Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Bartın Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı / Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bilim Dalı

Elit düzey boksörlerin sporda güdülenme, saldırganlık ve öfke düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Investigation of the relationship between elite level boxers' in sports motivation, aggression and anger levels

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 633488 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı Türkiye Boks Federasyonunu 2019-2020 sezonunda lisanlı faal elit düzey boksörlerin spor güdülenme, saldırganlık ve öfke düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu Pelletier ve arkadaşları (1995) tarafından geliştirilen ve Kazak (2004) tarafından Türkçe'ye uyarlanan "Sporda Güdülenme Ölçeği - SGÖ" ve Maxwell ve Moores (2007) tarafından geliştirilen ve Gürbüz, Kural ve Özbek (2019) tarafından Türkçe'ye uyarlanan "Sporda Saldırganlık ve Öfke Ölçeği - SSÖÖ" kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.0 paket programından yararlanılmış ve frekans, yüzde, betimsel istatistikler, bağımsız iki örneklem t-Testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA, pearson korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularında cinsiyet değişkeninin t-Testi sonuçlarına göre SGÖ dışsal düzenleme alt boyutunda anlamlı farklılık görülürken (p<0,05), SSÖÖ toplam puan ortalamaları ve alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı tespit edilmemiştir (p>0,05). Katılımcıların yaş değişkenine göre ANOVA testi öğrenim durumu değişkeni göre t-Testi sonuçlarında SGÖ ve SSÖÖ toplam puan ortalamaları ve alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Ayrıca spor yaşı değişkenine göre yapılan ANOVA testi sonucunda SGÖ dışsal düzenleme alt boyutunda anlamlı farklılık görülürken (p<0,05), SSÖÖ toplam puan ortalamaları ve alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Milli sporcu durumu değişkenine göre yapılan t-Testi sonucunda SGÖ dışsal düzenleme alt boyutunda anlamlı farklılık bulunurken (p<0,05), SSÖÖ toplam puan ortamaları ve alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Sporda güdülenme alt boyutlarının sporda öfke üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla kurulan regresyon modelinin uygun olmadığı (F(3;173)=2,23; p<0,05) ve sporda güdülenme değişkenleri sporda öfke düzeyindeki değişimin yaklaşık %2'sini (ΔR2=0,020) açıklayabilmektedir Ek olarak Sporda güdülenme alt boyutlarının sporda saldırganlık üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla kurulan regresyon modelinin uygun olduğu (F(3;173)=9,36; p<0,05) ve sporda güdülenme değişkenleri sporda saldırganlık düzeyindeki değişimin yaklaşık %12'sini (ΔR2=0,125) açıklayabilmektedir. Sonuç olarak elit düzey boksörlerin sporda güdülenme düzeyi ile saldırganlık ve öfke düzeyleri arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Dolayısıyla bu durum elit düzey boksörlerin spor müsabakalarında saldırganlık ve öfke düzeyinin artmasıyla motive olmakta ve güdülenme düzeyleri de artış göstermektedir.

Summary:

The aim of this study is to examine the relationship between elite level boxers' in sports motivation, aggression and anger levels Turkey Boxing Federation licensed active in the 2019-2020 season. As a data collection tool in the research, Personal information form, developed by Pelletier et al. (1995) and adapted to Turkish by Kazak (2004), "Sport Motivation Scale - SMS" and developed by Maxwell and Moores (2007) and adapted to Turkish by Gürbüz, Kural and Özbek (2019) "Competitive Aggressiveness and Anger Scale - CAAS" were used. SPSS 22.0 package program was used to analyze the data and frequency, percentage, descriptive statistics, independent two sample t-Test, one-way variance analysis ANOVA, pearson correlation and regression analysis were used. According to the t-Test results of the gender variable in the findings of the study, there was a significant difference in the external regulation sub-dimension of SSI (p<0.05), while no statistically significant difference was found in the total score averages and sub-dimensions of the SSRS (p>0.05). According to the age variable of the participants, no statistically significant difference was found in the total score averages and sub-dimensions of the SDI and SSRS according to the ANOVA test educational status variable (p> .05). In addition, as a result of the ANOVA test performed according to the sports age variable, there was a significant difference in the external regulation sub-dimension of SSI (p<0.05), and no statistically significant difference was found in the total score averages and sub-dimensions of the SSRS (p>0.05). As a result of the t-Test conducted according to the national athlete status variable, there was a significant difference in the external regulation sub-dimension of the SSI (p<0.05), while no statistically significant difference was found in the total score average and sub-dimensions of the SSRS (p>0.05). The regression model established to determine the effect of sports motivation sub-dimensions on anger in sports is not appropriate (F(3;173)=9,36; p<0,05) and the motivation variables in sports are about 2% of the change in anger level in sports (ΔR2 = 0.020 ) can explain. In addition, the regression model established to determine the effect of the motivation sub-dimensions in sports on aggression in sports is appropriate (F(3;173)=9,36; p<0,05) and the motivation variables in sports are about 12% of the change in the level of aggression in sports (ΔR2 = 0.125). As a result, a significant relation was found between the motivation level of elite boxers in sports and their aggression and anger levels. Therefore, this situation is motivated by the aggression and anger level of elite level boxers in sports competitions and their motivation levels increase.