Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Mersin Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Elektrik çarpması nedeniyle acil servise başvuran hastaların geriye dönük incelenmesi

A retrospective analysis of patients admitted in the emergency department due to electrical injury

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 530958 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Elektrik yaralanmaları tüm dünyada görülen önemli sağlık sorunlarından birisidir. Bu yaralanmalar, küçük deri yanıklarından yaşamı tehdit eden iç organ hasarına neden olabilirler. Bu çalışmanın amacı elektrik yaralanmaları ile acil servise başvuran hastaların klinik bilgilerini değerlendirmektir. Bu çalışmada, Mersin Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'na 01.01.2012-31.12.2016 tarihleri arasında elektrik yaralanması nedeniyle başvuran hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastaların, demografik, klinik ve laboratuvar bulguları kaydedildi. Çalışmaya, 103'ü erkek olmak üzere toplam 124 hasta alındı. Tüm hastaların yaş ortalamaları 31,5 ± 11,2 idi Hastaların %85,5'i düşük voltaj, %14,5'i ise yüksek voltaja maruz kalmıştı. Yüksek voltajlı yaralanmayla gelen vakaların tamamının iş kazası olduğu görüldü (p<0,001). CK ve CK-MB değerlerinin, yüksek voltaj olan hastalarda daha yüksek olduğu saptandı. 95 (%76,6) hastada herhangi bir komplikasyon gelişmediği, 29 (%23,4) hastada ise komplikasyon geliştiği görüldü. Komplikasyonlar en sık yanığa bağlı idi (%55,4). Voltaj seviyesi yüksek vakalarda daha çok komplikasyon geliştiği görüldü (p=0,001). Hastaların %91,9'unun taburcu olduğu, %4,8'inin öldüğü ve %3,2'sinin ise başka bir hastaneye sevk edildiği görüldü. Acil servise elektrik yaralanmaları nedeniyle başvuran hastaların çoğunluğu düşük voltaja maruz kaldıkları ve belirgin bir şekilde erkek cinsiyeti hâkimiyeti göze çarpmaktadır. Özellikle, yüksek voltaj yaralanmalarının tamamının iş kazası sonucu olduğu ve komplikasyonların daha fazla olduğu görülmektedir. Bu sorunu çözmek için eğitim ve bir önleme programı geliştirilmesi faydalı olabilir. Anahtar Kelimeler: Acil, elektrik yaralanmaları, epidemiyoloji, yanık

Summary:

A Retrospective Analysis of Patients Admitted in the Emergency Department due to Electrical Injury Electrical injuries are one of the major health problems seen all over the world. These injuries can cause life-threatening internal organ damage as well as small skin burns. The purpose of this study is to evaluate the clinical information of the patients who have complained of electrical injuries and who applied to the emergency department. In this study, patients who applied to Mersin University Emergency Medicine Department, between 01.01.2012 - 31.12.2016 for electrical injury were retrospectively analyzed. Demographic, clinical and laboratory findings of the patients were recorded. A total of 124 patients, 103 of whom were men, were included in the study. The mean age of all patients was 31,5±11,2. 85,5% of the patients were exposed to low voltage and 14,5% were exposed to high voltage. It was found that all of the cases with high voltage injuries were work accidents (p <0.001). CK and CK-MB were found to be higher in patients with high voltage. 95 (76,6%) patients did not develop any complications and 29 (23,4%) patients had complications. Complications were most often due to burns (55,4%). More complications were seen at high voltage level (p = 0.001). It was determineted that 91,9% of the patients were discharged, 4,8% died and 3,2% were referred to another hospital. The majority of patients who are admitted to emergency services due to electrical injuries are exposed to low voltage and the male gender dominance is clearly striking. In particular, it appears that all of the high-voltage injuries are work-related accidents and complications are more frequent. It may be useful to develop training and a prevention program to solve this problem. Key Words: Emergency, electrical injuries, epidemiology, burn