcı madde durumları, ölümün gerçekleştiği yer, hastanede yatış süreleri, ölen kişilerde tespit edilen yaralanma bölgeleri ve ölüm nedenleri ile ilgili veriler değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 17.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmamızdaki 422 olgunun 322'si (%76.3) erkek, 100'ü (%23.7) kadın olup, yaş ortalamaları 43.5±23.9 yıldır. Trafik kazalarına bağlı ölümlerin en sık 20-49 (%48.4) yaş grubunda ve 161 (%38.2) olgu ile en fazla yaz mevsiminde görüldüğü saptanmıştır. Olguların 388'ine (%91.9) otopsi işlemi uygulanmış olup, sürücülerin %16.9'unun alkollü olduğu, yerleşim yeri içindeki kazaların 140'ı (%70) araç dışı, yerleşim yeri dışındaki kazaların ise 185'i (%83.3) araç içi trafik kazaları olduğu, olguların 260'ı (%61,6) hastenede öldüğü ve en sık baş yaralanmalarının ölüme neden olduğu tespit edilmiştir. Trafik kazalarının önlenebilmesi için, yaz mevsimi gibi tatil dönemlerinde trafik denetim ve kontrolleri sıklaştırılmalı, yaya güvenliği için gerekli önlemler alınmalı, ulaşım sistemleri arasında dengeli dağılım sağlanmalı, alkol ile beraber etkin bir şekilde uyutucu-uyarıcı madde kontrolleri yapılmalı ve emniyet kemeri gibi taşıt güvenlik sistemlerinin kullanımının teşvik edilmesinin trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları büyük oranda azaltacağı kanaatine varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Trafik kazaları, otopsi, adli tıp

Summary:

ABSTRACT THE EVALUATION OF TRAFFIC ACCIDENTS AUTOPSİED BETWEEN 2008-2012 YEARS IN ELAZIĞ Although the transportation industry offers a lot of options to people today such as railway, seaway and airway, in our country, the "highway transportation " is generally the main choice and as the result, deaths, injuries, disabilities and consequently, significant economic losses occur. We contemplate that acknowledging the findings, extracted from the deceased persons from the traffic accidents would contribute to the decline of the accident related deaths and injuries. Therefore, it is hereby intended to present the data that affects the mortality and morbidity within the scope of the cases, in which the autopsies as well as corpse examinations are performed in our province as the result of traffic accidents. In our study, 422 in or out vehicle traffic accident case, in which the autopsies as well as corpse examinations were performed by Fırat University, Department of Forensic Medicine, between 01.01.2008 and 31.12.2012, were evaluated in terms of the data regarding the age, sex, date and season of the accident, the accident site, where the accident occurred, the role of the deceased in traffic (such as driver, passenger, pedestrian) whether the autopsy was performed or not, the safety status of the vehicle that involved into the accident for the passenger and the driver (safety belt, airbag etc.) the alcohol and controlled substance status of the cases, involved into the accident, the place that the death occurred, the admittance period at the hospital, the locations of the injuries, detected on the decreased persons and causes of death. The extracted data was analyzed by utilizing the SPSS software package. In our study, 322 of 422 cases are male (%76.3) and 100 are female (23.7) in addition to the fact that the age average is 43.5±23.9 years. It was determined that the accident related deaths most commonly occur in the age group of 20-49 (%48.4) and most commonly occurred in summer with 161 cases. (%38.2) The Autopsy was performed on 388 of the cases (91.9) and %16.9 of the drivers were found of to be under the influence of alcohol. 140 of the accidents (%70) inside the urban areas occurred inside the vehicle while 185 of the accidents (%83.3) outside the urban areas were in-vehicle accidents. It was also determined that 260 of the cases (%61.6) died in the hospitals and the dominant cause of death was head traumas. In order to prevent the traffic accidents, we concluded that increasing the traffic controls and inspections in holiday periods such as in summer seasons, taking the necessary measures for pedestrian safety, realizing a balanced distribution between the transportation alternatives, along with the alcohol, carrying out effective controls and inspections regarding drugs and encouraging the use of vehicle safety systems such as safety belts shall decrease the traffic accidents mortality and morbidity at a significant level. Keywords: Traffic accidents, autopsy, forensic medicine.